Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 17.07.2020 do 10.08.2020 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Środowiska
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 roku pn. "EkoMałopolska".

Na realizację zadań wybranych w ramach Konkursu, Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza środki finansowe do kwoty ogółem 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Zlecenie zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Środki finansowe zostaną rozdzielone pomiędzy oferentów uprawnionych, których oferty będą wyłonione w drodze w/w Konkursu.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących zadań:

Priorytet 1. Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów/warsztatów on-line, kursów e-learningowych z zakresu edukacji ekologicznej, związanych z tematyką zapobiegania powstawaniu odpadów

Cel priorytetu:

 • Budowanie i kreowanie świadomości ekologicznej oraz kształtowanie prawidłowej postawy ekologicznej,
 • Propagowanie idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, oraz Zapobiegania Powstawaniu Odpadów,
 • Promocja idei Zrównoważonego Rozwoju,
 • Racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych Ziemi,
 • Selektywna zbiórka/segregacja i przetwarzanie odpadów,
 • Edukacja i propagowanie  idei Zero Waste
 • Promocja działalności banków żywności

Priorytet 2. Organizacja wydarzeń, imprez, warsztatów/warsztatów on-line, kursów e-learningowych z zakresu edukacji ekologicznej związanych, z tematyką ochrony powietrza oraz zapobiegania zmianom klimatu

Cel priorytetu:

 • Edukacja z zakresu konsekwencji zdrowotnych związanych z ekspozycją na wysokie stężenia zanieczyszczeń  powietrza,
 • Edukacja z zakresu emisji zanieczyszczeń ze źródeł grzewczych oraz wsparcia instrumentów finansowych do ich wymiany,
 • Edukacja z zakresu wpływu działalności człowieka na klimat oraz przyczyn i skutków zmian klimatu
 • Prezentacja Odnawialnych Źródeł Energii,
 • Aktualizacja wiedzy w zakresie stanu jakości powietrza
 • Propagowanie wiedzy na temat wpływu zanieczyszczenia powietrza na środowisko, zdrowie i gospodarkę
 • Promowanie działań ograniczających zanieczyszczenie powietrza,
 • Promowanie działań zmierzających do ograniczenia wpływu na zmiany klimatu, zwłaszcza zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych

Oczekiwane obligatoryjne rezultaty konieczne do osiągnięcia przy realizacji zadań:

a)  Liczba zorganizowanych wydarzeń/imprez/warsztatów/warsztatów on-line/kursów e-learningowych – min.1

b)  Liczba uczestników wydarzeń/imprez/warsztatów/warsztatów on-line/kursów 
e-learningowych proekologicznych o charakterze wojewódzkim, w ilości podanej zgodnie ze złożoną ofertą, z uwzględnieniem aktualizacji,

 • rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: wykaz wydarzeń/imprez/warsztatów/warsztatów on-line/kursów e-learningowych proekologicznych z określeniem daty i miejsca ich odbycia się, wykaz ilości osób w poszczególnych wydarzeniach/imprezach/warsztatach on-line/kursach e-learningowych proekologicznych, dokumentacja zdjęciowa, protokół z ilości uczestników,

c) budowanie świadomości ekologicznej mieszkańców Małopolski,

 • rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika:  ankiety przeprowadzone wśród uczestników, protokół z badania ankietowego, zdjęcia

Oferent zobowiązany jest do wykazania się innymi środkami finansowymi, lub innymi środkami finansowymi i wkładem osobowym w wysokości co najmniej 20 % wszystkich kosztów realizacji zadania.

Konkurs obejmuje zadania publiczne, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej niż w dniu  1 września 2020 r., a jego zakończenie nastąpi nie później niż dnia 31 grudnia 2020r.

Przed złożeniem oferty należy szczegółowo zapoznać się z regulaminem konkursu.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Środowiska
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

„Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2020 pn. „EkoMałopolska”

Termin składania wniosków:

2020-08-10

O terminowym złożeniu wniosków decyduje data wpływu do Urzędu. W przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama