Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Konkurs KE: Tworzenie centrów kompetencji w zakresie innowacji społecznych

Reklama
Nabór od 20.07.2020 do 15.10.2020 23:59
Komisja Europejska
Wszelkie szczegółowe zapytania można przesyłać pocztą elektroniczną na adres:empl-vp-2020-010@ec.europa.eu.
Łączny budżet 5 mln EUR
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw tworzenia w państwach członkowskich centrów kompetencji w zakresie innowacji społecznych (VP/2020/010).

Celem zaproszenia jest wspieranie tworzenia, rozwoju i profesjonalizmu organizacji, które pełnią lub mogą pełnić funkcję centrum kompetencji w zakresie innowacji społecznych w państwie członkowskim UE. Ich główne funkcje powinny dotyczyć:
-    budowania potencjału kluczowych interesariuszy innowacji społecznych, w szczególności instytucji zarządzających EFS, podmiotów finansujących lub darczyńców, pośredników oraz praktyków inicjatyw w zakresie innowacji społecznych. Ma to być realizowane poprzez świadczenie profesjonalnych usług wsparcia;
-    transnarodowego transferu wiedzy i narzędzi wspierających innowacje społeczne ze strony instytucji zarządzających EFS, centrów kompetencji w zakresie innowacji społecznych i interesariuszy innowacji społecznych z wieloletnim i głębokim doświadczeniem, do organizacji w państwach członkowskich o krótszym i mniej rozwiniętym lub mniej wszechstronne doświadczenie i kompetencje w tej dziedzinie; 
-    tworzenia dalszych synergii między programem EaSI a EFS, zwłaszcza w celu projektowania, wspierania, monitorowania i włączania innowacyjnych działań, które można by powielać za pomocą finansowania z EFS + w kolejnych latach;
-    tworzenia sieci i współpraca z innymi wybranymi centrami kompetencji, przy wykorzystaniu mechanizmów wzajemnego uczenia się, a także poprzez wspólne opracowywanie, ocenianie i optymalizację odpowiednich narzędzi i metod oraz gromadzenie i rozpowszechnianie inspirujących przykładów, modeli i praktyk.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie przez UE projektów w ramach tego zaproszenia to 5 mln euro. 

Komisja spodziewa się sfinansować 7–9 wniosków. 
Dotacja UE nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu a wnioskodawcy muszą zagwarantować współfinansowanie pozostałej kwoty.
Dotacja będzie przyznawana konsorcjum zainteresowanych stron. Konsorcjum musi składać się z co najmniej jednej instytucji zarządzającej Europejskiego Funduszu Społecznego lub podmiotu (publicznego lub prywatnego), który będzie posiadać potwierdzenie krajowej instytucji zarządzającej, że jest uznane za (część) centrum kompetencji w zakresie innowacji społecznych w tym państwie członkowskim UE.

Organizacje poszukujące partnerów w celu złożenia wspólnego wniosku mogą wyrazić swoje zainteresowanie przesyłając formularz wyszukiwania partnerów, stanowiący „Załącznik III” do niniejszego zaproszenia, na adres EMPL-VP-2020-010@ec.europa.eu. Lista organizacji, które wyrażą zainteresowanie, będzie regularnie publikowana i aktualizowana.

Termin składania wniosków upływa 15 października 2020 r. Orientacyjny czas trwania projektu to 24 miesięcy.
Komisja zachęca wnioskodawców do składania propozycji projektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim w celu przyspieszenia procesu ich oceny. Niemniej wnioski złożone w dowolnym z języków urzędowych UE będą akceptowane. W takim przypadku do wniosków należy dołączyć streszczenie w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

Dokument Komisji Europejskiej (w języku angielskim)

POBIERZ DOKUMENT

oraz link do strony zaproszenia z pozostałymi informacjami
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=604&furtherCalls=yes .

Relacja z seminarium internetowego na temat warunków konkursu.

POBIERZ RELACJĘ

Reklama