Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 01.09.2020 do 30.11.2020 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Seniorzy
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego informuje, iż Zarząd Województwa Śląskiego zabezpieczył środki finansowe w celu dofinansowania w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działań mających na celu wsparcie środowisk seniorskich w ramach II priorytetów: Priorytet I. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania/ minimalizowania skutków COVID- 19 w środowisku osób starszych, Priorytet II. Działania z zakresu aktywizacji seniorów w okresie epidemii COVID -19.

O małe granty ubiegać się mogą tylko i wyłącznie organizacje, statutowo działające na rzecz osób starszych.

UWAGA: grupy nieformalne (np. kluby seniora, grupy inicjatywne, inne nie posiadające osobowości prawnej), mogą występować w ofertach jako – PARTNERZY!

Preferowane będą wnioski spełniające następujące kryteria:

 1. Działania opisane we wniosku:
  a) wpisują się w obszar:
  – przeciwdziałania/ minimalizowania skutków COVID- 19 w środowisku osób starszych,
  – aktywizacji środowisk seniorskich w okresie epidemii COVID -19
  b) będą realizowane zgodnie z aktualnymi zaleceniami sanitarno – epidemiologicznymi, w sposób zapewniający bezpieczeństwo osób uczestniczących w projektach.
 2. Maksymalna wnioskowana kwota wsparcia na jeden projekt – 10 000,00 zł,
 3. Każdy Podmiot uprawniony może złożyć tylko jeden wniosek. Każda Grupa nieformalna może wystąpić w partnerstwie tylko z jednym Podmiotem uprawnionym.
 4. Działanie musi mieć charakter ponadlokalny, tzn. w każdym zadaniu wezmą udział seniorzy z co najmniej dwóch gmin.
 5. Udział własny oferenta (wkład własny) w kosztach realizacji zadania wyniesie co najmniej 10% ogółu kosztów – zalecany jest wkład finansowy, rzeczowy lub osobowy.

Czas realizacji zadania:

 1. Zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni,
 2. Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym – tj. musi zakończyć się do dnia 31 grudnia 2020 r.

Formularz wniosku:

Wnioski o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym oraz sprawozdanie z realizacji zadania należy składać na formularzach stanowiących załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego , które opublikowano pod adresem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002055/O/D20182055.pdf

Wersje edytowalne formularzy opublikowano pod adresami:

Prosimy o uważne zapoznanie się z nowymi wzorami formularzy.

Kompletną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
oferta – Małe Granty Senioralne 2020”, w:

Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego ul. Modelarska 10, 40 – 142 Katowice, Pok. 205 (II piętro)

Ofertę można złożyć osobiście lub przesłać pocztą lub kurierem.

Reklama