Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

POMOC SPOŁECZNA: Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020

Reklama
Nabór od 29.07.2020 do 19.08.2020 23:59
Wydział Administracji
Łączny budżet 235 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 235 tys. PLN
Niepełnosprawni
Gmina Jarocin, Wydział Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: POMOC SPOŁECZNA: Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku ubiegłym

Planowane wydatki w roku bieżącym

1.

Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych - edycja 2020

60.099,00 zł

235.000,00 zł

 

Wymagane są następujące załączniki do oferty, które należy złożyć w formie papierowej wraz z "Potwierdzeniem złożenia oferty":

 1. kopia statutu organizacji potwierdzona za zgodność z oryginałem,
 2. w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający osobowość prawną oferenta; odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

 

Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania: od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentowi w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 01.09.2020 r. (z zastrzeżeniem, że nie wcześniej niż od daty zawarcia umowy) do 31.12.2020 r.
 3. Forma zlecenia: powierzenie, maksymalna  kwota wnioskowanej dotacji 235.000,00 zł.

 

Inne warunki realizacji zadania:

 1. oferent zobowiązany jest wypełnić w całości pkt. III. 5 i III. 6 OFERTY , tj. „Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego” oraz „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”,
 2. oferent wyłoniony w konkursie zobowiązuje się do wyodrębnienia rachunku bankowego, na który zostanie przekazana dotacja na realizacje zadania publicznego finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych;
 3. oferent wyłoniony w konkursie zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych środków wydatków oraz prowadzenia dokumentacji potwierdzającej realizację usług opiekuńczych w ramach Programu;
 4. oferent wyłoniony w konkursie zobowiązuje się do przekazywania do 5-go dnia każdego miesiąca do Miejsko Gminnego - Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie kart pracy potwierdzających wykonanie usług opiekuńczych w miesiącu poprzednim.

 

Termin składania ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl w terminie do dnia 19.08.2020 r.
 2. Wygenerowane w systemie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać
  i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami (pocztą lub osobiście) w Urzędzie Miejskim w Jarocinie, Al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin w terminie nie późniejszym niż 3 dni robocze od daty zakończenia naboru ofert za pomocą platformy elektronicznej www.witkac.pl tj. do dnia 24.08.2020 r.
 3. W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Jarocinie.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie do dnia 31.08.2020 r .

 

Kryteria szczegółowe wyboru oferty:

Lp.

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Maksymalna liczba punktów

1

Kwalifikacje kadry biorącej udział przy realizacji zadania,

w tym wolontariuszy (wykształcenie, doświadczenie)

20

2

Reagowanie i dyspozycyjność w zakresie zabezpieczania wyjątkowych potrzeb i sytuacji występujących w trakcie realizacji zadania (np. pilna potrzeba objęcia opieką, okresowa opieka całodobowa):

 • pow. 48 godz.: 5 pkt.
 • od 24 do 48 godz.: 10 pkt.
 • do 24 godz.: 15 pkt.

15

3

Wartość merytoryczna projektu:

 1. spójność działań: 0-7 pkt.
 2. dostosowanie zakresu i rodzaju działań do celu określonego w ogłoszeniu konkursowym: 0-8 pkt.
 3. dostosowanie metod do potrzeb adresatów: 0-10 pkt.
 4. wskazanie potrzeb realizacji zadania: 0-5 pkt.

30

4

Adekwatność wskazanych rezultatów do planowanych działań oraz sposobu ich mierzenia:

 1. wskazanie konkretnych i mierzalnych rezultatów zadania (ilościowe
  i jakościowe): 0-5 pkt.
 2. realność osiągnięcia zakładanych rezultatów ilościowych
  i jakościowych: 0-5 pkt.
 3. trwałość rezultatów po zakończeniu realizacji zadania: 0-3 pkt.
 4. wskazanie w jakim stopniu założone rezultaty przyczynią się
  do osiągnięcia celu projektu: 0-3 pkt.

16

5

Kalkulacja kosztów: zgodność budżetu z planowanymi działaniami, zasadność i realność kosztów w oparciu o merytoryczną część oferty:

 1. budżet jest realny w stosunku do zadania (w tym liczby godzin świadczonych usług), nie jest zawyżony/zaniżony: 0-3 pkt.
 2. wszystkie wydatki są konieczne i uzasadnione w części merytorycznej oferty: 0-6 pkt.
 3. wszystkie koszty są kwalifikowane: 0-2 pkt.
 4. poszczególne pozycje kosztorysu są dostatecznie opisane i skalkulowane w sposób umożliwiający analizę kosztów jednostkowych: 0-4 pkt.

15

6

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków):

 • ocena negatywna: 0 pkt.
 • ocena neutralna - dla oferentów, którzy dotychczas nie otrzymały lub nie rozliczały się ze środków otrzymanych z budżetu Gminy Jarocin:

2 pkt.

 • ocena pozytywna: 4 pkt.

4

 

Pozostałe informacje są zawarte w ogłoszeniu konkursowym dostępnym pod wskazanym wyżej linkiem.

Źródło: Gmina Jarocin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama