Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej oraz zagospodarowania czasu wolnego jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej skierowanych do...

Reklama
Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej oraz zagospodarowania czasu wolnego jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej skierowanych do dzieci i młodzieży ze śródmiejskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
Nabór od 29.07.2020 do 20.08.2020 16:00
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 320 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej oraz zagospodarowania czasu wolnego jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej skierowanych do dzieci i młodzieży ze śródmiejskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

Adresaci: dzieci i młodzież ze śródmiejskich placówek oświatowych.

Zadanie powinno być realizowane poprzez: realizacje programów profilaktyki uniwersalnej oraz zagospodarowania czasu wolnego jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej skierowanych do dzieci i młodzieży ze śródmiejskich placówek oświatowych.


Zakres tematyczny programów:
- wzrost i kształtowanie umiejętności życiowych i społecznych dzieci i młodzieży;

- zapobieganie zachowaniom agresywnym i/lub uzależnieniom w tym cyberprzemocy i/lub cyberuzależnieniom;

- zapobieganie zachowaniom szkodliwym i ryzykownym dzieci/młodzieży wynikającym z problemów występujących w ich otoczeniu;

- wzrost kompetencji chroniących dzieci/młodzież przez uzależnieniem i/lub przemocą;

- wzrost umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji.

- zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do zrównoważonego rozwoju lub/oraz ułatwionego dostępu do różnych bezpłatnych form spędzania czasu wolnego (np. - różnorodne pozalekcyjne zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania własne tj. koła zainteresowań, sekcje merytoryczne, fakultety problemowe w formie zajęć grupowych prowadzonych przez trenera, instruktora.

Formy realizacji zadania, np.:

-   metody warsztatowe (od minimum 4 warsztaty na grupę/klasę),

-   metody aktywizujące adekwatne do wieku, potrzeb i możliwości odbiorców.

Jednorazowe wydarzenia typu: pogadanki, spotkania profilaktyczne, konkursy profilaktyczne oraz festyny, pikniki, konkursy plastyczne czy teatralne, nie będą finansowane/dofinansowywane.

Programy zagospodarowania czasu wolnego nie mogą stanowić samodzielnej strategii profilaktycznej. Zajęcia zagospodarowania czasu wolnego powinny wpisywać się w program profilaktyczny i stanowić jedynie uzupełnienie szerszego programu oddziaływań profilaktycznych, a nie jego najważniejszy element (zgodnie ze standardami określonymi w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy).

Warunki realizacji zadania:

 • osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać niezbędne do realizacji zadania kwalifikacje do prowadzenia programu potwierdzone dyplomem ukończenia np. studiów wyższych, studiów podyplomowych, szkoleń;
 • osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać doświadczenie w prowadzeniu programów profilaktycznych metodami warsztatowymi (minimum 2 lata);
 • organizacja musi mieć doświadczenie w prowadzeniu tego typu programów w placówkach oświatowych (minimum 2 lata);
 • decyzja o zastosowaniu programu powinna być poprzedzona wstępną diagnozą i ustaleniami z dyrekcją konkretnej placówki oświatowej w celu dobrej implementacji w lokalnych warunkach danej placówki;
 • w warsztatach dla dzieci/młodzieży nie przewiduje się łączenia grup podczas realizacji warsztatu tzn. jeden warsztat powinien być zaadresowany do maksymalnie jednej klasy/grupy z placówki;
 • realizator zapewni ewaluację programu;
 • realizator przedstawi szczegółowy plan rekrutacji oraz przeprowadzi rekrutację uczestników;
 • decyzja o wyborze placówki oświatowej musi być konsultowana z pracownikami Wydziału Sportu i Spraw Społecznych dla Dzielnicy Śródmieście;
 • do oferty musi być dołączony scenariusz/konspekt proponowanych działań;
 • wymagana dokumentacja:

                  - systematycznie prowadzone listy obecności,

                  - konspekty zajęć,

                  - raport z ewaluacji;

oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 405), zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 • oferent zobowiązuje się do stosowania zaleceń i wytycznych przygotowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.

Wskaźniki:

 • odsetek uczestników zadania, którzy zwiększyli swoje umiejętności i wiedzę na temat: radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, radzenia sobie ze stresem, u których wzrosła samoocena.
 • wzrost umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, wzrost umiejętności rozwiązywania konfliktów, wzrost asertywności.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama