Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa nabór ofert w konkursie na zadania wybrane do realizacji w ramach IV edycji BO...

Reklama
Trwa nabór ofert w konkursie na zadania wybrane do realizacji w ramach IV edycji BO WM
Nabór od 22.07.2020 do 13.08.2020 12:00
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 278,674 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Rodziny, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, w ramach IV edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego (Uchwała nr 999/20 Zarządu Województwa Małopolskiego).

W ramach konkursu przewiduje się powierzenie wykonywania jednorocznych przedsięwzięć pn.:

1) ,,Dzieci naszą przyszłością – warsztaty wychowania dzieci dla rodziców” Zadanie nr 1 oraz
2) „TRADYCJA; KULTURA; EDUKACJA; AKTYWNOŚĆ” - Zadanie nr 2 wybranych na podstawie głosowania w czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego na rok 2020 (uchwała Zarządu Województwa Małopolskiego nr 1973/19 z dnia 31 października 2019 r.), obejmujących następujące działania:

‒ propagowanie różnych form aktywności rodzin, dzieci i osób starszych,
‒ organizowanie warsztatów z zakresu wzmacniania kompetencji wychowawczych, w tym budowania relacji z dzieckiem,
‒ organizowanie różnorodnych form spędzania czasu wolnego dzieci i rodzin,
‒ rozwijanie integracji międzypokoleniowej.

Na powyższe zadania w budżecie Województwa Małopolskiego przeznaczono środki finansowe do łącznej kwoty 278 674 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złotych), w tym:
1) na zadanie nr 1 do kwoty 144 000 zł (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące złotych)
2) na zadanie nr 2 do kwoty 134 674 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt cztery złote)

Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Małopolskiego w formie uchwały.

Oferty na realizację zadań można składać w terminie do 13 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00

• osobiście w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, na Dzienniku Podawczym (parter)
lub
• przesłać ofertę pocztą na adres korespondencyjny:
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

WAŻNE: liczy się data wpływu oferty do siedziby ROPS, potwierdzona pieczęcią wpływu

Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr telefonu: 12 422 06 36 w. 21.

Reklama