Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Szukasz aktualnych informacji o NGO w Polsce? Odwiedź fakty.ngo.pl: ponad 100 raportów, analiz, infografik

Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej oraz zagospodarowania czasu wolnego jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej skierowanych do...

Reklama
Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej oraz zagospodarowania czasu wolnego jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej skierowanych do dzieci i młodzieży ze śródmiejskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021
Nabór od 29.07.2020 do 20.08.2020 16:00
Dzielnica Śródmieście
Łączny budżet 320 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Śródmieście ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programów profilaktyki uniwersalnej oraz zagospodarowania czasu wolnego jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej skierowanych do dzieci i młodzieży ze śródmiejskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021.

Adresaci: dzieci i młodzież ze śródmiejskich placówek oświatowych.

Zadanie powinno być realizowane poprzez: realizacje programów profilaktyki uniwersalnej oraz zagospodarowania czasu wolnego jako elementu całorocznej pracy profilaktycznej/socjoterapeutycznej skierowanych do dzieci i młodzieży ze śródmiejskich placówek oświatowych.


Zakres tematyczny programów:
- wzrost i kształtowanie umiejętności życiowych i społecznych dzieci i młodzieży;

- zapobieganie zachowaniom agresywnym i/lub uzależnieniom w tym cyberprzemocy i/lub cyberuzależnieniom;

- zapobieganie zachowaniom szkodliwym i ryzykownym dzieci/młodzieży wynikającym z problemów występujących w ich otoczeniu;

- wzrost kompetencji chroniących dzieci/młodzież przez uzależnieniem i/lub przemocą;

- wzrost umiejętności radzenia sobie w trudnej sytuacji.

- zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do zrównoważonego rozwoju lub/oraz ułatwionego dostępu do różnych bezpłatnych form spędzania czasu wolnego (np. - różnorodne pozalekcyjne zajęcia sportowe, zajęcia rozwijające zainteresowania własne tj. koła zainteresowań, sekcje merytoryczne, fakultety problemowe w formie zajęć grupowych prowadzonych przez trenera, instruktora.

Formy realizacji zadania, np.:

-   metody warsztatowe (od minimum 4 warsztaty na grupę/klasę),

-   metody aktywizujące adekwatne do wieku, potrzeb i możliwości odbiorców.

Jednorazowe wydarzenia typu: pogadanki, spotkania profilaktyczne, konkursy profilaktyczne oraz festyny, pikniki, konkursy plastyczne czy teatralne, nie będą finansowane/dofinansowywane.

Programy zagospodarowania czasu wolnego nie mogą stanowić samodzielnej strategii profilaktycznej. Zajęcia zagospodarowania czasu wolnego powinny wpisywać się w program profilaktyczny i stanowić jedynie uzupełnienie szerszego programu oddziaływań profilaktycznych, a nie jego najważniejszy element (zgodnie ze standardami określonymi w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy).

Warunki realizacji zadania:

 • osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać niezbędne do realizacji zadania kwalifikacje do prowadzenia programu potwierdzone dyplomem ukończenia np. studiów wyższych, studiów podyplomowych, szkoleń;
 • osoby prowadzące zajęcia muszą posiadać doświadczenie w prowadzeniu programów profilaktycznych metodami warsztatowymi (minimum 2 lata);
 • organizacja musi mieć doświadczenie w prowadzeniu tego typu programów w placówkach oświatowych (minimum 2 lata);
 • decyzja o zastosowaniu programu powinna być poprzedzona wstępną diagnozą i ustaleniami z dyrekcją konkretnej placówki oświatowej w celu dobrej implementacji w lokalnych warunkach danej placówki;
 • w warsztatach dla dzieci/młodzieży nie przewiduje się łączenia grup podczas realizacji warsztatu tzn. jeden warsztat powinien być zaadresowany do maksymalnie jednej klasy/grupy z placówki;
 • realizator zapewni ewaluację programu;
 • realizator przedstawi szczegółowy plan rekrutacji oraz przeprowadzi rekrutację uczestników;
 • decyzja o wyborze placówki oświatowej musi być konsultowana z pracownikami Wydziału Sportu i Spraw Społecznych dla Dzielnicy Śródmieście;
 • do oferty musi być dołączony scenariusz/konspekt proponowanych działań;
 • wymagana dokumentacja:

                  - systematycznie prowadzone listy obecności,

                  - konspekty zajęć,

                  - raport z ewaluacji;

oferent, przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z  2018 r. poz. 405), zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 • oferent zobowiązuje się do stosowania zaleceń i wytycznych przygotowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.

Wskaźniki:

 • odsetek uczestników zadania, którzy zwiększyli swoje umiejętności i wiedzę na temat: radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych, radzenia sobie ze stresem, u których wzrosła samoocena.
 • wzrost umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, wzrost umiejętności rozwiązywania konfliktów, wzrost asertywności.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama