Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zadanie publiczne z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i planowania kariery dla uczniów szkół podstawowych

Reklama
Nabór od 12.08.2020 do 03.09.2020 23:59
Wydział Edukacji
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Zadanie publiczne z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i planowania kariery dla uczniów szkół podstawowych.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert na działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i planowania kariery dla uczniów szkół podstawowych.

 

I. Obsługa formalna i merytoryczna konkursu:

Urząd Miasta Gdyni – Wydział Edukacji

ul. Śląska 35-37 (Budynek A), 81-310 Gdynia

Tel.: (58) 7617700, e-mail: wydz.edukacji@gdynia.pl,

Kinga Nowicka,  e-mail: k.nowicka@gdynia.pl        

Aneta Grygiel-Dorszewska, a.grygiel-dorszewska@gdynia.pl.

 

II. Podstawa prawna konkursu:

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 oraz art. 11 ust. 2 w zw. z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 r. poz. 1057).

 

III. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 3 września 2020 r., godz. 23:59:59.

2. Po złożeniu oferty w generatorze, o którym mowa w ust. 1, należy dostarczyć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni (al. Piłsudskiego 52/54, wrzutnia przy głównym wejściu) w terminie do 4 września 2020 r. godz. 16:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty oraz ofertę wraz z obowiązującymi załącznikami, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta z dopiskiem na kopercie: „Otwarty konkurs ofert na działania z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i planowania kariery dla uczniów szkół podstawowych."

3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 za pośrednictwem operatora pocztowego  decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

4. W przypadku posiadania przez Organizację profilu zaufanego ePUAP, Organizacja może przesyłać wraz z obowiązującymi załącznikami wygenerowany w generatorze www.witkac.pl plik oferty w formacie pdf poprzez platformę ePUAP, bez konieczności składania oferty w sposób tradycyjny. Wówczas obowiązuje termin złożenia dokumentów do 4 września 2020 r. godz. 16:00.

5. Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę.

 

IV. Rodzaj i termin realizacji zadania:

1. Celem zadania będącego przedmiotem konkursu jest zapewnienie wsparcia doradczego w zakresie przygotowania uczniów klas VII i VIII gdyńskich szkół podstawowych do świadomego planowania kariery oraz  podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych uwzględniających znajomość własnych zasobów.

 

2. Składana oferta musi zakładać:

1) organizację zajęć indywidualnych z doradztwa edukacyjno- zawodowego i planowania kariery (w tym badania predyspozycji zawodowych przez min. 2 spotkania dla każdego ucznia) skierowanych do uczniów klas VII i VIII gdyńskich szkół podstawowych,

2) zapewnienie wszelkich materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć,

3) zaplanowanie alternatywnych form realizacji projektu ( np. zajęcia zdalne itp.) na wypadek zagrożenia epidemiologicznego i braku możliwości prowadzenia działań bezpośrednio w formule stacjonarnej,

4) przy formule stacjonarnej realizator jest zobligowany do zapewnienia lokalu oraz zabezpieczeń (np. maseczki, płyny do dezynfekcji itp.), natomiast przy formule zdalnej sprzętu zapewniającego efektywne prowadzenie zajęć,

5) prowadzący zajęcia muszą posiadać odpowiednie przygotowanie (kwalifikacje, kompetencje),

6) uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z zajęciami,

7) podczas prowadzenia zajęć należy zapewnić warunki sanitarne i higieniczne zgodnie z aktualnymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podczas zajęć mogą być obecni rodzice, opiekunowie prawni i wychowawcy uczniów.

3. Oczekiwane rezultaty zadania:

1) minimum 2 spotkań dotyczących badania predyspozycji zawodowych dla każdego ucznia poddanego badaniu,

2) minimum 400 gdyńskich uczniów objętych zadaniem,

4. Wskaźniki realizacji zadania:

1) liczba uczniów objętych zadaniem;

2) liczba zajęć realizowanych podczas projektu.

5. Sposób monitorowania wskaźników:

1) listy obecności;

2) dzienniki zajęć;

6. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnych przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż 21 września 2020 roku i trwa do 30 czerwca 2021 r.

 

V. Wysokość środków publicznych przewidzianych na realizację zadania:

Przewidywana pula środków do przekazania organizacjom na realizację zadań wynosi 100.000 zł brutto, w tym: w roku 2020 zabezpieczono kwotę 50 000 zł oraz w 2021 roku 50 000 zł.

 

VI. Zasady i warunki przyznawania dotacji:

1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty organizacji pozarządowych spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego  z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018, poz. 2057).

3. O dotację mogą się ubiegać tylko te podmioty, które nie zalegają z rozliczeniem dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat.

4. Oferta musi zakładać wniesienie wkładu własnego (łącznie finansowy, osobowy lub rzeczowy)  o wartości min. 5% wysokości wnioskowanej dotacji.

5. Dodatkowe załączniki wymagane do oferty:

1) umowa partnerska lub oświadczenie partnera w przypadku wskazania partnera;

2) aktualny odpis z KRS (wydruk ze strony www.ekrs.ms.gov.pl) , innego rejestru lub ewidencji,

3) statut oferenta/oferentów;

4) oświadczenie o rozliczeniu  dotacji otrzymanych w ciągu 3 ostatnich lat;

5) oświadczenie VAT;

6) oświadczenie o zweryfikowaniu prowadzących zajęcia pod kątem przestępczości na tle seksualnym;

7) inne dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie.

6. Oferta (potwierdzenie złożenia oferty oraz odpowiednia strona oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).

7. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.

8. Fotokopie (skan) załączników należy załączyć do oferty w generatorze wniosków Witkac.pl.

9. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:

1) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych;

2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;

3) zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;

4) zakup środków trwałych;

5) działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego;

6) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym;

7) działalność polityczną i religijną.

 

VII. Zmiany dotyczące realizacji umowy

1. Po podpisaniu umowy istotne zmiany dotyczące realizacji umowy wymagają formy pisemnej:

1) zmiany w tabeli „plan i harmonogram działań” – informacja pisemna/mailowa od oferenta lub przedłożenie aktualizacji oferty,

2) dopuszcza się w toku realizacji zadania zwiększenie danej pozycji kosztorysu oferty o 10% w ramach przyznanej kwoty dotacji, bez konieczności sporządzania aneksu. Powyższe nie dotyczy kosztów obsługi zadania. W przypadku zmiany kosztorysu obejmującej zwiększenie środków w danej pozycji kosztorysu powyżej 10% - konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

2. Koszty administracyjne zadania, finansowane z dotacji, nie mogą przekroczyć 20% całości zadania finansowanego z dotacji. 

 

VIII. Tryb i kryteria wyboru oferty:

1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta lub oferentów, którym zostanie przyznana dotacja.

3. Oferty, które w ocenie merytorycznej otrzymają  poniżej 50% punktów możliwych do uzyskania, nie otrzymają pozytywnej opinii do dofinansowania.

4. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta: TAK / NIE

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków): 0-5 punktów

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania: 0-15 punktów

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniej niż 5% wartości zadania: 0-10 punktów

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie: 0-30 punktów

 

2) Kryteria oceny dodatkowej: 30 punktów

Doświadczenie organizacji w działaniach doradztwa edukacyjno-zawodowego i planowania kariery : 0-5 punktów

Objęcie zadaniem uczniów klas VII i VIII gdyńskich szkół podstawowych w liczbie (0-10 punktów):

- za 401 do 420 osób – 5 punktów,

- za 421-440 osób – 8 punktów,

- za 441 osób i więcej – 10 punktów.

Przygotowanie i realizacja spotkań indywidualnych w liczbie (0-10 punktów):

-  3 na ucznia – 5 punktów,

-  4 i więcej spotkań  na ucznia – 10 punktów.

Kompleksowość działań (np. objęcie działaniami uczniów, rodziców i nauczycieli, organizowanie spotkań z przedstawicielami instytucji rynku pracy itp): 0-5 punktów

 

4. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do 15 września 2020 r.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama