Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów zadania publicznego pod nazwą: "Aktywni Sąsiedzi 2020"

Reklama
Nabór od 26.08.2020 do 16.09.2020 15:30
Centrum Aktywności Społecznej
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Urząd Miejski w Białymstoku, Centrum Aktywności Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów zadania publicznego pod nazwą: "Aktywni Sąsiedzi 2020".

ZARZĄDZENIE NR 779/20

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wyłonienie operatora projektów
zadania publicznego pod nazwą: „Aktywni Sąsiedzi 2020”

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 ze zm.[1]), art. 11 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2, 3 i 4 oraz art. 13  ust. 1 i 2, art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), zwanej dalej ustawą oraz § 17 Załącznika do uchwały
Nr XV/230/19 Rady Miasta Białystok z dnia 28 października 2019 roku  Program współpracy Miasta Białystok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok  zarządzam, co następuje.

 

§ 1

 

1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów zadania publicznego pod nazwą: „Aktywni Sąsiedzi 2020”.

2. Treść ogłoszenia zawierającego warunki konkursu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

 

Ostateczną decyzję o wyborze oferty i przyznaniu lub odmowie przyznania dotacji
oraz jej wysokości podejmuje Prezydent Miasta Białegostoku.

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Prezydenta nadzorującemu realizację zadań
w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz dyrektorowi Centrum Aktywności Społecznej.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                            

wz. PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Nikitorowicz

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

 

 

Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 779/20
PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

 

 

Prezydent Miasta Białegostoku

 

ogłasza otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektów

zadania publicznego pod nazwą: „Aktywni Sąsiedzi 2020”

 

Rozdział I
Rodzaj zadania publicznego

 

 

1. Rodzaj zadania: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

2. Zlecenia realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia.

 

3. Cel zadania:

Budowanie poczucia wspólnoty i więzi sąsiedzkich mieszkańców Białegostoku
na poszczególnych osiedlach poprzez zwiększenie ich aktywności społecznej w zakresie przeciwdziałania i zapobiegania negatywnym skutkom epidemii wywołanej wirusem COVID-19.

 

4. W ramach realizacji zadania zostanie wyłoniony podmiot, zwany dalej operatorem projektów, który przeprowadzi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, zgodnie
z art. 16a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

 

5. W procedurze konkursowej zostanie wyłoniony jeden operator projektów.

 

6. Operator projektów będzie odpowiedzialny za następujące działania:

1) opracowanie dokumentacji konkursowej, która zostanie zaakceptowana przez Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Centrum Aktywności Społecznej Urząd Miejski w Białymstoku, w tym:

 1. regulaminu konkursu zawierającego warunki i kryteria wyboru realizatorów projektów,
 2. regulaminu wyboru członków i trybu prac komisji konkursowej z uwzględnieniem udziału co najmniej dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta Białegostoku,
 3. wzorów dokumentów konkursowych: oferty na realizację projektu, umowy, sprawozdania z realizacji projektu,
 4. procedury monitoringu realizacji projektów;

 

2) przeprowadzenie otwartego konkursu ofert w sposób zapewniający jawność i uczciwą konkurencję, co obejmuje:

 1. ogłoszenie konkursu na realizację projektów,
 2. przeprowadzenie naboru realizatorów projektów – zebranie ofert, ocena i wybór realizatorów projektów,
 3. podanie do publicznej wiadomości informacji o wyborze realizatorów projektów przez jej zamieszczenie na stronie internetowej operatora projektów,
 4. zawarcie umów na realizację projektów,
 5. przekazanie środków finansowych na realizację projektów w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zawarcia umowy między operatorem a realizatorami projektów,
 6. monitorowanie i ocenę merytoryczno-finansową zleconych do realizacji projektów,
 7. rozliczenie realizowanych projektów;

3) prowadzenie doradztwa w zakresie przygotowania ofert realizacji projektów, procedury składania ofert, realizacji projektów i ich rozliczania;

4) rozliczenie realizacji całego zadania;

5) promocję konkursu na każdym etapie jego realizacji, w tym promocję realizowanych projektów;

6) operator projektów oraz realizatorzy projektów są zobowiązani do stosowania ustawy
z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
w przypadku gromadzenia danych osobowych związanych z konkursem;

7) operator projektów oraz realizatorzy projektów są zobowiązani do stosowania aktualnych przepisów prawa związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w stanie epidemii.

7. Operator projektów powinien uwzględnić w regulaminie konkursu następujące założenia:

 1. realizatorem projektu mogą być podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 oraz
  3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie,
 2. projekty będą realizowane na terenie poszczególnych osiedli Miasta Białystok
  dla mieszkańców Miasta,
 3. projekty będą miały na celu: wzmacnianie solidarności sąsiedzkiej poprzez wspieranie inicjatyw skoncentrowanych na przeciwdziałaniu i zapobieganiu negatywnym skutkom epidemii SARS-CoV-2 w odniesieniu do sfery aktywności społecznej
  (w tym: odbudowywanie więzi w społecznościach lokalnych, które mogły ulec rozluźnieniu lub rozpadowi, przeciwdziałanie pogłębiającej się izolacji osób starszych, chorych i osób z niepełnosprawnościami),
 4. nie będą wspierane projekty o charakterze wyłącznie szkoleniowym,
 5. projekty będą przygotowane na podstawie rozpoznania potrzeb lokalnych,
 6. preferowane będą projekty, których odbiorcami będą różnorodne grupy społeczne i/lub wiekowe mieszkańców,
 7. projekty będą wpisywały się w zakres zadań ujętych w Rozdziale 6 „Priorytetowe zadania publiczne” Załącznika do uchwały Nr XV/230/19 Rady Miasta Białystok
  z dnia 28 października 2019 roku Program współpracy Miasta Białystok
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok,
 8. w realizację projektów będą włączeni mieszkańcy Białegostoku,
 9. oferent i realizatorzy projektów są zobowiązani do identyfikacji ryzyka związanego
  z realizacją zadania publicznego oraz wskazania sposobów zapobiegania,
 10. maksymalna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację jednego projektu wynosi 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych),
 11.  realizatorzy projektów nie będą pobierać opłat od uczestników projektów,
 12.  realizacja projektów zakończy się 15 grudnia 2020 r.,
 13.  możliwe rezultaty realizacji zadania publicznego:
 1. udzielenie przez operatora projektów realizatorom projektów i/lub grupom mieszkańców – potencjalnym  realizatorom  projektów minimum 20 konsultacji
  w zakresie przygotowania i realizowania projektów ze wskazaniem formy konsultacji: telefoniczna, osobista, elektroniczna,
 2. upowszechnienie informacji o realizacji 15 projektów,
 3. uczestnictwo w realizacji 15 projektów,
 4. druk, przygotowanie, kolportaż materiałów promocyjnych zachęcających
  do udziału w projekcie (liczba materiałów promocyjnych: plakatów, ulotek, filmów).

 

Rozdział II
Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadanie będzie realizowane przez operatora projektów po zawarciu umowy z Miastem Białystok do 31 grudnia 2020 r.
 2. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonych w kalkulacji przewidywanych kosztów, co oznacza, że jeśli dany wydatek finansowany z dotacji wykazany w sprawozdaniu
  z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wówczas, gdy nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 20%, przy czym ogólna kwota dotacji nie może ulec zwiększeniu.
 4. W przypadku zmian wynikłych w trakcie realizacji zadania, Zleceniobiorca powinien wystąpić pisemnie do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem Centrum Aktywności Społecznej o aneksowanie umowy, wskazując zaktualizowane zestawienie kosztów realizacji zadania, zaktualizowany plan i harmonogram działań oraz zaktualizowany opis zakładanych rezultatów.
 5. Zleceniobiorca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z realizacji zadania w ciągu 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego według wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057). Sprawozdanie należy złożyć za pośrednictwem platformy Witkac.pl i dostarczyć w wersji papierowej o zgodnej sumie kontrolnej
  z wersją złożoną za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz podpisanej przez osoby uprawnione.
 6. W związku ze stanem epidemii możliwe są działania przewidziane w art. 15 zzl ustawy
  z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.).

 

Rozdział III
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

 

1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Rozkład środków finansowych:

- kwota 15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) jest przeznaczona na działania operatora projektów (m. in. koszty administracyjne, koszty promocji zadania i in.);

- kwota 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych) jest przeznaczona
na dofinansowanie projektów, które zostaną wyłonione w konkursie.

3. Kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji komisji konkursowej
lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu Miasta na 2020 rok w części przeznaczonej
na realizację zadania z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłaszania konkursu.

 

Rozdział IV
Adresaci konkursu

 

1. W konkursie mogą brać udział następujące podmioty, zwane dalej uprawnionymi podmiotami:

 1. organizacje pozarządowe niebędące jednostkami sektora finansów publicznych,
  w rozumieniu przepisów o finansach  publicznych, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,
 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów
  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 4. spółdzielnie socjalne,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
  i pracowników.

 

2. Cele statutowe oferentów powinny obejmować zagadnienia dotyczące działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

3. Dwa lub więcej uprawnionych podmiotów działających wspólnie może złożyć ofertę wspólną.

 

4. Oferta wspólna wskazuje:

 1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne uprawnione podmioty;
 2. sposób reprezentacji uprawnionych podmiotów wobec organu administracji publicznej.

 

5. Umowę zawartą między uprawnionymi podmiotami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, załącza się do umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego.

 

 1. Uprawnione podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną
  za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.

Rozdział V
Warunki przyznawania dotacji

 

1. Zlecenie zadania odbywa się z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 5 ust. 4 pkt 2
i art. 15 ustawy oraz innych właściwych przepisów.

 

2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania
lub zrezygnować z dotacji, oświadczając o tym pisemnie Prezydentowi Miasta Białegostoku za pośrednictwem Centrum Aktywności Społecznej.

 

3. Oferent, któremu zostaje przyznana dotacja jest zobowiązany do:

 1. w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż wnioskowana -
  do przedłożenia za pośrednictwem platformy Witkac.pl oraz w wersji papierowej korekty zestawienia kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dofinansowania oraz ewentualnej korekty planu
  i harmonogramu działań oraz opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego i dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego,
 2. zamieszczenia na wszystkich drukach i materiałach promocyjnych związanych
  z realizacją zadania informacji o fakcie realizacji zadania przy udziale środków Miasta Białystok oraz zamieszczania logotypów „Wschodzący Białystok”,
 3. wystąpienia pisemnego do Prezydenta Miasta Białegostoku o aneksowanie umowy -
  w przypadku zmian wynikłych w trakcie realizacji zadania.

 

4. Prezydent Miasta Białegostoku odmówi podmiotowi wyłonionemu w procedurze konkursowej przyznania dotacji i podpisania umowy, jeżeli:

 1. oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych,
 2. zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta,
 3. w przypadku przyznania dotacji w kwocie mniejszej niż wnioskowana, oferent nie przedstawi korekty zestawienia kosztów realizacji zadania oraz ewentualnej korekty planu i harmonogramu działań oraz opisu zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego i dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego w czasie umożliwiającym podpisanie umowy.

 

5. Dotacja na realizację zadania nie może być wykorzystana na:

 1. przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok,
 2. zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy o udzielenie dotacji,
 3. opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,
 4. nabycie lub dzierżawę gruntów,
 5. prace remontowe i budowlane,
 6. działalność gospodarczą i polityczną,
 7. kary i odsetki oraz zobowiązania wynikające z tytułów wykonawczych.

 

6. Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione w terminie realizacji zadania wskazanym w umowie.

 

 

Rozdział VI
Termin i warunki składania ofert

 

1. Wzór oferty został określony w załączniku do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

 

2. Do oferty należy dołączyć:

 1. w przypadku oferty wspólnej – umowę zawartą między partnerami,
 2. jeśli oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – kopię
  z aktualnego wyciągu z innego rejestru/ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta,
 3. dokument upoważniający do działania w imieniu oferenta, jeśli oferent wybiera inny sposób reprezentacji niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego,
 4. oświadczenie oferenta o nieubieganiu się o inne środki z budżetu Miasta Białegostoku na realizację przedmiotowego zadania, stanowiące załącznik Nr 1 do ogłoszenia
  o konkursie.

 

3. Wszystkie składane dokumenty muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi
za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu.

 

4. Ofertę należy złożyć do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem platformy Witkac.pl., następnie wydrukować (z jednakową sumą kontrolną), podpisać przez uprawnione osoby oraz:

 1. złożyć w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok,
 2. przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku lub
 3. przesłać za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej. Oferta złożona
  w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

5. Termin składania ofert w wersji papierowej i elektronicznej upływa 21 dnia o godzinie 15.30 od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na portalu miejskim www.bialystok.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1.

 

6. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Białymstoku wersji papierowej oferty.

 

7. Oferty przesyłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane.

 

8. Oferty nie będą zwracane oferentom.

 

9. Złożenie oferty realizacji zadania publicznego nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wskazanej wysokości.

 

10. Istnieje możliwość skonsultowania oferty pod względem wymogów formalnych przed jej złożeniem. Konsultacje odbywają się po telefonicznym umówieniu spotkania: (85) 879 74 46 lub 879 74 48.

 

Rozdział VII
Termin, tryb wyboru ofert oraz kryteria stosowane przy wyborze ofert

 

1. Do zaopiniowania złożonych ofert Prezydent Miasta Białegostoku powoła komisję konkursową.

 

2. Skład komisji oraz regulamin jej pracy określi odrębne zarządzenie Prezydenta Miasta Białegostoku.

 

3. Po zapoznaniu się z  opinią  komisji konkursowej, konkurs rozstrzyga Prezydent Miasta Białegostoku, który dokonuje wyboru oferty jego zdaniem najlepiej służącej realizacji zadania. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni po upływie terminu składania ofert.

 

4. Wybór oferty nastąpi w oparciu o kryteria formalne i merytoryczne.

 

5. Za spełnienie wymogów formalnych przyjmuje się:

 1. złożenie oferty w terminie, miejscu i w formach wskazanych w ogłoszeniu,
 2. złożenie oferty przez uprawniony podmiot,
 3. zgodność okresu realizacji zadania zawartego w ofercie z przedziałem czasowym określonym w konkursie,
 4. zgodność celów statutowych oferenta z rodzajem proponowanego zadania,
 5. złożenie oferty podpisanej przez osoby uprawnione do reprezentacji,
 6. dysponowanie przez oferenta własną stroną internetową,
 7. zadanie nie jest finansowane przez Miasto Białystok z innej dotacji,
 8. dołączenie wymaganych załączników,
 9. brak innego błędu formalnego wskazanego przez komisję konkursową wraz
  z uzasadnieniem.

 

6. Oferty nie spełniające wymogów formalnych nie będą poddawane ocenie merytorycznej.

 

7. Kryteria merytoryczne:

 1. jakość wykonania zadania,
 2. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
 3. kwalifikacje osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie,
 4. kalkulacja kosztów realizacji zadania,
 5. analiza i ocena realizacji zleconych zadań miejskich.

 

8. Postępowanie o udzielenie dotacji jest jawne. Nazwa wyłonionego podmiotu oraz wysokość przyznanej dotacji zostaną zamieszczone:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. na portalu miejskim www.bialystok.pl,
 3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym
  na zamieszczenie ogłoszeń,
 4. na portalu Witkac.pl.

 

9. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

 

Rozdział VIII
Informacja o tego samego rodzaju zadaniach publicznych zrealizowanych
przez Miasto Białystok w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim
oraz związanych z nimi kosztach

 

 

 1. W budżecie Miasta Białystok na 2019 rok suma środków przeznaczonych
  na realizację zadania wyniosła 60.000 zł.
 2. W budżecie Miasta Białystok na 2020 rok przewidziano kwotę 60.000 zł. na realizację zadania.

 

 

Rozdział IX
Informacje o ogłoszeniu konkursu

 

Ogłoszenie konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na portalu miejskim www.bialystok.pl, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na platformie Witkac.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do ogłoszenia o konkursie                                                                                  stanowiącego załącznik do

ZARZĄDZENIA NR 779/20

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

 

 

                                                                                                    Białystok, ……………….  

 

………………………….

     (pieczątka oferenta)

 

 

OŚWIADCZENIE

 

             W związku z ubieganiem się o powierzenie realizacji zadania publicznego z budżetu Miasta Białegostoku na 2020 rok pn.:


 

…………………………………………………………………………………………………...

 

w ramach konkursu ofert na wyłonienie operatora projektów zadania publicznego pod nazwą: „Aktywni Sąsiedzi 2020” niżej podpisane osoby, posiadające prawo do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, informują, iż oferent nie ubiegał się i nie ubiega się, poza wymienionym konkursem, o wsparcie realizacji przedmiotowego zadania z innych środków Miasta Białegostoku.

 

 

Osoby składające oświadczenie:

 

 

      …………………………                                               ……………………………..

             pieczątka i podpis                                                                                   pieczątka i podpis

     (lub czytelny podpis i funkcja)                                                              (lub czytelny podpis i funkcja)                                                           

  

 

 

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama