Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a z zakresu wspierania organizacji pozarządowych - dofinansowanie wkładów własnych...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a z zakresu wspierania organizacji pozarządowych - dofinansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących
Nabór od 03.09.2020 do 30.09.2020 15:00
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 4,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 4,5 tys. PLN

Ogłasza się nabór ofert w trybie art. 19a z zakresu wspierania organizacji pozarządowych – dofinansowanie wkładów własnych organizacji pozarządowych realizujących projekty ze środków zewnętrznych, z wyłączeniem zadań finansowanych z budżetów samorządów lokalnych – gmin i powiatu.

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 4 500,00 zł

Termin zakończenia naboru: 30.09.2020 r. lub do wyczerpania środków finansowych

Termin realizacji zadania: do 31.12.2020 r.

Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Bytowie (pokój 201), ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów

Wkład własny: wymagany

Opis naboru: Nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Cel: Wsparcie działań skierowanych do mieszkańców Gminy Bytów.

Warunki dofinansowanie w trybie pozakonkursowym:

  1. Wysokość dofinansowania projektu nie może przekroczyć kwoty 4 500,00 zł.
  2. ​Projekt powinien być zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
  3. Projekt powinien uwzględniać zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym.
  4. O przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Burmistrz Bytowa biorąc pod uwagę celowość realizacji zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

Oferta może zostać odrzucona:
- poprzez nieuznanie jej celowości,
- w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie,
- w przypadku gdy środki będące w dyspozycji Gminy Bytów zostały zaplanowane na realizacje innych zadań publicznych.

Ofertę należy złożyć w wersji elektronicznej za pomocą portalu Witkac.pl.
Ofertę w formie papierowej wraz z potwierdzeniem (PDF) należy dostarczyć opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację, niezwłocznie po wysłaniu oferty w wersji elektronicznej, nie później niż 5 dni od dnia wysłania oferty w systemie Witkac.pl) na adres: ul. 1-go Maja 15, 77-100 Bytów (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Bytowie).

Brak złożenia oferty i papierowego potwierdzenia spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

Warunki realizacji:

  1. Dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, ze zm.) po podpisaniu umowy z oferentem.
  2. Z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniem Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).
  3. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.
  4. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż 2 punkty procentowe.

Nabór jest naborem ciągłym , ostateczny termin naboru to 31.09.2020 r. lub termin wyczerpania środków finansowych.

 

Źródło: Urząd Miejski w Bytowie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama