Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego...

Reklama
Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Nabór od 26.08.2020 do 17.09.2020 16:00
Dzielnica Bemowo
Łączny budżet 528,427 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bemowo ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie zintegrowanych działań skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.

Głównym założeniem konkursu jest wspieranie projektów, które połączą i wykorzystają działania kierowane do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat, takie jak działania profilaktyczne, specjalistyczne, korekcyjne, edukacyjne (zajęcia pozaszkolne) i inne. Połączenie różnych rodzajów działań realizowanych na rzecz dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat powinno być dokonane za pomocą nowych projektów, które pozwolą zespolić działania już realizowane by efektywnie oddziaływać na dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat. Ważnym aspektem projektu powinno być również prowadzenie działań skierowanych do rodziców/opiekunów ww. dzieci i młodzieży w celu podniesienia ich kompetencji życiowych i społecznych.

Na potrzeby konkursu na terenie dzielnicy została przeprowadzona diagnoza wśród wszystkich bemowskich placówek oświatowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Analiza otrzymanych danych wykazała duże zapotrzebowanie na tego rodzaju wsparcie działań, stąd uzasadnione staje się ogłoszenie tego konkursu. 

Działania realizowane w projekcie muszą być planowane z uwzględnieniem zasobów (instytucji), które już działają na obszarze, gdzie projekt ma być realizowany. Projekt musi zakładać zatem dobrą współpracę między różnymi instytucjami publicznymi i niepublicznymi, działającymi na jego obszarze i wykorzystywać potencjał różnych podmiotów. Działania projektu powinny być tak zaplanowane, aby nawiązywały do koncepcji Lokalnego Systemu Wsparcia opisanego w pkt.7 Programu Wspierania Rodzin w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 przyjętego uchwałą nr XIII/265/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r. (Cel główny: Wsparcie funkcjonowania rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze mieszkających w m.st. Warszawie,  w wyniku objęcia ich kompleksową i zintegrowaną ofertą pomocy w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia - Cel szczegółowy I: Rozwijanie w dzielnicach lokalnych systemów wsparcia dla rodzin.

 

Adresaci:

Dzieci i młodzież w wieku 6-18 lat oraz ich rodziny (lub opiekunowie prawni), ze szczególnym uwzględnieniem uczniów szkół podstawowych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Co najmniej 50% odbiorców programu będą stanowić dzieci i młodzież wskazane przez szkoły podstawowe wymienione w załączniku nr 3 do ogłoszenia.

 

Formy realizacji zadania:

Cele powinny być osiągane przez zaplanowanie kompleksowych działań m.in.: edukacyjnych (przede wszystkim pozaszkolnych), profilaktycznych, specjalistycznych, socjalnych lub innych nowatorskich działań. Dodatkowym elementem powinny być działania o charakterze społeczno-kulturalnym i sportowym. Istotne jest uwzględnienie innych działań wspierających tworzenie Lokalnych Systemów Wsparcia zgodnych z założeniami pkt. 7 Programu Wspierania Rodzin w m.st. Warszawie na lata 2019-2021 przyjętego uchwałą nr XIII/265/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 maja 2019 r.

Wymagania dotyczące realizacji zadania:
1.    Objęcie działaniami dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat oraz ich rodzin zamieszkujących tereny Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, na mikroobszarze np. wokół szkoły, określonego kwartału ulic ( w ofercie należy określić obszar prowadzonych oddziaływań).
2.    Wskazanie w ofercie szkoły/szkół, z których będą rekrutowane dzieci i młodzież oraz określenie procentu dzieci ze szkoły/szkół wskazanych w załączniku nr 3 w ogólnej liczbie uczestników projektu.
3.    Konieczne jest nawiązanie współpracy z ww. szkołą/szkołami przed złożeniem oferty oraz podpisanie listu intencyjnego /listów intencyjnych określających zakres współpracy.   
4.    Po otrzymaniu informacji o dofinansowaniu zadania, zleceniobiorcy będą zobowiązani do podpisania w ciągu zleceniobiorcy będą zobowiązani do podpisania w ciągu dwóch miesięcy trójstronnych umów ze szkołami, które zostały włączone do realizacji zadania oraz z dzielnicą, na terenie której będzie realizowane działanie. Zobowiązanie do podpisania ww. umowy musi zawierać się w liście intencyjnym. Ramowy wzór ww. umowy (porozumienia) stanowi załącznik nr 4 do ogłoszenia.
5.    Określenie w ofercie ogólnej liczby uczestników programu liczonych raz oraz liczby uczestników poszczególnych działań/zajęć.
6.    Określenie w ofercie liczby uczestników w podziale na: objętych wsparciem incydentalnym (poniżej 20h/semestr lub 40h/rok), regularnym (20-150h/semestr lub 40-300h/rok) i intensywnym (powyżej150h/semestr lub powyżej 300h/rok).
7.    Przedstawienie w ofercie zasad rekrutacji do programu, uwzględniających objęcie wsparciem uczniów wytypowanych przez szkoły partnerskie. Rekrutacja powinna odbyć się w porozumieniu z OPS, bemowskimi placówkami oświatowymi oraz pomocowymi.
8.    Diagnoza potrzeb każdego uczestnika na początku realizacji zadania i dostosowanie intensywności wsparcia do indywidualnych potrzeb.
9.    Praca z dziećmi i młodzieżą metodą streetworkingu, pedagogiki podwórkowej.

10.    Wykorzystanie przy realizacji projektu, w pracy z dziećmi i młodzieżą oferty kulturalnej, sportowej, edukacyjnej m.st. Warszawy; wykorzystanie lokalnych zasobów (placówki wsparcia dziennego, poradnie psychologiczne, domy kultury, inne).
11.    Program powinien mieć charakter dwuwymiarowy tzn. skierowany zarówno do uczniów najsłabszych (nastawienie na promocję do następnej klasy) a także do dzieci zdolnych, które z uwagi na sytuację rodzinną nie mogą rozwijać swoich talentów (wskazanych przez nauczycieli i pedagogów szkolnych, rodziców oraz organizacje partnerskie).
12.    Oferent zapewni kadrę przygotowaną do przeprowadzenia zajęć. Osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać niezbędne doświadczenie oraz kwalifikacje adekwatne do realizacji zadania, potwierdzone dyplomem ukończenia np. kierunkowych studiów wyższych, studiów podyplomowych lub kursów, szkoleń.
13.    Konieczna jest współpraca z instytucjami publicznymi i niepublicznymi, działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (placówki oświatowe: pedagog, psycholog szkolny, dyrektor szkoły, OPS: pracownik socjalny, asystent rodziny, placówki wsparcia dziennego, poradnie, kurator sądowy, inni).
14.    Oferent ma obowiązek zawrzeć informację w ofercie określającą zakres współpracy, w tym obligatoryjnie z OPS i szkołami oraz min. 1 placówką wsparcia dziennego. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę tylko takie oferty. Dostarczenie listów intencyjnych i/lub porozumień na powyższą okoliczność będzie obligatoryjnym warunkiem podpisania umowy.
15.    Strukturę zarządczą konsorcjum stanowi koordynator konsorcjum oraz koordynatorzy szkolni (w każdej szkole włączonej do programu 1 koordynator). Zadaniem koordynatorów szkolnych będzie praca na rzecz ścisłej współpracy całego konsorcjum ze szkołą, m.in. przedstawianie oferty projektu, współpraca przy pozyskiwaniu uczestników do projektu, kontakt z pedagogami szkolnymi, współpraca z osobą odpowiedzialną za kontakty z konsorcjum po stronie szkoły, układanie harmonogramu zajęć, zarządzenie przestrzenią udostępnioną na zajęcia oraz pozyskiwanie i wprowadzanie wskaźników edukacyjnych do Bazy Monitorującej lub pozyskiwanie danych do celów ewaluacji projektu.
16.    Przedstawienie w ofercie spójnego modelu zarządzania projektem w ramach oferty wspólnej.
17.    W ofercie należy wskazać rodzaj prowadzonej dokumentacji, np.: listy obecności, konspekty zajęć/warsztatów, szczegółowe harmonogramy na każdy kolejny okres realizacji (kwartał) realizacji zadania, potwierdzenia partnerów, np. szkół o przeprowadzeniu zajęć, pisemne zgody (opiekunów prawnych dzieci/młodzieży) na udział  dziecka w poszczególnych zajęciach.
18.    Oferent określi efektywność działań poprzez wskazanie rezultatów w odniesieniu do poszczególnych grup odbiorców zadania.
19.    Wszystkie działania realizowane w ramach zadania muszą być zgodne z obowiązującymi standardami, w zależności od ich rodzaju, np. Standardem jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i placówkach systemu oświaty.
20.    Oferent zapewni monitoring i ewaluację projektu (oferent przedstawi sposób monitoringu i ewaluacji w ofercie) i będzie korzystał z jednolitego systemu gromadzenia danych i ich analizy oferowanego przez miasto (Baza Monitorująca).
21.    Organizowanie w szkołach cyklicznych spotkań konsorcjum z pedagogiem, psychologiem lub innymi osobami wskazanymi przez dyrektora szkoły, które realizują cele, założony harmonogram współpracy i odzwierciedlają zobowiązania przyjęte przez obie strony w umowie.

W ofercie należy dokonać podziału na działania kluczowe (dla których będą mierzone wskaźniki obligatoryjnie) i pomocnicze.

-  skalkulowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego. Koszty zarządzania (koordynator konsorcjum, koordynatorzy organizacji) oraz obsługi księgowej i biurowo-kadrowej mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów całego zadania,
-  na danym terenie (mikroobszarze) może funkcjonować tylko jedno konsorcjum.
-  Preferowane będą oferty złożone w partnerstwie (kilka organizacji działających na określonym obszarze) oraz wspierane przez instytucje publiczne (OPS, szkoła, poradnia psychologiczna, sąd rodzinny).

Dodatkowe oczekiwania:
1.    Działania z zakresu profilaktyki wskazującej i selektywnej (jeśli zachodzi taka potrzeba).
2.    Poradnictwo prawne (z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego), psychologiczne (np. dotyczące relacji rodzinnych, komunikacji, ról w rodzinie) i pedagogiczne (w zakresie właściwych oddziaływań wychowawczych, sprawowania opieki nad dziećmi, umiejętności rozwiązywania konfliktów w rodzinie, trudności wychowawczych).
3.    Zaangażowanie w realizację projektu środowiska lokalnego (mieszkańców bloków, kamienic, sąsiadów) i włączanie Miejsc Aktywności Lokalnej (MAL) istniejących na obszarze realizacji zadania; działania angażujące społeczność lokalną wokół podwórek, parków, placów zabaw, itp.
4.    Możliwe jest zaplanowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży biorących udział w projekcie pod warunkiem, że będą one kontynuacją całorocznej pracy socjoterapeutycznej lub profilaktycznej.
5.    Konieczna jest ścisła współpraca z rodziną dziecka objętego działaniami (np. poprzez włączenie działań asystenta rodziny zgodnie z przyjętym standardem pracy i wzorem dokumentów pracy asystenta, zamieszczonym na stronie: http://politykaspoleczna.um.warszawa.pl/aktualnosci/standard-asysty-rodzinnej-w-mst-warszawa.

Uwaga:

Przed dopuszczeniem do realizacji przedmiotowych zadań w zakresie działalności związanej  z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem lub z opieką nad nimi, oferent zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zadania w ww. zakresie  nie będą brały udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub, co do których Oferent powziął informację, że w  stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ustawy  z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.

W ramach realizacji zadania nie mogą być finansowane zakupy środków trwałych powyżej 10 000 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama