Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

„Doposażenie ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy Klasztorze Franciszkanów w Sanoku”-tryb konkursowy

Reklama
Nabór od 27.08.2020 do 17.09.2020 15:00
Urząd Miasta w Sanoku
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Niepełnosprawni
Gmina Miasta Sanoka, Urząd Miasta w Sanoku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Doposażenie ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy Klasztorze Franciszkanów w Sanoku”-tryb konkursowy.

        I.Rodzaj zadania:   

Zadanie - „Doposażenie ośrodka rehabilitacji dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej przy Klasztorze Franciszkanów w Sanoku”

             

         II.Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania:

 

      Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 10 000,00 zł.

                                                 

           III.Zasady przyznania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2020r. poz. 1057), zwanej dalej ustawą.
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w dziedzinie objętej konkursem, mających siedzibę i działających na terenie miasta Sanoka.
 3. Miejsce realizacji zadania – Gmina Miasta Sanoka.
 4. Oferta powinna spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy oraz powinny być zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057). 
 5. Udzielone dotacje na realizacje ww. zadania będą miały formę powierzenia wykonania zadania.
 6. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w  postępowaniu konkursowym.
 7. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Sanoka, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.

  IV. Termin realizacji zadania

 Zadanie winno być wykonane w 2020 roku w terminie wskazanym w umowie.

V.     Termin i zasady składania ofert

 1. Ofertę należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 17.09.2020 roku do godz. 15:00. Wygenerowaną ofertę oraz potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować, prawidłowo podpisać i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 18.09.2020 roku do godz. 13:00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku ul. Rynek 1 (liczy się data wpływu do Urzędu Miasta w Sanoku). Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem umożliwiającym weryfikację osób podpisujących ofertę (nie wystarczy parafowanie dokumentu). Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone podmiotom uprawnionym bez otwierania.
 2. Oferta wraz z potwierdzeniem i załącznikami w formie papierowej winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
 • nazwę podmiotu i jego dokładny adres;
 • rodzaj zadania z otwartego konkursu.

     3. Do oferty w formie papierowej należy dołączyć aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący osoby uprawnione do reprezentacji (KRS), potwierdzenia złożenia w generatorze wniosków www.witkac.pl.

     4. Oferty należy sporządzić w generatorze wg następujących zasad:

 • oferta musi być kompletna;
 • wydrukowana z generatora wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia;
 • musi zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy podmiotu uprawnionego czy zgłaszanego projektu należy jasno zaznaczyć wpisując określenie „nie dotyczy”;
 • w układzie wyznaczonym wzorem oferty nie należy dokonywać żadnych zmian.

  5. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełnienia drobnych braków formalnych.
  6. Niedokonanie korekty lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych wydatków. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, gdy dana pozycja kosztorysu nie zmieni się o więcej niż 10%.
  8.Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.
  9.W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
  10.W przypadku gdy wnioskowana w ofercie kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu w wyniku wyboru więcej niż jednej oferty na realizację określonego zadania, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, w formie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu, stanowiących załączniki do umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego.
  11.Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
  12. Z wyłonionymi w konkursie ofert organizacjami, bez zbędnej zwłoki, zawierana jest umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego wg obowiązującego wzoru.
  13. Organizacja, która uzyskała dotację obowiązana jest poddać się kontroli i ocenie realizacji zadania, dokonywanej przez Burmistrza, w zakresie i wg kryteriów określonych w art. 17 ustawy. Ponadto organizacja realizująca zadanie zobowiązana jest składać Burmistrzowi bieżące sprawozdania finansowe i merytoryczne w trakcie realizacji zadania w terminach określonych w umowie.
  14. Generator wniosków dostępny jest na stronie Urzędu Miasta w Sanoku www.sanok.pl, oraz www.bip.um.sanok.pl.

 

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 1. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Sanoka.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23.09.2020 roku.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;
 • doświadczenie i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizował zadanie;
 • planowane koszty realizacji zadania;
 • prawidłowość i  rzetelność realizacji zadań w latach poprzednich;
 • terminowość rozliczeń;
 • dotychczasową współpracę z Gminą Miasta Sanoka. 
  4.Odbiorcami zadania będą dzieci i młodzież niepełnosprawna będąca pod opieką ośrodka rehabilitacji działającego przy Klasztorze Franciszkanów w Sanoku.
  5.Celem i założeniem realizowanego zadania jest doposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i inny niezbędny do poprawy stanu zdrowia potrzebujących i ulepszenia warunków opieki.
  6.Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta Sanoka po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
  7.Od decyzji Burmistrza co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
  8.Ogłoszenie o otwartym konkursie oraz wyniki dokonanego wyboru oferty i wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Sanoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Sanoku oraz na stronie https://www.witkac.pl.

 

VII. Informacje dodatkowe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia  27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1), dalej „RODO”, informuję, że: 

 • administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadań publicznych Gminy Miasta Sanoka jest Burmistrz Miasta Sanoka. Z administratorem można się skontaktować poprzez email: umsanok@um.sanok.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora, tj. 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, 
 • kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych wyznaczonym przez administratora Gminy Miasta Sanoka jest możliwy poprzez iod@um.sanok.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora, tj. 38-500 Sanok, ul. Rynek 1,
 • dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO w celu (m.in. ocena formalna i merytoryczna złożonych ofert, podpisanie umowy z wybranymi w konkursie podmiotami, realizacja umowy, rozliczenie umowy, kontrola realizacji zadania) wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych,
 • odbiorcami danych osobowych będą organy kontroli o których mowa w art. 29 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa,
 • dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa,
 • obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057). oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, związanym z udziałem w postępowaniu o realizację zadania publicznego; niepodanie określonych danych może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy o realizację zadania publicznego,
 • w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych (rozdział V RODO),
 • osoby, których dane dotyczą mają:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych które ich dotyczą;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 •  osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO. 

 

 

 

 

                                                                                                      

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama