Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Wzajemnie potrzebni – edukacja do starości

Reklama
Nabór od 21.07.2020 do 12.08.2020 12:00
Urząd Miejski Wrocławia
Łączny budżet 126,5 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Wzajemnie potrzebni – edukacja do starości.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
1. Upowszechnianie wiedzy na temat edukacji do starości, w szczególności zdrowia i poprawy jakości życia seniorów i ich rodzin, sposobów integracji międzypokoleniowej, istniejących w społeczeństwie stereotypów na temat starości i
możliwości ich niwelacji.
2. Kształtowanie pozytywnych postaw wobec starości, przygotowujących młode pokolenie do tego etapu życia.
3. Zapewnienie bezpiecznego dostępu do konferencji tj. likwidacja barier architektonicznych oraz poprawa warunków bezpieczeństwa uczestników.

Opis zadania

Zadanie obejmie przeprowadzenie dwóch konferencji otwartych na różne pokolenia, nastawionych na edukację dla starości.

Podczas konferencji uczestnicy m.in. będą mieli okazję poszerzyć swoje wiadomości na temat jakości życia seniorów, możliwości ich aktywizacji, zrozumieć, jak ważne jest ich uczestnictwo w życiu społecznym. Konferencje mają również umożliwić uczestnikom z różnych grup wiekowych dzielenie się wiedzą i doświadczeniem życiowym. Wartości prezentowane przez starsze i młodsze pokolenie mają sprzyjać otwarciu się na innych, dostrzeżeniu wzajemnych
potrzeb, a także podkreśleniu tak ważnego w dzisiejszych czasach szacunku, który pozwala budować międzypokoleniową solidarność.

Ze względu na sytuację związaną z COVID-19, w każdej konferencji dopuszcza się udział maksymalnie 50 osób.
Konferencje zostaną sfilmowane, następnie jeden i/lub drugi film zostanie opublikowany w mediach społecznościowych, aby udostępnić zagadnienia poruszane podczas konferencji pozostałym zainteresowanym osobom.

W celu realizacji zasady dostępności (w tym architektonicznej) w zadaniu, zwłaszcza osób starszych jeżdżących na wózkach czy matek z dziećmi na wózkach oraz poprawy bezpieczeństwa osób przebywających w obiekcie - dopuszcza się m.in.:
· przeprowadzenie czynności związanych z wyłożeniem kostką betonową terenu prowadzącego do obiektu, w którym realizowane będą konferencje,
· przeprowadzenie czynności związanych z odgrzybianiem ścian i murów.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

Reklama