Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 23.07.2020 do 13.08.2020 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 - 32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

TYTUŁ ZADANIA PUBLICZNEGO: „Przeprowadzenie ewaluacji funkcjonowania w Gminie Miejskiej Kraków ciał dialogu obywatelskiego i zespołów zadaniowych z udziałem przedstawicieli trzeciego sektora”.

KOMÓRKA REALIZUJĄCA: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

PLANOWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA: 40 000,00 zł

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 1 października do 31 grudnia 2020 roku

MIEJSCE REALIZACJI ZADANIA: na terenie Gminy Miejskiej Kraków

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA REALIZACJĘ PRZEDMIOTOWEGO ZADANIA PUBLICZNEGO:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2019 nie przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego żadnych środków finansowych.

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO:

Podczas realizacji zadania publicznego oferent/ci musi/szą uwzględniać wprowadzony w okresie od dnia 20 marca br. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii i wynikające z tego faktu ograniczenia 
i obostrzenia.

Procesowi ewaluacji należy poddać następujące ciała dialogu obywatelskiego oraz wskazany zespół zadaniowy:

1) KOMISJE DIALOGU OBYWATELSKIEGO powoływane w Krakowie od 2011 roku: Komisja Dialogu Obywatelskiego 
ds. Rewitalizacji Nowej Huty, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury, Komisja Dialogu Obywatelskiego 
ds. Środowiska, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Zdrowia, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Osób Niepełnosprawnych, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Bezpieczeństwa, Komisja Dialogu Obywatelskiego 
ds. Młodzieży, Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom, Komisja Dialogu Obywatelskiego d/s poprawy aktywności społecznej w promowaniu zdrowego stylu życia i rekreacji rowerowej.

Okres poddawany ewaluacji: od 24 kwietnia 2011 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Wykaz KDO dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=52025

2) KRAKOWSKĄ RADĘ DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO drugiej i trzeciej kadencji.

Okres poddawany ewaluacji: od 8 lipca 2014 roku do 30 lipca 2019 roku.

Szczegóły dotyczące pracy KRDPP dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=78855.

3) RADĘ DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA powołaną przez Prezydenta Miasta Krakowa w 2019 roku.

Okres poddawany ewaluacji: od 17 maja 2019 roku do 17 maja 2020 roku.

Szczegóły dotyczące pracy Rady dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=113360.

4) RADĘ DS. SPORTU

Okres poddawany ewaluacji: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Szczegóły dotyczące pracy Rady dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?sub_dok_id=25004.

5) RADĘ DS. BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Okres poddawany ewaluacji: od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Szczegóły dotyczące pracy Rady dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=83522https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=94326 i https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=107044.

6) RADĘ DS. BEZDOMNOŚCI

Okres poddawany ewaluacji: od 9 lipca 2019 roku do 9 lipca 2020 roku.

Szczegóły dotyczące pracy Rady dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=129295.

7) ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. WSPÓŁPRACY NA RZECZ REALIZACJI PROGRAMU „OTWARTY KRAKÓW”

Okres poddawany ewaluacji: od 7 czerwca 2019 roku do 7 czerwca 2020 roku.

Informacje dotyczące funkcjonowania i pracy Zespołu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=%20105129.

OCZEKIWANY CEL ZLECANEGO ZADANIA PUBLICZNEGO:

 1. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego funkcjonowania w Gminie Miejskiej Kraków wskazanych ciał dialogu obywatelskiego i zespołu zadaniowego z udziałem przedstawicieli trzeciego sektora,
 2. Opracowanie raportu (wraz z rekomendacjami) z przeprowadzonej ewaluacji w formie umożliwiającej jego publikację w miejskim portalu dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl.

 Badanie ewaluacyjne powinno uwzględniać:

 • ocenę skuteczności i efektywności działalności Komisji Dialogu Obywatelskiego powoływanych przez Prezydenta Miasta Krakowa,
 • ocenę skuteczności i efektywności działań podejmowanych przez druga i trzecią kadencję Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Rady ds. Równego Traktowania, Rady ds. Sportu, Rady ds. Budżetu Obywatelskiego oraz Rady ds. Bezdomności,
 • ocenę użyteczności, skuteczności i efektywności działań Zespołu interdyscyplinarnego ds. współpracy na rzecz realizacji Programu „Otwarty Kraków”.

Oferent/Oferenci jest zobowiązany/są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 403/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17.02.2020r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.
 2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
 4. Oferta oraz załącznik (-i) składana (-e) w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionych statutowo osób oraz pieczątkami imiennymi.
 5. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 6. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 13 sierpnia o godz. 15.00. Wygenerowane przez system NAWIKUS oferty (wraz z załącznikiem/ami) w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferentów kopertach – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta należy:
 • dostarczyć do sekretariatu (pokój nr 8 – III piętro) Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków

lub

 • wysłać pocztą lub kurierem wyłącznie na wskazany powyżej adres.
 1. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
Reklama