Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Trwa konkurs MRPiPS w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami”

Reklama
Nabór od 14.07.2020 do 31.08.2020 16:00
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Łączny budżet 160 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 50 tys. PLN
Niepełnosprawni
Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiła otwarty konkurs ofert w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” − edycja 2020-2021.

Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaakceptował komunikat do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert w ramach programu pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami uprzejmie informujemy, że:

1) uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe  w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r. (decyduje data wpływu). Pierwotny termin był do dnia 7 sierpnia 2020 r.

2) rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 30 września 2020 r. Pierwotny termin był do dnia 7 września 2020 r.

Głównym celem Programu jest rozpowszechnienie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:
1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji1) w liczbie nie mniejszej niż 200 osób;
2) osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, z późn. zm.) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, w liczbie nie mniejszej niż 600 osób.

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Program zapewniać ma także:
1) zwiększenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
2) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
3) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, poprzez umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych, edukacyjnych, sportowych, czy też rehabilitacyjnych;
4) zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia dla uczniów z niepełnosprawnościami także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Wnioskodawcy uprawnieni do uzyskania finansowania
O dofinansowanie oferty w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – posiadające statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzące działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty zwanymi dalej „realizatorami Programu”.

Uprawnione podmioty przesyłają swoje oferty konkursowe w postaci:
a) papierowej listem poleconym do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych lub składają osobiście w Kancelarii Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zwanego dalej „Ministerstwem”,
b) elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP. Oferta może być opatrzona podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
− w terminie do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Odpowiedzi na najważniejsze pytania

Reklama