Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny

Reklama
Nabór od 27.08.2020 do 17.09.2020 23:59
Urząd Miasta Szczecina
Łączny budżet 34,88 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Prezydent Miasta Szczecina ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu „Samodzielni – kompleksowy system wsparcia dziecka i rodziny w Szczecinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

1.      Nazwa zadania

„Szkolenia dla kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny”

2.      Rodzaj zadania

Zadanie będzie polegało na zorganizowaniu i przeprowadzeniu dwóch trzydniowych szkoleń wyjazdowych dla pracowników socjalnych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Szczecinie oraz Centrum Opieki nad Dzieckiem w Szczecinie, asystentów rodziny zatrudnionych w MOPR w Szczecinie oraz kadry Placówek Wsparcia Dziennego funkcjonujących na terenie Gminy Miasto Szczecin wraz z usługą hotelarską i gastronomiczną, przewozem uczestników oraz przygotowaniem materiałów szkoleniowych.

3.      Cele zadania

Zadanie z zakresu wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, którego celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych kluczowych pracowników systemu wsparcia rodziny wskazanych przez Zleceniodawcę w zakresie poradnictwa pedagogicznego, psychologicznego, prawnego z zakresu wsparcia rodziny w szczególności:

1)   dialog motywacyjny,

2)   przepisy prawa w zakresie wsparcia rodziny (ustawa o pomocy społecznej, ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawa - Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy)

3)   skuteczna komunikacja,

4)   diagnoza sytuacji rodziny pod kątem tworzenia planu pracy z rodziną.

Zadanie realizuje Strategię Rozwoju Szczecina 2025 i pozostaje w zgodzie z celem strategicznym: Szczecin – miasto wysokiej jakości życia oraz celem operacyjnym: wspieranie rozwoju efektywnych usług społecznych.

Oferty należy składać w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (sala nr 62, parter) lub w Filii Urzędu Miasta Szczecin na Prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40, 70-783 Szczecin, w terminie do dnia 17.09.2020 roku.

Pod uwagę brana będzie data złożenia oferty potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu. W przypadku wysłania oferty pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu do Kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Reklama