Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu – II edycja

Reklama
Nabór od 28.07.2020 do 19.08.2020 12:00
Urząd Miejski Wrocławia
Łączny budżet 1,454 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Działania w zakresie ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego we Wrocławiu – II edycja.

Forma: wsparcie.

Rozpoczęcie od 10 września 2020 roku, zakończenie do 31 grudnia 2020 roku.
W tym:

  • do 08.XII.2020 r. – ostateczny termin zakończenia prac i robót;
  • do 11.XII.2020 r. - ostateczny termin zgłoszenia odbioru wykonanych prac i robót;
  • do 31.XII.2020 r. - dokonanie płatności, zakończenie zadania
    Uwaga! W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

Zadanie polegać ma na:
1) działaniach mających na celu zachowanie oraz przywrócenie do stanu świetności substancji zabytkowej Wrocławia poprzez działania konserwatorskie, remontowe i renowacyjne obiektów wpisanych jednostkowo do rejestru
zabytków, na podstawie przygotowanej wcześniej i nie wchodzącej w zakres zadania kompletnej dokumentacji, badań, ekspertyz, wyceny oraz pozwoleń i decyzji;
2) wykonaniu dokumentacji konserwatorskiej, powykonawczej zgodnej z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz wykonaniu fotograficznej dokumentacji porównawczej na nośniku elektronicznym.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty
w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

Reklama