Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Małe dotacje - Zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Reklama
Nabór od 31.07.2020 do 30.11.2020 15:00
Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Małe dotacje - z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. uchwała nr XXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.

Dzielnica Praga-Północ m.st. Warszawy - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia.

Małe dotacje -  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym określone w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r. uchwała nr XXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r.

Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.

  • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni (proszę zwrócić uwagę, że trzy miesiące nie są równoważne z 90 dniami),
  • sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty,
  • o tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja,
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  • kwota dofinansowania/finansowania  zadania nie może przekroczyć 10 000 złotych,
  • na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy,
  • w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa forma prowadzenia zajęć musi być bezpieczna dla odbiorców i powinna spełniać aktualne wymogi sanitarne. 

Miejsce realizacji: Dzielnica Praga-Północ m.st. Warszawy.

Oferty należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków, a następnie po złożeniu oferty wydrukować z Generatora potwierdzenie złożenia oferty, czytelnie podpisać oraz dostarczyć wraz z ewentualnymi załącznikami do Wydziału Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15 lub przesłać przesyłką na adres: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15, 03-708 Warszawa. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z imienną pieczęcią, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę (nie wystarczy parafowanie dokumentu).

Oferty złożone w Generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty, nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty.

Z uwagi na sytuację epidemiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov- 2 dopuszcza się możliwość przesłania skanu podpisanego przez osoby uprawnione potwierdzenia złożenia oferty na adres: ppn.wsz@um.warszawa.pl

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama