Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a - Realizacja szkolenia z zzakresu realizacji programu profilaktycznego Unplugged

Reklama
Nabór od 24.08.2020 do 28.08.2020 12:00
Departament Spraw Społecznych
Łączny budżet 8,6 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 8,6 tys. PLN

Zadanie: Organizacja szkoleń z zakresu realizacji rekomendowanego programu profilaktycznego "Unplugged"

Założenia:

1. Organizacja 2 szkoleń z zakresu realizacji programu profilaktycznego "Unplugged" w formie wykładowo - warsztatowej .

2. Wymiar każdego szkolenia - 18 godzin lekcyjnych.

3. prowadzenie szkolenia przez certyfikowanych trenerów programu Unplugged.

4. Wyposażenie uczestników szkolenia w materiały szkoleniowe.

 

Środki finansowe przeznaczone na realizacje zadania wydatkować można na przerwę kawową oraz zakup materiałów szkoleniowych.

 

 

Na podstawie oferty realizacji zadania publicznego złożonej przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Miasto Białystok uznając celowość realizacji tego zadania, może zlecić realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10.000 zł.,
  2. zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, Miasto Białystok zamieszcza ofertę do publicznej wiadomości na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej:www.bip.bialystok.pl/aktualności oraz na portalu www.bialystok.pl, a także w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń. Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po upływie wskazanego terminu oraz rozpatrzeniu ewentualnych uwag, Miasto niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy. Łączna kwota środków finansowych przekazanych temu samemu podmiotowi w wymienionym trybie w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama