Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs RPOWP: Wsparcie placówek w realizacji usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych

Reklama
Nabór od 31.07.2020 do 14.08.2020 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku
Łączny budżet 4,366 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 118 tys. PLN
Chorzy, Seniorzy, Niepełnosprawni
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku ogłosił nabór wniosków o udzielnie grantów w ramach projektu „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Województwo Podlaskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku uruchamia specjalny instrument wsparcia placówek realizacji usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych – zakwaterowania masowego (DPS, placówki całodobowej opieki) z terenu województwa podlaskiego w związku ze stanem epidemii COVID-19 w ramach Projektu „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Adresatami wsparcia są osoby zamieszkujące i pracujące w placówkach realizacji usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych – zakwaterowania masowego (DPS, placówki całodobowej opieki).

Dla kogo granty?

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o grant są:

  • jednostki samorządu terytorialnego prowadzące domy pomocy społecznej (gminne lub powiatowe) na terenie województwa podlaskiego posiadający stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek,
  • organizacje pozarządowe, kościelne osoby prawne, inne osoby prawne prowadzące: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym, w kryzysie bezdomności i dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, na terenie województwa podlaskiego, posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek,
  • przedsiębiorcy (osoby prawne i osoby fizyczne) prowadzący: domy pomocy społecznej, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom starszym, osobom z niepełnosprawnością, przewlekle chorym na terenie województwa podlaskiego posiadające stosowne zezwolenie na prowadzenie placówek

Przewidywana liczba grantów: 37.

Jak ubiegać się o środki?

Za organizację naboru Wniosków o udzielenie grantu odpowiada Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku. Nabór wniosków jest naborem zamkniętym, ograniczonym do podmiotów spełniających warunku udziału oraz terminem naboru wniosków o udzielenie grantu.

Zasady, terminy oraz tryb naboru wniosków i ogłoszenia wyników, jak również wzory niezbędnej dokumentacji określa Regulamin udzielania grantów w ramach projektu „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej” .

Wniosek o udzielenie grantu stanowi załącznik do ww. Regulaminu. Wypełniony wniosek należy wydrukować, opieczętować i podpisać przez osobę upoważnioną do podejmowania decyzji w imieniu Wnioskodawcy.

Składanie wniosków odbywa się:

1) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) na adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok – wniosek należy umieścić w zamkniętej kopercie, lub

2) elektronicznie – zeskanowany wniosek należy przesłać na adres e-mail: rops@rops-bialystok.pl

Na kopercie lub w tytule przesłanej wiadomości e-mailowej należy wpisać: „Wniosek o udzielenie Grantu w ramach projektu pt. „Wdrożenie działań mających na celu poprawę sytuacji epidemiologicznej związanej z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego w obszarze systemu pomocy społecznej”.

Termin składania wniosków: do dnia 14 sierpnia 2020 r. do godz. 15.30.

Bieżące informacje dot. projektu oraz wzory dokumentacji dostępne są na stronie internetowej Realizatora projektu:

www.rops-bialystok.pl w zakładce projektu.

Reklama