Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: ,,Organizowanie różnorodnych form wsparcia dla dzieci i osób dorosłych oraz ich rodziców i...

Reklama
Konkurs ofert: ,,Organizowanie różnorodnych form wsparcia dla dzieci i osób dorosłych oraz ich rodziców i opiekunów w zakresie niepełnosprawności: intelektualnej, wzrokowej oraz ze spektrum Autyzmu i Zespołu Aspergera”
Nabór od 03.08.2020 do 24.08.2020 15:30
Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia
Łączny budżet 160 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 10 tys. PLN
Rodziny, Niepełnosprawni
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: ,,Organizowanie różnorodnych form wsparcia dla dzieci i osób dorosłych oraz ich rodziców i opiekunów w zakresie niepełnosprawności: intelektualnej, wzrokowej oraz ze spektrum Autyzmu i Zespołu Aspergera”..

Nazwa konkursu

 

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące realizacji zadań
w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych pn.: ,,Organizowanie różnorodnych form wsparcia dla dzieci i osób dorosłych oraz ich rodziców i opiekunów w zakresie niepełnosprawności: intelektualnej, wzrokowej oraz ze spektrum Autyzmu i Zespołu Aspergera”.

Cel konkursu

Wsparcie zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych o zasięgu regionalnym, które będą realizowane w terminie do dnia
27 listopada 2020 r.

 

Podmioty uprawnione


1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1057),

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) spółdzielnie socjalne,

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całą kwotę dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników.

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą statutową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

Jeżeli spełnienie powyższego warunku nie wynika z zapisu aktualnego w KRS lub innego powszechnie dostępnego rejestru do oferty należy załączyć dokument potwierdzający prowadzenie statutowej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, związanej z realizacją zadania konkursowego, w szczególności statut w brzmieniu zarejestrowanym przez KRS.

 

UWAGA: Wszystkie zadania realizowane w ramach konkursu muszą uwzględniać aktualną sytuację epidemiologiczną i spełniać wymogi nałożone przez zarządzenia i przepisy
w związku z zagrożeniem COVID – 19. Przy rozpatrywaniu ofert będzie brana pod uwagę możliwość realizacji założonych działań przy obowiązujących przepisach.

 


 

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

Oferty należy składać do dnia 24 sierpnia 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia   
30 września 2020 r.
Oferty złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Oferty muszą być składane w formie elektronicznej przy użyciu elektronicznego generatora wniosków[1], jak i papierowej (zamiast formy papierowej dopuszcza się składanie ofert za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego).

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, ale data wpływu oferty (również za pośrednictwem operatora pocztowego) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy                   ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7)  lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (adresy elektronicznych skrzynek podawczych zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.slaskie.pl/).

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

 

Otwarty konkurs ofert dotyczy zadań realizowanych do dnia 27 listopada 2020 r.

 

Zadania przewidziane do dofinansowania

 

Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, o zasięgu regionalnym dla osób niepełnosprawnych z terenu województwa śląskiego tj.:     

,,Organizowanie różnorodnych form wsparcia dla dzieci i osób dorosłych oraz ich rodziców
i opiekunów w zakresie niepełnosprawności: intelektualnej, wzrokowej, oraz ze spektrum Autyzmu
i Zespołu Aspergera”.

 

Wsparcie ma na celu realizację aktualnych potrzeb, z uwzględnieniem bieżącej sytuacji
pandemicznej.

Niniejszy konkurs wpisuje się w zadanie: „Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata: 2017-2022. Aktualizacja 2019”.
 

Termin realizacji zadań objętych konkursem ustala się od dnia zawarcia umowy z Samorządem Województwa Śląskiego w 2020 r. do dnia 27 listopada 2020 r. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania finansowane z dotacji, tj. ze środków budżetu Województwa Śląskiego muszą zostać poniesione (zapłacone) w terminie do 14 dni od dnia zakończenia zadania określonego w umowie, jednak nie później niż do 11 grudnia 2020 r., nawet jeżeli wynikający z przepisów lub faktur ostateczny termin ich płatności jest dłuższy. Dotyczy to także zapłat pochodnych od wynagrodzeń.


Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania). Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania.


 

W ramach konkursu preferowane będą projekty o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, tzn. oferent

ubiegający się o zlecenie realizacji zadania jest zobowiązany do skierowania zadania do osób – uczestników zadania, z co najmniej 2 powiatów województwa śląskiego. Brak wskazania w ofercie ilości lub nazw powiatów lub określenie obszaru wsparcia ogólnie np. jako „województwo śląskie”, będzie skutkowało odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 

 

Kryteria oceny

 

Każda oferta podlega ocenie. Ocena ofert jest dwuetapowa. Pierwszy etap obejmuje ocenę formalną, a drugi etap ocenę merytoryczną. Ocenie merytorycznej podlegają tylko te oferty, które pozytywnie przeszły ocenę formalną.


Kryteria i punktacja w zakresie oceny merytorycznej oferty:

- kryteria merytoryczne (oryginalność projektu, uzasadniony cel działania, promocja projektu)  – 0-8 pkt,

- kryteria finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, wysokość deklarowanych środków własnych, inne źródła finansowania) – 0-4 pkt,

- kryteria organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, sposób realizacji zadania oraz rozliczenia środków w przypadku otrzymania dotacji w poprzednich latach) – 0-4 pkt,

- zasięg i znaczenie regionalne (zasięg oddziaływania projektu, zakładana liczba uczestników / beneficjentów) – 0-3 pkt

 

 

Kwoty dotacji

 1.  Na realizację konkursu przeznacza się kwotę ogółem 160.000,00 zł.
 2. Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów kwalifikowanych.
 3. Wymagany jest wkład finansowy – nie mniej niż 10% wnioskowanej dotacji.

4.   Minimalna kwota wnioskowanej dotacji wynosi 10.000,00 zł

 

Koszty kwalifikowane

 

Oferta powinna zawierać wyłącznie koszty kwalifikowane:

 

Koszty kwalifikowane zadań w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

zostaną uznane za kwalifikowalne, gdy:

 1. związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,
 2. zostały uwzględnione w kosztorysie zadania,
 3. zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych,
 4. odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego finansowaniem,
 5. zostały poniesione w uprawnionym okresie (daty wystawienia dokumentów księgowych muszą mieścić się w terminie podanym w umowie jako termin realizacji zadania).
 6. poparte są właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki do umów) oraz zostały prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej (oferent zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z ustawą o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych),

g)  koszty poniesione z wkładu własnego finansowego i osobowego są kwalifikowalne tylko w  okresie od dnia rozpoczęcia realizacji zadania publicznego do 14 dni od dnia zakończenia zadania, określonego w umowie jednak nie później niż do 27 listopada 2020 r. nawet jeżeli wynikający z przepisów lub faktury ostateczny termin ich płatności jest dłuższy. Dotyczy to także zapłat pochodnych od wynagrodzeń,

h)   koszty kwalifikują się do dofinansowania (stanowią koszty kwalifikowalne), pod warunkiem,
       że nie są finansowane z innych źródeł,

 1. w przypadku gdy po zakończeniu realizacji zadania okaże się, że wartość poniesionych kosztów jest niższa niż kwota zadeklarowana w ofercie, oferent ma obowiązek dokonania zwrotu niewykorzystanych środków zgodnie z art. 251 i 252 ustawy o finansach publicznych,
 2. koszty kwalifikowalne mogą zawierać koszty osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia wraz z pochodnymi po stronie pracownika i pracodawcy). W kosztorysie oferty należy
  w szczególności określić wynagrodzenie dla każdego stanowiska pracy (np. wynagrodzenie miesięczne z podaniem wielkości etatu lub stawek za godzinę pracy),
 3. limity kosztów kwalifikowanych, odnoszących się do sumy kosztów finansowych (dotacja+inne środki finansowe):

- koszty osobowe administracji i obsługi zadania (w tym np. kierowanie, koordynacja, organizacja, wykonywanie zadań administracyjno – nadzorczo – kontrolnych, księgowość) tylko w części dotyczącej realizowanego zadania do wysokości 10 % finansowych kosztów zadania,

- rzeczowe koszty administracyjne zadania (np. koszty telekomunikacyjne, Internet, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, koszty utrzymania biura, koszty przelewów z wyłączeniem innych kosztów bankowych) tylko w części dotyczącej realizowanego zadania do wysokości 10 % finansowych kosztów zadania,

- koszty związane z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi zadania (w tym m. in. plakaty, ulotki, zaproszenia, ogłoszenia prasowe, reportaże, koszulki okolicznościowe, gadżety, wynagrodzenie osoby wykonującej zadania informacyjno-promocyjne itp.) tylko
w części dotyczącej realizowanego zadania do wysokości 10 % finansowych kosztów zadania, z zastrzeżeniem, że limit ten nie dotyczy zadań o charakterze informacyjnym lub promocyjnym.


Ogólne warunki realizacji zadania:

 1.     W okresie realizacji zadania oferent może dokonywać przesunięć wydatków finansowych z dotacji między poszczególnymi pozycjami kosztorysu, z zastrzeżeniem spełniania łącznie poniższych warunków:
 1. nie nastąpi zwiększenie danego wydatku o więcej niż 10 %,
 2. przesunięcia nie zwiększą wysokości kosztów obsługi zadania publicznego, w tym kosztów administracyjnych.

2.  Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego,
       zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
       i o wolontariacie.

3.  Dotacja oraz uzyskane przychody mogą być wykorzystane na zobowiązania powstałe
       w terminie realizacji zadania, gdy płatność przypada po dacie podpisania umowy
       na realizację zadania z Województwem Śląskim, a środki przyznane w ramach dotacji muszą
       być wydatkowane zgodnie z kalkulacją przewidywanych kosztów.

 1. Nie wyraża się zgody na zwiększenie procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania publicznego, o którym mowa w § 5 ust. 3 ramowego wzoru umowy zawartego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. (poz. 2057) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 2. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową dotacyjną.

 

 1. Oferent zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat kadry pracującej przy realizacji dotowanego zadania i projektu (z podaniem doświadczenia zawodowego, kwalifikacji).
 2. W przypadku wykorzystania przez osoby zatrudnione przy realizacji zadania prywatnych samochodów niezbędne jest podpisanie z nimi umowy użyczenia pojazdu do celów służbowych.
 3. Oferentem musi być podmiot, który powadzi statutową działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Oferent zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowych, higienicznych i bezpiecznych warunków podczas realizacji zadania.
 5. W przypadku bezpośredniego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w poszczególnych działaniach Oferent jest zobowiązany do ich realizacji w bazie lokalowej (własnej, użyczonej lub  wynajętej) lub miejscu, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, które spełniają niezbędne wymogi sanitarne.
 6. Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych. Oferta może obejmować swoim zakresem tylko jedno zadanie.

W przypadku jeśli organizacja posiada oddziały lub jednostki terenowe (nieposiadające samodzielnie zdolności do czynności prawnych) może złożyć jedną ofertę na każdą z tych jednostek, jeśli bezpośrednim wykonawcą zadania będzie ta jednostka.

 1. Zamieszczenie w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania wyceny pracy społecznej członków organizacji lub świadczeń wolontariuszy nie będzie traktowane jako wkład finansowy oferenta.
 2. W przypadku korzystania z pracy społecznej członków organizacji oferenta lub świadczeń wolontariuszy ustala się następujące zasady:
 1. zakres, sposób, liczba godzin wykonywania pracy społecznej przez członka organizacji bądź świadczenia przez wolontariusza muszą być określone w porozumieniu zawartym zgodnie z art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie
  do rodzaju i zakresu wykonywanych świadczeń,
 3. jeżeli praca społeczna członka organizacji bądź świadczenie wolontariusza są takie same jak praca, którą wykonuje stały personel, to kalkulacja wyceny tego świadczenia musi być dokonana o stawki obowiązujące dla tego personelu. Wartość świadczenia członka organizacji bądź wolontariusza wykonującego proste prace nie może przekroczyć kwoty 16 zł za jedną godzinę świadczenia,
 4. wolontariusz nie może być beneficjentem zadania,
 5. członek organizacji bądź wolontariusz zatrudniony u oferenta na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej nie może wykonywać pracy społecznej
  lub świadczeń wolontariackich tego samego rodzaju,
 6. wykonanie tego samego zakresu czynności nie może być zlecone częściowo
  na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej i częściowo na podstawie porozumienia wolontariackiego,
 7. rozliczenie pracy społecznej członka organizacji bądź świadczeń wolontariusza odbywa się na podstawie oświadczenia w/w osoby stwierdzającej wykonanie pracy społecznej bądź świadczenia, z podaniem zakresu, liczby godzin oraz jego wycenę, potwierdzoną przez koordynatora zadania lub osobę upoważnioną.
 1. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego wnoszonego do zadania publicznego – należy jedynie szczegółowo opisać wkład rzeczowy do zadania, zasady i sposób jego wykorzystania.
 2. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana w ofercie procentowy udział dotacji w koszcie całkowitym zadania nie może ulec zwiększeniu w stosunku do złożonej oferty.
 3. Oferent zobowiązuje się do zapewnienia prawidłowych, higienicznych i bezpiecznych warunków podczas realizacji zadania, w szczególności dostosowanych do aktualnych zaleceń sanitarnych w związku z zagrożeniem związanym z COVID – 19.

Środki z dotacji nie mogą być wydatkowane na:

 1. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów lub innych nieruchomości,
 2. podatki z wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) oraz podatków
  od towarów i usług (VAT), pod warunkiem, że podatek VAT nie może zostać odzyskany
  w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług,
 3. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu województwa lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych, dla których organizatorem jest samorząd województwa,
 4. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
 5. działalność gospodarczą,
 6. działalność polityczną i religijną,
 7. koszty poniesione przed datą rozpoczęcia zadania i po dopuszczalnym terminie zapłaty określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 8. odsetki ustawowe i umowne,
 9. nagrody pieniężne,
 10. kary umowne,
 11. koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztu przelewów),
 12. obowiązkowe wpłaty na PFRON.

Wydatki niekwalifikowane związane z realizacją zadania ponosi oferent.

Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, tzn. zrefundowanie całkowite lub częściowe danego wydatku dwa razy ze środków publicznych, wspólnotowych lub krajowych.
 

Oferta i załączniki

 1. Podmiot uprawniony składając ofertę winien wskazać konkurs, w którym oferta ma zostać rozpatrzona.
 2. Ta sama oferta nie może zostać złożona do więcej niż jednego konkursu organizowanego
  przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub jego jednostkę organizacyjną.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert
i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań, w wersji papierowej wygenerowanej z Generatora ,,WITKAC” (https://ngo.slaskie.pl/content/elektroniczny-generator-ofert-dla-otwartych-konkursow-ofert)

w Kancelarii Ogólnej (pokój 164) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub w Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.

Przy składaniu ofert w wersji elektronicznej ePUAP-em, w piśmie ogólnym należy wpisać nazwę konkursu oraz nazwę departamentu.

 1. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione statutowo do reprezentacji podmiotu bądź upoważnione w tym celu (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
 2. W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wymienione w odpisie
  z rejestru/ewidencji, do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione (tj. wymienione w odpisie).
 3. Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego może wymagać dodatkowych załączników dokumentujących jakość
  i rzetelność wykonania zadania zgłaszanego do dofinansowania.

 

 

Warunki dopuszczenia oferty do procedury konkursowej

 1.   Złożenie oferty na obowiązującym druku.

2.   Złożenie oferty w terminie.

3.   Złożenie oferty przez podmioty uprawnione.

4.   Podpisanie oferty przez osoby uprawnione (pieczęć + podpis lub czytelny podpis).

 5.   Spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu konkursu.

 6.   Czytelne wypełnienie oferty.

7.   Wypełnienie wszystkich pól, tabel oraz oświadczeń.

 

Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego ogłoszenia.

Tryb wyboru

 1. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 2. Oferty prawidłowe pod względem formalnym, opiniowane są przez komisję konkursową, powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.
 3. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego, po zapoznaniu
  się z opinią komisji konkursowej.
 4. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 7. Zarząd Województwa przyznając dotację, może wskazać pozycje z kosztorysu, objęte dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
 8. Wyniki konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.slaskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Warunki zawarcia umowy

 1. Podstawą udzielenia dotacji będzie umowa, której brzmienie zostanie określone przez Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji projektu (w zakresie objętym przyznanym dofinansowaniem) oraz dostosowanie kosztorysu zadania do wysokości przyznanej dotacji.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników (3 egz. zaktualizowanego harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów).
 4. Zarząd Województwa Śląskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy: okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci osobowość prawną, brak jest organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, zostaną ujawnione nieznane wcześniej istotne okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 

 

 

 

Zadania zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim

 

Wykaz podmiotów dofinansowanych przez Województwo Śląskie w otwartych konkursach ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 roku zamieszczono poniżej:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 1. Przeprowadzenia naboru i oceny wniosków w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia), wynikający z:

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w szczególności dział II, rozdział 2);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (art. 14);
 • uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok oraz Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w ramach organizacji otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.
 1. W przypadku przyznania dotacji i przyjęcia zlecenia realizacji zadania publicznego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z:
 • realizacją zawartej umowy (w szczególności rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, kontrola, sprawozdawczość oraz ewentualne ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń);
 • wykonywaniem obowiązków prawnych związanych z realizacją procesów księgowo-podatkowych oraz zapewnieniem adekwatności, skuteczności i efektywności wydawania środków publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów prawa.

 1. Prowadzenia akt sprawy oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji, podmiotom realizującym archiwizację, podmiotom zapewniającym obsługę bankową oraz teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w tym dostawca elektronicznej platformy obsługi konkursów na dotacje na realizację zadań publicznych.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez okres 5 lat                                             od zakończenia sprawy, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

Po upływie tych okresów akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

 

 

 

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać pod nr tel. 32/ 7740915 lub 32/ 7740044. Niezbędne dokumenty są do pobrania na stronie http://ngo.slaskie.pl/ w zakładce Dotacje NGO – dokumenty.

 

[1] Elektroniczny generator wniosków – należy przez to rozumieć oprogramowanie do obsługi otwartych konkursów ofert i dotacji udzielanych w formie pozakonkursowej „WITKAC” (www.witkac.pl).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama