Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa konkurs MRPiPS: Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością

Reklama
Nabór od 04.09.2020 do 30.09.2020 16:15
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Łączny budżet 80 mln PLN
Od 80% do 100% dofinansowania
Dotacje od 50 tys. PLN
Rodziny, Niepełnosprawni
Organizacje pozarządowe mogą wnioskować o wsparcie finansowane na realizację usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło start nowego programu.

Opieka wytchnieniowa to jeden z programów, który finansowany jest z środków Funduszu Solidarnościowego. W dwóch pierwszych edycjach programu – w 2019 i w 2020 roku – o dofinansowanie usług opieki wytchnieniowej mogły ubiegać się samorządy – gminy i powiaty.

W ubiegłym  roku do programu zgłosiło się 329 samorządów, w tym roku – 359. Na realizacje programu z środków Funduszu Solidarnościwego przeznaczono w sumie ponad 52,2 mln złotych.

Fundusz Solidarnościowy to idea, która powstała w celu upodmiotowienia i przywrócenia godności osobom, które do tej pory przez dziesięciolecia były marginalizowane – mówi wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Paweł Wdówik.

Chcemy, by programy z Funduszu Solidarnościowego rozwijały się prężnie na poziomie lokalnym, żeby – w tym przypadku usługi opieki wytchnieniowej – docierały do jak najszerszego grona osób zainteresowanych. Dlatego uruchamiamy nowy program adresowany do organizacji pozarządowych, po to, by mieszkańcy gmin, które nie przystąpiły do programu, również miały możliwość skorzystać z tych usług – dodaje Paweł Wdówik, który jest pełnomocnikiem rządu ds. osób niepełnosprawnych.

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021”

W ramach programu  „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością – edycja 2020-2021” organizacje pozarządowe otrzymają wsparcie finansowe na usługi opieki wytchnieniowej zarówno w ramach pobytu dziennego jak i pobytu całodobowego.  Program sfinansuje także specjalistyczne poradnictwo psychologiczne lub terapeutyczne, a także wsparcie w zakresie nauki pielęgnacji, rehabilitacji, dietetyki.

Na realizacje programu w bieżącym roku przeznaczono 30 mln złotych. W przyszłym roku ta kwota ma wzrosnąć do poziomu 50 mln złotych.

Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do końca września br.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym[1]), w łącznej liczbie nie mniejszej niż 1 500 osób,

– poprzez możliwość udzielenia im doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

1.        w odniesieniu do rozwiązań systemowych:

1)      wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem równoważnym;

2)      podniesienie potencjału organizacji pozarządowych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadających statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz prowadzących działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia ofert, zwanych dalej „realizatorami Programu”.

2.        w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością:

1)      czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

2)      wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;

3)      podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

Oferta musi dotyczyć realizacji minimum dwóch form usług opieki wytchnieniowej tj. pobytu dziennego, pobytu całodobowego lub specjalistycznego poradnictwa oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/ rehabilitacji/dietetyki. Jednocześnie koszt realizacji tej ostatniej formy usług nie może wynosić więcej 15 % wartości całej oferty.

[1]) Zgodnie z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).

Reklama