Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Pracownia Piastów 22”

Reklama
Nabór od 23.07.2020 do 14.08.2020 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 793 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży lub działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Tytuł zadania publicznego: „Pracownia Piastów 22”.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania publicznego:

1) w okresie od 1 października 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku – 223 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia trzy tysiące złotych 00/100),

2) w 2021 roku – 342 000 zł (słownie: trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych 00/100),

3) w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 sierpnia 2022 roku – 228 000 zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100).

Termin realizacji zadania publicznego: 1 października 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

Miejsce realizacji zadania publicznego: lokal na terenie Miasta Krakowa, os. Piastów 22 o łącznej powierzchni 171,39 m2.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz 2019 nie przeznaczyła żadnych środków na realizację przedmiotowego zadania.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Niniejszy konkurs ma na celu wybór oferty w zakresie realizacji zadania publicznego pn. „Pracownia Piastów 22”.

1. Adresaci zadania publicznego

Adresatami zadania publicznego są zamieszkali, uczący się lub pracujący na terenie Gminy Miejskiej Kraków młodzi ludzie w wieku 13-26 lat oraz zamieszkali na terenie miasta Krakowa rodzice (poprzez, których rozumie się także opiekunów prawnych lub faktycznych) i ich dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku do lat 3 oraz osoby oczekujące na potomstwo.

2. Zadania Pracowni Piastów 22, zwanej dalej także „Pracownią”

Realizacja zadania publicznego obejmuje prowadzenie stacjonarnej Pracowni – moderowanej i bezpłatnej przestrzeni dla młodych ludzi w wieku 13-26, a także miejsca spotkań i integracji rodziców z dziećmi w szczególności w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo.

W ramach działalności Pracowni winny być stworzone przyjazne warunki, w których młodzi ludzie czują się swobodnie i chcą realizować swoje potrzeby związane z nauką, uczestnictwem w kulturze oraz aktywnością społeczną lub obywatelską. Program Pracowni powinien odpowiadać na potrzeby młodzieży związane ze spędzaniem wolnego czasu. Pracownia ma być miejscem gdzie młodzi chcą pobyć sami, ale też mogą spotkać się ze znajomymi, wymieniać doświadczenia, myśli, oraz uzyskać wsparcie dla swoich pasji i zainteresowań.

W odniesieniu do działań na rzecz rodziców z dziećmi do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo Pracownia powinna stworzyć przyjazne warunki do dzielenia się doświadczeniami, problemami i dobrymi praktykami związanymi z wychowywaniem dzieci. Pracownia ma prowadzić działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich, w tym opiekuńczo-wychowawczych, a także prowadzić zajęcia rozwijające szeroko rozumiane umiejętności i zainteresowania dzieci i rodziców. Zajęcia w Pracowni powinny być odpowiedzią na zapotrzebowanie rodziców, dzieci do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo. W opracowaniu programu zajęć winni brać udział ww. adresaci zadania, tak aby odpowiadał on ich potrzebom.

Pracownia realizuje swoje działania w szczególności poprzez:

a) pełnienie funkcji przyjaznego miejsca spotkań, integracji, wymiany doświadczeń oraz spędzania wolnego czasu dla młodzieży w wieku 13-26 lat, rodziców z dziećmi do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo;

b) przygotowanie przestrzeni do działania dla młodzieży w wieku 13-26 lat, w której młodzi będą chcieli uczestniczyć lub sama ją kreować oraz przestrzeni dla rodziców z dziećmi do lat 3 i osób oczekujących na potomstwo;

c) zapewnienie moderatora/opiekuna młodzieży w godzinach otwarcia Pracowni;

d) zapewnienie przez cały okres realizacji działań na rzecz rodziców z dziećmi do lat 3 i osób oczekujących na potomstwo, co najmniej 1 animatora;

e) organizację zajęć dla młodzieży;

f) realizację inicjatyw zaproponowanych przez młodzież korzystającą z Pracowni;

g) organizację i prowadzenie spotkań integracyjnych dla adresatów zadania, zapobiegających izolacji społecznej;

h) organizację spotkań integracyjnych dla lokalnej społeczności również o charakterze międzypokoleniowym;

i) organizację na rzecz rodziców z dziećmi z dziećmi do lat 3 i osób oczekujących na potomstwo w każdym dniu tygodnia (co najmniej od poniedziałku do piątku) minimum jednego spotkania ze specjalistą lub zajęć/warsztatów, o których mowa w lit. j-l (poniżej);

j) organizację co najmniej 1 spotkania w miesiącu ze specjalistą z zakresu dietetyki i zdrowego żywienia. Spotkania te powinny w szczególności uwzględniać, zasady zdrowego żywienia, promować aktywny i zdrowy tryb życia a także dotyczyć diet i profilaktyki zaburzeń odżywiania i chorób alergicznych (w wymiarze minimum 60 minut miesięcznie, czas trwania każdego spotkania - minimum 30 minut);

k) organizację co najmniej 3 spotkań w miesiącu, w wymiarze minimum 180 minut miesięcznie, czas trwania każdego spotkania - minimum 30 minut) m.in. z.: psychologiem, psychoterapeutą, specjalistą terapii uzależnień, specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, pielęgniarką środowiskową, położną, logopedą, pedagogiem, ratownikiem medycznym, prawnikiem, nauczycielem j. polskiego dla obcokrajowców i innymi specjalistami, w tym posługującymi się językiem obcym, np. angielskim lub ukraińskim, w zależności od potrzeb osób korzystających z Pracowni;

l) realizację zajęć/warsztatów w tym:

  • edukacyjnych, kulturalnych, integracyjnych i rekreacyjnych dla rodziców oraz osób oczekujących na potomstwo, w tym dla osób nieposługujących się j. polskim, np.: podnoszących świadomość w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny, rozwijających umiejętności rodzicielskie, w tym opiekuńczo-wychowawcze, z zakresu wiedzy o laktacji, promujących zdrowy tryb życia, w tym żywienia, ułatwiających powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, doradztwo zawodowe, warsztaty wizażu, zajęcia ze stylistką, brafitterką, fitness dla rodziców z dziećmi, joga dla kobiet w ciąży, zajęcia dedykowane ojcom (także przyszłym), zajęcia językowe;

  • ogólnorozwojowych dla dzieci w wieku do lat 3 – np. zajęcia umuzykalniające, plastyczne, sensoryczne, nauka języka obcego przez zabawę;

m) stymulowanie powstawania nieformalnych grup wsparcia;

n) prowadzenie działalności upowszechniania i ochrony praw dziecka;

o) realizację innych działań według pomysłu Oferenta lub odbiorców zadania publicznego.

Spotkania ze specjalistą lub zajęcia/warsztaty uwzględniające potrzeby cudzoziemców nieposługujących się j. polskim, powinny być organizowane w przypadku takiego zapotrzebowania ze strony odbiorców zadania publicznego, z zastrzeżeniem, że zajęcia dedykowane dla ww. odbiorców nie mogą być dominującymi Pracowni.

Co najmniej 1 raz w miesiącu, w ramach działań organizowanych na rzecz rodziców z dziećmi, winny być organizowane spotkania ze specjalistą lub zajęcia/warsztaty uwzględniające także potrzeby:

a) rodziców z dziećmi z niepełnosprawnościami;

b) dzieci w wieku od 3 do 6 lat i ich rodziców.

W kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego, Oferent jest zobligowany do ujęcia kosztów związanych z zatrudnieniem specjalistów, osób prowadzących warsztaty, moderatorów oraz animatorów, osobno na koszty ponoszone w ramach działań na rzecz rodziców z dziećmi i działań na rzecz młodzieży.

Zajęcia te nie muszą być realizowane w przypadku braku zapotrzebowania ze strony adresatów zadania publicznego.

Jednocześnie zastrzega się, że zajęcia dedykowane dla ww. odbiorców nie mogą być dominującymi w Pracowni.

W odniesieniu do działań realizowanych na rzecz rodziców z dziećmi zastrzega się, że dzieci mogą przebywać w Pracowni wyłącznie z opiekunem, który zapewnia dziecku/dzieciom opiekę.

Program zajęć Pracowni należy szczegółowo opisać w sekcji III poz. 3 oferty.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do prowadzenia statystyk, w tym w zakresie liczby młodych ludzi, rodziców i dzieci oraz osób korzystających z Pracowni.

W okresie realizacji zadania publicznego z oferty Pracowni powinno korzystać co najmniej 400 osób miesięcznie, z zastrzeżeniem postanowień określonych w dziale pn. „Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego”. Ta sama osoba może być liczona wielokrotnie, z tym, że w danym dniu tylko raz.

3. Funkcjonowanie Pracowni i warunki lokalowe

Pracownia powinna być otwarta we wszystkie dni robocze (od poniedziałku do piątku), przez:

a) minimum 5 godzin dziennie dla rodziców z dziećmi do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo do lat 3, do godziny 14.00, w tym co najmniej jeden dzień w tygodniu do 19.00.

b) minimum 7 godzin dziennie, maksymalnie do godz. 20.00 dla młodzieży w wieku 13-26 lat.

Pracownia powinna być otwarta także w min. 3 soboty w miesiącu w godzinach od 9.00-15.00 (w tym dwie soboty powinny być przeznaczone na zajęcia dla młodzieży w wieku od 13-26 lat oraz jedna dla rodziców z dziećmi do lat 3 i oczekujących na potomstwo). Dopuszcza się zmiany w tym zakresie na etapie realizacji zadania publicznego w zależności od potrzeb lokalnej społeczności. Zmiany te wymagają akceptacji Zleceniodawcy.

Od adresatów zadania publicznego nie mogą być pobierane jakiekolwiek opłaty.

Pracownia ma być prowadzona w lokalu wskazanym przez Gminę Miejską Kraków tj. lokal na os. Piastów 22 w Krakowie.

Lokal powinien zostać zaaranżowany i wyposażony przez wybranego w drodze konkursu Oferenta zgodnie z sugerowanym wykazem przedmiotów, stanowiącym Załącznik nr 8 do ogłoszenia, uwzględniając:

a) przestrzeń wspólną;

b) osobną przestrzeń dla osób w wieku od 13-26 lat;

c) osobną przestrzeń dla rodziców z dziećmi i osób spodziewających się potomstwa.

Koszty związane z aranżacją i wyposażeniem zostaną pokryte przez Oferenta z otrzymanej dotacji na realizację przedmiotowego zadania.

Wybrany w drodze konkursu Oferent podpisze umowę najmu z Gminą Miejską Kraków – Zarządem Budynków Komunalnych w Krakowie na pomieszczenia będące siedzibą „Pracowni Piastów 22” z czynszem i pozostałymi kosztami eksploatacyjnymi w wysokości wskazanej w Załączniku nr 9 do ogłoszenia.

Opłata za usługi sprzątania w pomieszczeniach, w których realizowane będzie zadanie publiczne, koszty obsługi informatycznej, koszty telefonu i dostępu do Internetu, monitoringu oraz podatku od nieruchomości naliczanego za okres korzystania z udostępnionych pomieszczeń powinny również zostać uwzględnione w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego.

Dodatkowo, Oferent będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów opłaty za dostawę i zużycie energii elektrycznej zgodnie z obowiązującymi stawkami opłat. Wysokość wykazanych opłat może uleć zmianie w trakcie realizacji zadania publicznego. Oferent sporządzając zestawienie kosztów realizacji zadania publicznego powinien w nim uwzględnić możliwość wzrostu stawek czynszu i mediów.

Przedstawiciele Oferenta mogą obejrzeć przeznaczone na realizację zadania publicznego pomieszczenia po uprzedniej rezerwacji terminu pod numerem telefonu: 12 616 52 73.

Oferent zobowiązany jest do załączenia do oferty projektu Regulaminu funkcjonowania „Pracowni Piastów 22”. Regulamin jest akceptowany przez Zleceniodawcę.

Osoby przychodzące do Pracowni powinny podpisać akceptację Regulaminu Pracowni.

W przypadku osób niepełnoletnich konieczny będzie podpis rodziców/opiekunów prawnych. Oferent jest zobowiązany do wywieszenia w przestrzeni Pracowni i zaznajomienia z regulaminem adresatów zadania.

Podmiot prowadzący Pracownię będzie zobowiązany do regularnego prowadzenia fanpage Pracowni w mediach społecznościowych oraz do wywieszania w Pracowni, na stronie internetowej lub innych mediach społecznościowych, co najmniej miesięcznego harmonogramu funkcjonowania Pracowni, z uwzględnieniem spotkań oraz zajęć/warsztatów przygotowanego osobno dla działań na rzecz rodziców z dziećmi i działań na rzecz młodzieży w terminie do 25 dnia miesiąca poprzedzającego okres objęty harmonogramem.

Osoby korzystające z oferty Pracowni powinny mieć możliwość otrzymania bezpłatnego napoju (co najmniej: herbaty, kawy lub wody). Do przebywania w Pracowni niepotrzebne są wcześniejsze zapisy, z wyjątkiem spotkań ze specjalistami. Natomiast na prowadzone w Pracowni zajęcia/warsztaty mogą obowiązywać wcześniejsze zapisy.

Oferent będzie zobowiązany do przeprowadzania, w porozumieniu ze Zleceniodawcą badania ankietowego wśród osób korzystających z oferty zajęciowej Pracowni. Sposób i termin/y przeprowadzenia badania, w tym jego zakres merytoryczny, jest akceptowany przez Zleceniodawcę.

4. Kadra Pracowni

Oferent winien zapewnić profesjonalnych specjalistów do prowadzenia spotkań oraz zajęć/warsztatów, posiadających stosowne uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Działania specjalistów i osób prowadzących warsztaty powinny skupiać się przede wszystkim na aspektach związanych z potrzebami młodych ludzi w wieku 13-26 lat oraz wzrostem kompetencji rodziców oraz rozwojem dzieci do lat 3 i wsparciem osób oczekujących na potomstwo.

Osoba zatrudniona na stanowisku moderatora młodzieży w wieku 13-26 lat powinna posiadać doświadczenie oraz kompetencje związane z pracą z młodzieżą, potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

Pracownia przez cały okres jej funkcjonowania na rzecz rodziców z dziećmi do lat 3 i osób oczekujących na potomstwo powinna także zapewniać animatora dla dzieci do lat 3.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem projektu jest utworzenie i prowadzenie, zgodnie z warunkami realizacji zadania publicznego „Pracowni Piastów 22”

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Prowadzenie Pracowni dla młodzieży w wieku 13-26 lat oraz rodziców z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku do lat 3 oraz osób oczekujących na potomstwo w określonych dniach i godzinach.

2. Organizacja min. 2 razy w tygodniu zajęć moderowanych dla młodych (warsztaty, zajęcia poruszające aktualne problemy, tematykę obywatelską, zajęcia w zakresie rozwoju osobistego, wolontariatu, szkolenia umiejętności, praca w grupie itp.). Każde zajęcia powinny trwać min. 1 h zegarową.

3. Organizacja wydarzeń kulturalnych skierowanych do młodzieży w wieku 13-26 lat oraz zajęć z zakresu edukacji kulturowej pobudzających kreatywność i twórczość młodych.

4. Prowadzenie projektów edukacyjnych, społecznych skierowanych do młodzieży w wieku 13-26 lat.

5. Organizacja akcji i wydarzeń na rzecz społeczności lokalnej.

6. Organizacja różnorodnych form edukacji międzyrówieśniczej.

7. Organizacja projektów wielokulturowych kształcących postawę otwartości i tolerancji na różnorodność.

8. Realizacja min. raz w miesiącu inicjatyw zaproponowanych przez młodzież korzystającą z Pracowni (spotkania ze znanymi ludźmi, zajęcia kreatywne, rozwijanie pasji, itp.).

9. Organizacja i prowadzenie spotkań integracyjnych dla lokalnej młodzieży, zapobiegających izolacji (min. 1 spotkanie w miesiącu).

10. Organizacja młodzieżowych projektów międzypokoleniowych dla lokalnej społeczności, w szczególności z Seniorami.

11. Organizacja spotkań integrujących młodzieżowych liderów.

12. Realizację innych działań według pomysłu Oferenta.

13. Organizacja w każdym dniu tygodnia minimum 1 spotkania ze specjalistą lub zajęć/warsztatów, o których mowa w pkt 14-15, w zakresie odpowiadającym potrzebom rodziców z dziećmi do lat 3 i osób oczekujących na potomstwo.

14. Realizacja spotkań w różnorodnej formie ze specjalistami dla rodziców z dziećmi (co najmniej 4 spotkania w miesiącu w wymiarze minimum 240 minut miesięcznie, czas trwania każdego spotkania – minimum 30 minut) w zakresie odpowiadającym potrzebom rodziców z dziećmi w wieku do 3 lat i osób oczekujących na potomstwo.

15. Realizacja zajęć/warsztatów dla rodziców z dziećmi do lat 3 i osób oczekujących na potomstwo (co najmniej 4 razy w tygodniu w wymiarze minimum 960 minut zajęć w miesiącu, czas trwania jednych zajęć/warsztatów – minimum 30 minut – w zależności od specyfiki zajęć/warsztatów i możliwości udziału w nich dzieci do lat 3).

16. Zapewnienie przez cały okres realizacji działań na rzecz rodziców z dziećmi do lat 3 i oczekujących na potomstwo animatora.

17. Zapewnienie przez cały okres realizacji działań na rzecz młodzieży w wieku 13-26 lat moderatora.

18. W okresie realizacji zadania publicznego z oferty Pracowni skorzysta co najmniej 400 osób miesięcznie (ta sama osoba może być liczona wielokrotnie, z tym, że w danym dniu tylko raz). Gmina Miejska Kraków, w danym roku, może uznać rezultat za osiągnięty, jeżeli średniomiesięczna liczba osób korzystających z Pracowni w danym roku wyniesie co najmniej 400 osób.

19. Realizacja działań informacyjno-promocyjnych, w tym: opracowanie logo „Pracowni Piastów 22”, stworzenie i prowadzenie dedykowanej strony internetowej (dopuszcza się wykorzystanie strony Oferenta), założenie i regularne prowadzenie fanpage Pracowni: www.facebook.com/PracowniaPiastów22 (min. 15 postów na miesiąc), tworzenie kampanii informacyjno-promocyjnych mających na celu zainteresowanie adresatów zadania publicznego ofertą Pracowni z wykorzystaniem plakatów, ulotek, mediów społecznościowych (min. 2 kampanie w roku); tworzenie i udostępnianie kalendarza wydarzeń realizowanych przez Pracownię, przygotowanie oraz realizacja jednorazowych, otwartych wydarzeń promocyjnych- m.in. otwarcie pracowni, akcje specjalne. Działania promocyjne wymagają wcześniejszej konsultacji i akceptacji ze strony Zleceniodawcy.

Oferent jest zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa nr 403/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestruje się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionych statutowo osób oraz pieczątkami imiennymi.

5. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

6. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 14 sierpnia 2020 r. o godz. 15.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, Referat ds. Młodzieży, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, sekretariat, piętro 3 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu Oferenta oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

7. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa, MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama