Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na zadanie - Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich, w tym prowadzenie działalności psychoterapeutycznej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na zadanie - Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich, w tym prowadzenie działalności psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych
Nabór od 11.08.2020 do 01.09.2020 15:00
Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Łączny budżet 3 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 3 tys. PLN
Urząd Miejski w Słupsku, Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na zadanie - Wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich, w tym prowadzenie działalności psychoterapeutycznej dla osób uzależnionych..

1. Wspierane będą zadania polegające przede wszystkim na:

1) udzielaniu wsparcia osobom uzależnionym, wspomaganiu procesu trzeźwienia osób uzależnionych od alkoholu,

2) prowadzeniu psychoterapeutycznej grupy wsparcia i/lub psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych od alkoholu,

3) bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność na rzecz osób uzależnionych od alkoholu oraz osób współuzależnionych.

 

 

 

2. Warunki realizacji zadania.

1) W ramach wnioskowanej kwoty mogą być dofinansowane:

a) koszty wynagrodzenia psychoterapeuty z zakresu uzależnienia od alkoholu,

b) koszty opłat za materiały i usługi niezbędne do realizacji zadania.

 

2) Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z późn. zm.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama