Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

Reklama
Nabór od 22.07.2020 do 12.08.2020 14:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 705 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Tytuł zadania publicznego:

WSPARCIE KRAKOWSKICH SENIORÓW POPRZEZ ROZWÓJ PRZYJAZNYCH IM USŁUG TRANSPORTOWYCH ORAZ OPIEKUŃCZYCH I PODOLOGICZNYCH

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

w roku 2020 – środki w łącznej wys. 235 000,00 zł,

w roku 2021 – środki w łącznej wys. 470 000,00 zł

Termin realizacji zadania: od 1 września 2020 r. do 31 sierpnia 2021 r. lub do wyczerpania środków w danym roku budżetowym

Miejsce realizacji zadania: Miasto Kraków

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w latach wcześniejszych nie przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych.

Warunki realizacji i oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Bezpłatne usługi transportowe dla seniorów TAXI 80+

Celem zadania publicznego jest poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Krakowa, mających 80 lat lub więcej poprzez ułatwienie im bezpośredniego kontaktu z miejscami, w których załatwiane są sprawy istotne dla seniorów, takich jak urzędy państwowe i samorządowe oraz specjalistyczne placówki medyczne na umówioną wizytę, za pośrednictwem bezpłatnych usług transportowych realizowanych na terenie Miasta Krakowa.

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. Zapewnienie uczestnikom projektu możliwości korzystania z bezpłatnych przejazdów w trakcie realizacji zadania, nie częściej jednak niż 3x w miesiącu/ 1 osoba.
 2. Prowadzenie telefonicznej infolinii służącej do kontaktu z beneficjentami oraz zamawianiu usługi transportowej w ich imieniu od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 10-14 lub dłużej.
 3. Rejestrowanie i weryfikowanie osób zainteresowanych udziałem w projekcie; wydawanie kart identyfikujących osoby uprawnione do korzystania z darmowych przejazdów.
 4. Prowadzenie bazy danych osób korzystających z usługi, zgodnej z przepisami RODO i rozliczanie z liczby wykorzystanych kursów w skali miesiąca na jednego seniora.
 5. Wyłonienie firmy lub korporacji świadczącej usługi transportowe, posiadającej wszystkie niezbędne i aktualne uprawnienia do przewozu osób. Oferent w celu wyłonienia partnera świadczącego usługi transportowe powinien uwzględnić przy wyborze możliwość zapewnienia przez firmę lub korporację wysokich standardów, uwzględniających potrzeby osób w wieku senioralnym.
 6. Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z podmiotem świadczącym usługi transportowe, w tym m.in. zamawianie oraz odwoływanie planowanych kursów, zbieranie okresowych raportów z ilości przejazdów oraz kontrolowanie wydatkowania przeznaczonych na ten cel środków publicznych.
 7. Zapewnienie na każdym etapie realizacji projektu niezbędnych środków ochrony (dla osób świadczących usługi dla seniorów) i zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny w związku z epidemią COVID-19.
 8. Opracowanie szczegółowego regulaminu korzystania z bezpłatnych usług transportowych, który zostanie dołączony do oferty (brak załącznika będzie skutkował odrzuceniem oferty).

Transport seniorów na terenie cmentarzy MELEKS 80+

Celem zadania publicznego jest poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Krakowa, mających 80 lat lub więcej poprzez ułatwienie im poruszania się po terenie cmentarzy komunalnych (Rakowicki, Prądnik Czerwony) na terenie Miasta Krakowa z wykorzystaniem transportu meleksami w celu dotarcia do grobów bliskich lub uczestniczenia w nabożeństwach pogrzebowych.

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. Zapewnienie uczestnikom projektu możliwości korzystania z bezpłatnych przejazdów w trakcie realizacji zadania, nie częściej jednak niż 1x w miesiącu/ 1 osoba.
 2. Prowadzenie telefonicznej infolinii służącej do kontaktu z beneficjentami oraz zamawianiu usługi transportowej w ich imieniu od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 10-14 lub dłużej.
 3. Rejestrowanie i weryfikowanie osób zainteresowanych udziałem w projekcie; wydawanie kart identyfikujących osoby uprawnione do korzystania z darmowych przejazdów.
 4. Prowadzenie bazy danych osób korzystających z usługi, zgodnej z przepisami RODO i rozliczanie z liczby wykorzystanych kursów w skali miesiąca na jednego seniora.
 5. Wyłonienie firmy lub korporacji świadczącej usługi transportowe, posiadającej wszystkie niezbędne i aktualne uprawnienia do przewozu osób meleksami. Oferent w celu wyłonienia partnera świadczącego usługi transportowe powinien uwzględnić przy wyborze możliwość zapewnienia przez firmę lub korporację wysokich standardów, uwzględniających potrzeby osób w wieku senioralnym.
 6. Utrzymywanie bezpośredniego kontaktu z podmiotem świadczącym usługi transportowe, w tym m.in. zamawianie oraz odwoływanie planowanych przejazdów, zbieranie okresowych raportów z ilości przejazdów oraz kontrolowanie wydatkowania przeznaczonych na ten cel środków publicznych.
 7. Zapewnienie na każdym etapie realizacji projektu niezbędnych środków ochrony (dla osób świadczących usługi dla seniorów) i zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny w związku z epidemią COVID-19.
 8. Opracowanie szczegółowego regulaminu korzystania z bezpłatnych usług transportowych, który zostanie dołączony do oferty (brak załącznika będzie skutkował odrzuceniem oferty).

Opieka nad seniorem w miejscu zamieszkania ASYSTENT 85+

Celem zadania publicznego jest poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Krakowa, mających 85 lat lub więcej poprzez zapewnienie im opieki i wsparcia przez asystentów, odwiedzających swoich podopiecznych w domach i pomagających w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, ale także towarzyszących im w zadaniach, wymagających przemieszczania się poza miejsce zamieszkania na terenie Miasta Krakowa.

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. Zapewnienie uczestnikom projektu możliwości korzystania z bezpłatnych usług asystenckich (pomoc w codziennych czynnościach, np. wykonywanie czynności porządkowych, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, kupowanie leków, czynności higieniczno-pielęgnacyjne, pomoc w kontaktach z instytucjami, towarzyszenie w przemieszczaniu się do lekarza, punktów usługowych i innych miejsc publicznych, pomoc w nawiązywaniu lub odbudowywaniu kontaktów społecznych i rodzinnych, animowanie i wspólne spędzanie czasu wolnego w miejscu i poza miejscem zamieszkania podopiecznych) w trakcie realizacji zadania, nie częściej jednak niż 2x w tygodniu/ 1 osoba.
 2. Prowadzenie telefonicznej infolinii służącej do kontaktu z beneficjentami od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 10-14 lub dłużej oraz rejestrowanie i weryfikowanie osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
 3. Prowadzenie bazy danych osób korzystających z usług, zgodnej z przepisami RODO i rozliczanie z liczby wykonanych usług w skali miesiąca na jednego seniora.
 4. Zapewnienie wysokich standardów usług, uwzględniających potrzeby osób w wieku senioralnym – niezależnie od tego, czy oferent będzie realizował zadanie bezpośrednio czy za pośrednictwem wyłonionego w tym celu podmiotu.
 5. Zapewnienie na każdym etapie realizacji projektu niezbędnych środków ochrony (dla osób świadczących usługi dla seniorów) i zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny w związku z epidemią COVID-19.
 6. Opracowanie szczegółowego regulaminu korzystania z bezpłatnych usług asystenckich, który zostanie dołączony do oferty (brak załącznika będzie skutkował odrzuceniem oferty).

Pielęgnacja i profilaktyka stóp dla seniorów PODOLOG 85+

Celem zadania publicznego jest poprawa jakości i poziomu życia mieszkańców Krakowa, mających 85 lat lub więcej poprzez zapewnienie im dostępu do diagnostyki i regularnych zabiegów profilaktycznych oraz pielęgnacyjno-leczniczych stóp, świadczonych przez specjalistę podologa w miejscu zamieszkania seniora lub w placówce na terenie Miasta Krakowa.

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. Zapewnienie uczestnikom projektu możliwości korzystania z bezpłatnych usług specjalisty podologa, nie częściej jednak niż 2x w miesiącu/ 1 osoba.
 2. Prowadzenie telefonicznej infolinii służącej do kontaktu z beneficjentami od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach 10-14 lub dłużej oraz rejestrowanie i weryfikowanie osób zainteresowanych udziałem w projekcie.
 3. Prowadzenie bazy danych osób korzystających z usług, zgodnej z przepisami RODO i rozliczanie z liczby wykonanych usług w skali miesiąca na jednego seniora.
 4. Zapewnienie wysokich standardów usług, uwzględniających potrzeby osób w wieku senioralnym – niezależnie od tego, czy oferent będzie realizował zadanie bezpośrednio czy za pośrednictwem wyłonionego w tym celu podmiotu.
 5. Zapewnienie na każdym etapie realizacji projektu niezbędnych środków ochrony (dla osób świadczących usługi dla seniorów) i zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny w związku z epidemią COVID-19.
 6. Opracowanie szczegółowego regulaminu korzystania z bezpłatnych usług podologicznych, który zostanie dołączony do oferty (brak załącznika będzie skutkował odrzuceniem oferty).

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

Rezultaty realizacji zadania publicznego powinny być zgodne z wartością docelową wskazaną w ofercie lub jej aktualizacji. Źródłem informacji o osiągnieciu wskaźników mogą być np. oświadczenia, karty zgłoszenia do projektu, raporty z liczby przyjętych zgłoszeń, pozwalające określić łączną liczbę beneficjentów zadania i liczbę przejazdów/ usług – w zależności od rodzaju rezultatu, jaki oferent chce osiągnąć. Oferent jest zobligowany do określenia łącznej liczby godzin działania infolinii/ rejestracji uczestników w ciągu roku (wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku przez co najmniej 4 godziny) oraz wskazania limitu przejazdów/ usług w ramach zaplanowanej kwoty dotacji.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 403/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2020 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

 1. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.
 2. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.
 3. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 4. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 12 sierpnia 2020 r. o godz. 14:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, parter, segment B, pok. 4 lub 5 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.
 5. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 do dnia 12 sierpnia 2020 r. do godz. 14:00) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.
Reklama