Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki i edukacji

Reklama
Nabór od 13.11.2020 do 09.12.2020 15:30
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 7 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki i edukacji.

Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie nauki i edukacji.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2021 roku wynosi 30.000,00 zł. W roku 2020 na realizację podobnych zadań przekazano 35.000,00 zł, zaś w roku 2019 – 32.400,00 zł.

Szczegółowych informacji udziela: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. Nr 213 (I piętro), tel. (59) 822-80-03, e-mail: kultura@powiatbytowski.pl

 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.
 2. Wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę nie może być wyższa niż 7.000,00 zł.
 3. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 99% wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania.
 4. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki:
  1. na nabycie lub dzierżawę gruntów, budowę, zakup budynków lub lokali,
  2. na udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
  3. poniesione na przygotowanie projektu,
  4. z tytułu kar, grzywien i opłat,
  5. na zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
  6. na działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
  7. na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych,
  8. na spłatę odsetek od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,
  9. powstałe przed terminem podpisania umowy,
  10. nieuwzględnione w ofercie,
  11. na przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu bytowskiego na podstawie innych przepisów.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 6. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji planu i harmonogramu, opisu rezultatów i kalkulacji przewidywanych kosztów. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu finansowego i rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 7. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bytowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Bytowskiego a podmiotem, którego oferta została wybrana.
 8. Wkład własny ponoszony przez podmiot wybrany do realizacji zadania, zostanie zaakceptowany od momentu podjęcia uchwały w sprawie wyboru ofert.
 9. Zadanie winno być wykonane w 2021 roku w terminie wskazanym w ofercie.
 10. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców powiatu bytowskiego.
 11. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 12. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż 3 punkty procentowe.
 13. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20 %. Zmiany powyżej 20% wymagają uprzedniej pisemnej zgody organizatora. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej. Powyższe zmiany wymagają aneksu do umowy.
 14. Zaangażowanie wkładu osobowego lub rzeczowego wymaga podania tych informacji w ofercie. Dowody poniesienia kosztów z wkładu niefinansowego powinny być przechowywane przez oferenta przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym oferent zrealizował zadanie publiczne.
 15. Zadania nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy.
 16. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do:
  1. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację umowy,
  2. dostarczenia na wezwanie właściwego wydziału Starostwa Powiatowego w Bytowie oryginałów dokumentów finansowych oraz dokumentacji związanej z realizacją zadania (plakaty, zaproszenia, regulaminy, itp.), celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz prowadzenia właściwej dokumentacji.
Źródło: Starostwo Powiatowe w Bytowie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama