Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs dotacyjny „W różnorodności siła!” 2020

Reklama
Nabór od 10.08.2020 do 21.08.2020 23:59
Stowarzyszenie 9dwunastych
Łączny budżet 30 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 3 tys. PLN
Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Mniejszości seksualne
Operatorką programu jest stowarzyszenie 9dwunastych. Program jest realizowany we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie, przy wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego, dzięki finansowaniu społecznościowemu oraz z udziałem wolontariatu.

Kto może złożyć wniosek o dofinansowanie?

 • organizacja pozarządowa
 • grupa nieformalna korzystająca ze wsparcia Matrony
 • grupa nieformalna działająca samodzielnie (na zasadach określonych w Regulaminie ogólnym)

Na jakie działania przysługuje dotacja?

Dotacja w wysokości maksymalnie 3 000 zł może być wykorzystana na działania realizowane na terenie województwa podlaskiego, w okresie od 15 września do 15 listopada 2020,  przyczyniające się do:

 • rozwoju dialogu międzykulturowego,
 • promowania równości płci,
 • kształtowania otwartych postaw wobec mniejszości i różnorodności społecznej,
 • rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej mieszkańców i mieszkanek województwa podlaskiego na temat demokracji włączającej mniejszości.
 • promowania wiedzy na temat praw człowieka i ich praktycznego zastosowania
 • wprowadzania lub wzmacniania w działaniach i strukturach organizacji społecznych z terenu województwa podlaskiego perspektywy równościowej, doceniania / wspierania różnorodnych tożsamości, przestrzegania praw człowieka, promowania równego traktowania, zarządzania różnorodnością.

Miniprojekty mogą przybierać różnorodne formy, na przykład:

 • wydarzeń publicznych (konferencje, seminaria, spotkania dyskusyjne, pokazy filmów, akcje w przestrzeni publicznej);
 • wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych (wystawy, festiwale, szkolenia, warsztaty, treningi);
 • działalności wydawniczej (publikacje drukowane i elektroniczne, broszury, ulotki, materiały informacyjne)
 • działań skierowanych do wewnątrz grup / organizacji / zespołów (szkoleń, procesów grupowych, opracowywania procedur, itp.

Zgłaszane miniprojekty mogą mieć charakter merytoryczny lub rozwojowy, w szczególności w zakresie przygotowania organizacji do prowadzenia działań na rzecz praw człowieka z pomocą internetu i nowych technologii.

 • Dotacja merytoryczna:
  wparcie finansowe jest przyznawane na konkretne działanie na rzecz dialogu międzykulturowego, kształtowania otwartych postaw wobec odmienności, rozwoju świadomości obywatelskiej i społecznej. Organizacja wskazuje w budżecie konkretne koszty związane bezpośrednio z tym działaniem, które zostaną pokryte z dotacji. Warunkiem rozliczenia dotacji jest zrealizowanie działania zgłoszonego do Programu i udokumentowanie poniesionych kosztów wskazanych w budżecie.
 • Dotacja rozwojowa:
  wsparcie przyznawane jest na działanie skierowane do wewnątrz grupy / organizacji (zespołu, osób członkowskich, wolontariuszy, wolontariuszek), a jego celem jest wprowadzenie lub wzmocnienie w działaniach i strukturze organizacji perspektywy równościowej, doceniania / wspierania różnorodnych tożsamości, przestrzegania praw człowieka, promowania równego traktowania. Organizacja / grupa wskazuje konkretne koszty, które poniesie w ramach rozwoju i zostaną one sfinansowane z przyznanej dotacji. Warunkiem rozliczenia dotacji jest zrealizowanie działań rozwojowych zgłoszonych do Programu i udokumentowanie poniesionych kosztów wskazanych w budżecie

Planowane działania powinny być wolne od przemocy i stereotypowego przekazu na temat płci, wieku, narodowości, koloru skóry, orientacji seksualnej, stopnia sprawności i innych elementów tożsamości oraz realizowane z poszanowaniem zasad:

 • równości szans
 • zapobiegania dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek przesłankę
 • zrównoważonego rozwoju.

Warsztaty przygotowawcze i warsztaty podsumowujące

„W Różnorodności siła!” 2020 to nie tylko program dotacyjny, ale także edukacyjny i nastawiony na budowanie społeczności, w związku z tym integralną częścią przyznawanego w ramach Programu wsparcia są warsztaty. W przypadku przyznania dotacji, 1 lub 2 osoby reprezentujące organizację lub grupę mają obowiązek wziąć udział w bezpłatnych warsztatach przygotowawczych, które odbędą się w Białymstoku 5 i 6 września 2020 oraz w bezpłatnych warsztatach podsumowujących, które odbędą się w Białymstoku w dniach 21 i 22 listopada 2020. Organizacje i grupy spoza Białegostoku mogą wnioskować o pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach (przejazdy i nocleg). W przypadku potrzeby dofinansowania kosztów uczestnictwa dużej liczbie osób zwrot kosztów uczestnictwa może być częściowy. Prosimy o racjonalne i oszczędne szacowanie tych kosztów.

UWAGA: Ze względu na sytuację epidemiczną warsztaty przygotowawcze lub / i podsumowujące mogą zostać zrealizowane w formie zdalnej za pośrednictwem internetu i programu do komunikacji zdalnej. Decyzja o formie przeprowadzenia warsztatów zostanie podjęta po analizie aktualnej sytuacji epidemicznej i z uwzględnieniem potrzeb i możliwości osób uczestniczących.

Jak złożyć wniosek?

Przed przygotowaniem i złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z Regulaminem. Elektroniczny Wniosek o dotację na podstawie formularza Google wraz z załączonym budżetem należy przesłać do 21 sierpnia 2020 r. do godziny 23:59. Wniosek można złożyć wyłącznie z adresu e-mail zarejestrowanego w serwisie Gmail. Dalsza komunikacja w sprawie przyznania dofinansowania i realizacji miniprojektu może odbywać się z dowolnego innego adresu e-mail.  W dokumentach do pobrania znajduje się pomocniczy plik z formularzem Wniosku o dotację w formacie PDF.

LINK DO FORMULARZA ELEKTRONICZNEGO:

WYPEŁNIJ WNIOSEK O DOTACJĘ

Reklama