Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Fare - małe granty na walkę z dyskryminacją

Reklama
Nabór od 29.07.2020 do 23.08.2020 23:59
Sieć Fare
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 500 EUR
Kobiety
Małe granty na działania podejmowane na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach i poza nimi w trakcie Football People Weeks.

Program małych grantów Fare (Small grants) ma na celu finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za pomocą piłki nożnej.

Cele
Tygodnie akcji Football People mają na celu wspieranie innowacyjnych imprez sportowych i działań zapobiegających i zwalczających dyskryminację, a także kształtujących debatę na temat integracji społecznej, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Kto może aplikować
Program jest otwarty dla wszystkich formalnych lub nieformalnych grup lub organizacji, które chcą walczyć z dyskryminacją w piłce nożnej i poprzez nią. 

Zasady i termin realizacji grantów
Wszystkie działania prowadzone w ramach projektów muszą być zgodne z priorytetami i celami FARE i mieć miejsce w czasie tygodni Football People Weeks, między 8 a 22 października 2020 r.

Tematyka i priorytety
Podejmowane działania powinny jasno przeciwstać się dyskryminacji i promować sport jako narzędzie włączania społecznego. Pierwszeństwo będą miały projekty promujące włączenie społeczne i wzmocnienie pozycji migrantów, mniejszości etnicznych, uchodźców, osób ubiegających się o azyl, kobiet, społeczności LGBT lub osób niepełnosprawnych. Projekt może poruszać kilka tych kwestii na raz. 

Działania podejmowane w ramach akcji powinny koncentrować się na jednym lub kilku z poniższych priorytetów:
1. Walka z dyskryminacją w piłce nożnej
2. Promowanie różnorodności
3. Wspieranie udziału kobiet i mniejszości w futbolu
4. Rozwój pomysłów i praktyk przeciwdziałających wykluczeniu
5. Piłka nożna jako narzędzie integracji społecznej, edukacji i wzmocnienia potencjału.

W ramach projektów prowadzone mogą być następujące działania:

  • realizacja krajowych lub międzynarodowych konferencji,
  • uruchomienie produkcji i materiałów edukacyjnych na poziomie krajowym (np. wystawy lub zestawy dydaktyczne),
  • wydarzenia lobbingowe (na poziomie regionalnym lub parlamentarnym),
  • festiwale filmowe,
  • inne niekonwencjonalne działania, o krajowym lub międzynarodowym zasięgu.

Na stronie organizatora można znaleźć przykłady działań z poprzednich edycji.

Kwoty dofinansowania 
W ramach programu małych grantów jeden wnioskodawca może otrzymać grant w wysokości do 500 euro.

Formalności aplikacyjne
Formularz do przesyłania zgłoszeń jest dostępny na tej stronie.

Reklama