Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od narkotyków

Reklama
Nabór od 06.08.2020 do 26.08.2020 12:00
Urząd Miejski Wrocławia
Łączny budżet 232,002 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych wśród osób zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych od narkotyków oraz członków ich rodzin.

Forma: powierzenie.

Rozpoczęcie od 01.09.2020 roku, zakończenie do 31.12.2022 roku.

Uwaga! W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

Zadanie ma polegać na:
1. Przeprowadzeniu prac modernizacyjnych mających na celu zwiększenie dostępności do proponowanych działań dla osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od środków psychoaktywnych, poprzez adaptację pomieszczeń, wymianę instalacji, doposażenie w sprzęt i urządzenia oraz środki poprawiające bezpieczeństwo oraz
standardy i estetykę pomieszczeń (rok 2020);
2. Prowadzeniu indywidualnego i grupowego poradnictwa w zakresie problematyki dotyczącej uzależnień w punkcie konsultacyjnym dla osób zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych oraz ich rodzin (lata 2021-2022),
3. Prowadzeniu dla osób uzależnionych od narkotyków działań o charakterze informacyjno-edukacyjnym i motywującym, ukierunkowanych na minimalizację szkód zdrowotnych i społecznych wynikających z używania środków psychoaktywnych (lata 2021-2022);
4. Prowadzeniu poradnictwa telefonicznego i internetowego w zakresie problematyki dotyczącej uzależnień (lata 2021-2022);
5. Prowadzeniu nadzoru merytoryczno-organizacyjnego nad realizacją zadania;
6. Monitorowaniu i ewaluacji zadania.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty
w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120. W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama