Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Turystyka i krajoznawstwo - "Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza"

Reklama
Nabór od 30.07.2020 do 24.08.2020 23:59
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Turystyka i krajoznawstwo - "Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza".

Załącznik nr 1 do uchwały nr 1110/150/20

Zarządu Województwa Mazowieckiego

z dnia 28 lipca 2020 r.

Zarząd Województwa Mazowieckiego

działając na podstawie art. 41 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), art. 4 ust. 1 pkt 19,
art. 5 ust. 4 pkt 1, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 i art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz uchwały nr 187/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”,

ogłasza

otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2020 r. zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo” w formie powierzenia realizacji zadania.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:

ZADANIE:

Wysokość środków publicznych

(w zł)

Zadanie nr 2:

Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza

 

Działania mające na celu rozwój systemu szlaków w województwie mazowieckim.

 100 000,00

Celem realizacji zadania jest: rozwój systemu szlaków turystycznych w województwie mazowieckim.

Informacje specyfikujące zadanie:

W ramach zadania przewiduje się wybór i dofinansowanie jednej oferty.

Wspierane będą działania związane z rozwojem i funkcjonowaniem portalu zawierającego bazę szlaków pieszych oraz rowerowych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego poprzez m. in. działania dotyczące:

 •   inwentaryzacji, znakowania oraz konserwacji min. 50 km szlaków w terenie,
 • utworzenia aplikacji na urządzenia mobilne zarówno w systemie iOS jak i Android oraz towarzyszącej strony internetowej,
 • wykonania pomiarów szlaku za pomocą odbiorników GPS,
 • oznaczeniu następujących punktów w terenie za pomocą odbiorników GNSS:
  1. WP (Waypointy);
  2. POI (miejsc interesujących pod względem krajoznawczym i turystycznym) wraz ze stworzeniem min. 150 opisów i zdjęć ich dotyczących
 • utworzenia w terenie min. 40 tablic informacyjnych oraz min. 6 tablic z podkładami mapowymi wraz z ich instalacją.

Oferenci będą mieli obowiązek pozyskania odpowiednich, dostosowanych skalą i redakcją podkładów kartograficznych do zilustrowania przebiegu szlaku na tablicach informacyjnych, aplikacjach mobilnych i stronach internetowych.

Projekty mające na celu rozwój systemu szlaków w województwie mazowieckim muszą być zgodne ze standardami PTTK (uchwała nr 33A/XVIII/2014 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie Instrukcji znakowania szlaków turystycznych oraz uchwała nr 37/XIX/2018 Prezydium Zarządu Głównego PTTK z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie zmian w Instrukcji znakowania szlaków turystycznych PTTK).

Oferenci mają obowiązek zarejestrowania się w Bazie Szlaków Turystycznych (BST – http://best.pttk.pl) i wprowadzenia do niej przebiegu oraz danych planowanego szlaku oraz infrastruktury szlakowej (tabliczki, słupy, mapy, etc.).

Oferenci będą mieli obowiązek pozyskania wszelkich zgód od właścicieli lub użytkowników terenów, którymi będzie przebiegał szlak oraz wykazaniem się przez kierownika zespołu realizującego prace w terenie ważnymi uprawnieniami znakarskimi na szlaki piesze, bądź rowerowe w zależności od charakteru projektowanego szlaku.

Projekty muszą dotyczyć szlaków/odcinków szlaków znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

Zadanie realizuje program A.3.2 Strategii Rozwoju Turystyki w województwie mazowieckim na lata 2014-2020.

Przykładowe wskaźniki rezultatów możliwe do osiągnięcia w trakcie realizacji zadania to:

 1. liczba kilometrów wytyczonych, oznakowanych, odnowionych szlaków turystycznych;
 2. liczba utworzonych aplikacji na urządzenia mobilne;
 3. liczba utworzonych stron internetowych;
 4. liczba oznaczonych WP;
 5. liczba oznaczonych POI;
 6. liczba utworzonych tablic informacyjnych.

W trakcie oceny merytorycznej premiowane będą projekty spełniające kryteria związane ze specyfiką zadania konkursowego, wskazane w karcie oceny merytorycznej.

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 100% całkowitych kosztów realizacji zadania.
 1. W ramach dotacji będą finansowane wyłącznie koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania.
 2. Koszty administracyjne związane z realizacją zadania nie mogą w ofercie przekraczać 30% sumy wszystkich kosztów realizacji zadania.
 3. Oferent biorący udział w konkursie jest zobowiązany do zapoznania się z dokumentem „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie”, dostępnym na stronie www.dialog.mazovia.pl.
 4. Szczegółowe informacje na temat kosztów możliwych do dofinansowania w ramach dotacji dostępne są w dokumencie, o którym mowa w punkcie II.4.
 5. W pkt III.6 oferty należy obowiązkowo wypełnić tabelę „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów zadania publicznego”.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 7.  W przypadku przyznania oferentowi dotacji niższej niż wnioskowana konieczna będzie aktualizacja oferty. Podczas aktualizacji oferty nie jest dopuszczalne wprowadzenie do zestawienia kosztów innych pozycji niż wskazane w złożonej ofercie.
 8.  W trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi kosztami określonymi w ofercie w zestawieniu kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne będzie zwiększenie poszczególnego kosztu nie więcej niż o 25% jego wysokości. Zmiany wykraczające ponad wskazany limit dokonywane mogą być wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy po uprzednim aneksowaniu umowy.

III. Warunki rozliczenia realizacji zadania publicznego

 1. Rozliczenie dotacji odbywać się będzie w oparciu o weryfikację poziomu osiągnięcia zakładanych w ofercie rezultatów realizacji zadania publicznego oraz stopnia realizacji zaplanowanych w ofercie działań.
 2. Weryfikacja poziomu osiągnięcia zakładanych rezultatów i działań odbywała się będzie na podstawie danych wskazanych w sprawozdaniu z realizacji zadania.
 3. Sprawozdanie z realizacji zadania zostanie zaakceptowane a dotacja rozliczona, jeżeli wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostały zrealizowane, a poziom osiągnięcia każdego z zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie nie mniej niż 80% poziomu założonego w ofercie.
 4. W przypadku, gdy:
  1. nie wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostaną zrealizowane lub poziom osiągnięcia jednego lub więcej zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie  mniej niż 80% poziomu założonego w ofercie,
  2. wszystkie działania w ramach zadania publicznego zostaną zrealizowane, a poziom osiągnięcia jednego lub więcej zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego wyniesie mniej niż 80% poziomu założonego w ofercie, Zleceniodawca po analizie dokumentacji przedstawionej przez Zleceniobiorcę, rozliczy dotację lub kierując się zasadą proporcjonalności ustali kwotę dotacji podlegającą zwrotowi.
 5. Ewentualny zwrot części lub całości dotacji dokonywany będzie zgodnie z zasadami określonymi w dokumencie „Zasady przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Zadanie musi być realizowane na rzecz mieszkańców województwa mazowieckiego.
 2. Terminy oraz warunki realizacji zadań będą każdorazowo określone w umowie.
 3. Planowana data rozpoczęcia realizacji zadania nie może być wcześniejsza niż   spodziewany termin rozstrzygnięcia konkursu określony w punkcie VI.11. Planowana data zakończenia zadania nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2020 r.

V. Termin i warunki składania ofert

 1. Termin składania ofert wyznacza się od dnia 31 lipca do dnia 24 sierpnia 2020 r.  
 2. Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl. Procedura uzyskania dostępu
  do Generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1. w dokumencie, o którym mowa w punkcie II.4.
 3. Generator ofert konkursowych uniemożliwia edycję lub wycofanie oferty po jej złożeniu. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w generatorze (przed upływem terminu składania ofert), należy dostarczyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oświadczenie o wycofaniu oferty.
 4. Oferent może złożyć 1 ofertę w konkursie.

VI.  Terminy i tryb wyboru oferty

 1. W okresie między 31 sierpnia a 2 września 2020 r. na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl – zakładka „Konkursy ofert” oraz w systemie Witkac.pl zostaną zamieszczone wyniki oceny formalnej, ze wskazaniem wszystkich ofert złożonych w konkursie, w tym ofert niespełniających wymogów formalnych wraz z podaniem rodzaju błędu oraz informacja o możliwości, trybie i terminach składania zastrzeżeń do wyników oceny formalnej.
 2. Oferent, którego oferta nie spełnia wymogów formalnych, ma możliwość w ciągu 7 dni następujących po dniu opublikowania wyników oceny formalnej ofert złożenia zastrzeżenia do negatywnego wyniku oceny formalnej w sytuacji, gdy uznaje, że jego oferta została przygotowana prawidłowo.
 3. Zastrzeżenie do negatywnego wyniku oceny formalnej należy złożyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:
  1. osobiście w godzinach: 8:00 – 16:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu, ul. Jagiellońska 26 w Warszawie lub w innych punktach kancelaryjnych Urzędu;
  2. osobiście w godzinach: 8:00 – 15:00 w Delegaturze Urzędu [1];
  3. za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej na adres: ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa – o zachowaniu terminu złożenia zastrzeżenia decyduje data stempla pocztowego lub data nadania;
  4. za pomocą profilu zaufanego ePUAP zgodnie z zasadami opisanymi na stronie http://www.mazovia.pl/cyfrowy-urzad/elektroniczna-skrzynka-podawcza.
 4. Zastrzeżenia będą rozpatrzone przez Komisję konkursową opiniującą oferty. Ostateczna informacja o ofertach odrzuconych na etapie oceny formalnej zostanie opublikowana wraz z rozstrzygnięciem konkursu. Oferenci, których zastrzeżenia zostaną rozpatrzone negatywnie, po rozstrzygnięciu konkursu otrzymają informację na piśmie wraz z uzasadnieniem negatywnego rozpatrzenia zastrzeżenia.
 5. Oceny merytorycznej ofert dokona Komisja konkursowa opiniująca oferty powołana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego. Komisja konkursowa opiniująca oferty będzie kierowała się kryteriami podanymi w punkcie VII.2. ogłoszenia.
 6. Oferty, które w toku oceny merytorycznej uzyskają mniej niż 70 punktów, nie mogą być rekomendowane do uzyskania dotacji.
 7. Konkurs rozstrzyga Zarząd Województwa Mazowieckiego w formie uchwały,
  po zapoznaniu się z opinią Komisji konkursowej.
 8. Komisja kończy działalność po przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwały w sprawie wyboru ofert i przyznania dotacji.
 9. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz w jego delegaturach, na stronie internetowej Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”. Ponadto oferenci zostaną powiadomieni o przyznaniu dotacji pisemnie lub w formie elektronicznej (za pomocą systemu Witkac.pl lub poczty elektronicznej).
 10. Od uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie wyboru ofert
  i udzieleniu dotacji nie przysługują środki odwoławcze.
 11. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 22 września 2020 r.
 12. W przypadku rezygnacji oferenta/oferentów z realizacji zadania i odstąpienia
  od podpisania umowy, na podstawie zmiany uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego w sprawie rozstrzygnięcia konkursu, możliwe jest przyznanie dotacji oferentowi/oferentom, którzy uzyskali na liście rankingowej kolejno najwyższą ocenę/najwyższe oceny.

VII. Kryteria wyboru ofert

 1. Oferta nie zostanie dopuszczona do oceny merytorycznej w sytuacji kiedy:
  1. oferent nie jest w świetle ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie podmiotem uprawnionym do udziału
   w otwartym konkursie ofert;
  2. forma złożenia oferty jest niezgodna z formą określoną w ogłoszeniu konkursowym;
  3. oferta złożona została poza terminem wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
  4. oferta została złożona z przekroczeniem limitu liczby ofert od jednego oferenta określonego w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
 2. W trakcie oceny merytorycznej będą uwzględniane następujące kryteria:

Kryterium oceny

Maksymalna ocena punktowa

Przyznana ocena punktowa

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego,
w szczególności:

 1. ocena czy i w jakim stopniu działania zaproponowane w ofercie oraz planowane rezultaty przyczynią się do osiągnięcia celów realizacji zadania publicznego wskazanych w ogłoszeniu konkursowym,
 2. ocena właściwego doboru grupy docelowej i proponowanego sposobu rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb,
 3. ocena adekwatności zaproponowanych działań i ich opisu do zakresu zadania konkursowego.

30

[do uzupełnienia]

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania
i kwalifikacje osób uczestniczących w realizacji zadania,
w szczególności:

 1. ocena potencjału organizacyjnego oferenta (oferentów)
  i jego dotychczasowych doświadczeń do zakresu realizacji zadania,
 2. ocena sposobu zarządzania realizacją zadania (w tym czytelność podziału obowiązków, uwzględnienie monitoringu lub ewaluacji zadania),
 3. ocena kwalifikacji i doświadczenia personelu proponowanego do realizacji zadania,
 4. ocena rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków na realizację zadań publicznych w latach poprzednich.

25

[do uzupełnienia]

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym udział wkładu własnego (środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł), w szczególności:

 1. ocena niezbędności wydatków do realizacji zadania
  i osiągania jego celów,
 2. ocena prawidłowości sporządzenia kosztorysu
  i kwalifikowalności kosztów,
 3. ocena zgodności proponowanych stawek jednostkowych ze stawkami rynkowymi,
 4. ocena racjonalności i efektywności zaplanowanych wydatków.

25

[do uzupełnienia]

Ocena wkładu rzeczowego (np. sprzęt, lokal)
i osobowego (świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków), w szczególności:

 1. ocena potencjału technicznego, w tym sprzętowego, warunków lokalowych, sposobu ich wykorzystania, w tym wsparcie oferenta w tym zakresie przez partnerów,
 2. ocena zaplecza osobowego (świadczenia wolontariuszy
  i praca społeczna członków) i sposób jego wykorzystania.

 

10

[do uzupełnienia]

Ocena innych kryteriów wynikających ze specyfiki zadania konkursowego:

 1. czy w ofercie przewidziano udział osób
  z niepełnosprawnościami w realizacji zadania (0 lub 1 pkt);
 2. kryteria wynikające ze specyfiki zadania:

 

 • na ile proponowane działania wpływają na rozwój systemu szlaków turystycznych w województwie mazowieckim (od 0 do 9 pkt.);

 

10

[do uzupełnienia]

Liczba punktów ogółem

100

[do uzupełnienia]

VIII. Informacja o zrealizowanych przez Województwo Mazowieckie w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzedzającym zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi dotacji.

 • W roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert Województwo Mazowieckie  zleciło w formie wsparcia realizację poniższych zadań publicznych w obszarze „Turystyka
  i krajoznawstwo”:

Zadanie nr 1 – Szlaki turystyczne,

Zadanie nr 3 – Produkt turystyczny,

Zadanie nr 4 – Rzeki łącznikiem Mazowsza,

Zadanie nr 5 – Aktywna turystyka,

Zadanie nr 6 – Jazda na kulturę,

Zadanie nr 7 – Mazowieckie klastry turystyczne.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wymienionych zadań wynosiła 1 400 000,00 zł. Ogółem wpłynęło 170 ofert. Dofinansowanie na realizację zadań przyznano 61 podmiotom.

 • W roku poprzedzającym ogłoszenie otwartego konkursu ofert Województwo Mazowieckie zleciło w formie wsparcia realizację poniższych zadań publicznych w obszarze „Turystyka i krajoznawstwo”:

Zadanie nr 1 - Szlaki turystyczne,

Zadanie nr 3 - Produkt turystyczny,

Zadanie nr 4 - Rzeki łącznikiem Mazowsza,

Zadanie nr 5 - Aktywna turystyka,

Zadanie nr 6 – Jazda na kulturę,

Zadanie nr 7 – Mazowieckie klastry turystyczne.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wymienionych zadań wynosiła 1 400 000,00 zł. Ogółem wpłynęło 139 ofert. Dofinansowanie na realizację zadań przyznano 59 podmiotom.

 • W roku poprzedzającym ogłoszenie otwartego konkursu ofert Województwo Mazowieckie nie zleciło w formie powierzenia realizację zadania publicznego w obszarze „Turystyka
  i krajoznawstwo”:

Zadanie nr 2 - Zintegrowany system szlaków turystycznych Mazowsza.

IX. Dodatkowych Informacji udzielają:

Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, Starszy inspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi;

Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, Podinspektor w Wydziale Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

[1] Aktualne adresy delegatur dostępne są na stronie internetowej: http://www.mazovia.pl/urzad-marszalkowski/delegatury/

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama