Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 23.07.2020 do 17.08.2020 16:00
Dzielnica Wola
Łączny budżet 190 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dorośli
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Wola ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Wsparcie grupowe na Woli.
  1. Opis zadania:
  • zadanie realizowane na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, preferowane będą programy realizowane w szczególności dla beneficjentów z rejonów ulic Bolecha, Dalibora, Erika Dahlbergha, Ożarowska, Newelska, Antoniego Dobiszewskiego, Małego Franka, Marcina Bielskiego, Batalionu AK „Parasol”, Monte Cassino, Okocimska, Mroczna, Jana Olbrachta, Góralska, Antka Rozpylacza, Szulborska, Cypriana Kamila Norwida, Baltazara, Złocienia, Agawy, Syreny, Grenady, Rabsztyńska, Sokołowska, Płocka, Szlenkierów, Eustachego Tyszkiewicza, Jana Długosza, Leonarda, Młynarska, Hipolita Wawelberga, Leszno, Żytnia, Henryka Barona, Edwarda Gibalskiego, Józefa Bellotiego, Piaskowa, Burakowska, Dzielna, Ogrodowa, Krochmalna, Żelazna, Waliców, Sienna, Twarda, Miedziana, Złota, Jana Szymczaka, Ludwiki, Skierniewicka, Wieluńska, Al. Solidarności, Jana Kazimierza, Ordona, Marcina Kacprzaka),
  • preferowane będą warsztaty umiejętności wychowawczych na podstawie programu posiadającego rekomendację PARPA,ORE,KBPN,IPIN,
  • przygotowanie materiałów informacyjnych oraz sposobu ich dystrybucji, uwzględniającego priorytetowe rejony wskazane w ogłoszeniu konkursowym, a także opracowanie szczegółowego planu promocji projektu uwzględniającego kolportaż ulotek i plakatów,
  • sala warsztatowa na terenie Dzielnicy Wola (w miejscu z dogodnym dojazdem) z wyposażeniem umożliwiającym przeprowadzenie warsztatów,
  • prowadzenie dokumentacji zadania: wskazanie procedury rekrutacji, listy zgłoszonych uczestników, ewentualnie rezygnacji z uczestnictwa, listy obecności rodziców/opiekunów na warsztatach, ankiety ewaluacyjne dotyczące warsztatów,
  • kadra: specjaliści o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia warsztatów umiejętności wychowawczych i wykładów,
  • przedstawienie sposobu rekrutacji uczestników zadania uwzględniającego priorytetowe rejony wskazane w ogłoszeniu konkursowym,
  1. Opis zadania:

Zadanie polega na poprowadzeniu grupowych form wsparcia dla:

 - osób dorosłych będących w kryzysie emocjonalnym o podłożu sytuacyjnym,

- profesjonalistów doświadczającym kryzysów związanych z pracą zawodową,

- profesjonalistów udzielającym wsparcia osobom w kryzysie.

 

Odbiorcy:

- dorośli mieszkańcy Dzielnicy Wola m.st. Warszawy zagrożeni uzależnieniami oraz przemocą w rodzinie, doświadczający kryzysu emocjonalnego o charakterze sytuacyjnym,

 - profesjonaliści pracujący z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi, seniorami (np. nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, pracownicy placówek wsparcia dziennego, pracownicy socjalni) doświadczający różnego rodzaju kryzysów związanych z wykonywaną pracą zawodową,

- osoby z syndromem DDA/DDD (Dorosłe Dzieci Alkoholików/ Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych). 

  

Odbiorcy powinni pochodzić w szczególności z rejonów ulic: Bolecha, Dalibora, Erika Dahlbergha, Ożarowska, Newelska, Antoniego Dobiszewskiego, Małego Franka, Marcina Bielskiego, Batalionu AK „Parasol”, Monte Cassino, Okocimska, Mroczna, Jana Olbrachta, Góralska, Antka Rozpylacza, Szulborska, Cypriana Kamila Norwida, Baltazara, Złocienia, Agawy, Syreny, Grenady, Rabsztyńska, Sokołowska, Płocka, Szlenkierów, Eustachego Tyszkiewicza, Jana Długosza, Leonarda, Młynarska, Hipolita Wawelberga, Leszno, Żytnia, Henryka Barona, Edwarda Gibalskiego, Józefa Bellotiego, Piaskowa, Burakowska, Dzielna, Ogrodowa, Krochmalna, Żelazna, Waliców, Sienna, Twarda, Miedziana, Złota, Jana Szymczaka, Ludwiki, Skierniewicka, Wieluńska, Al. Solidarności.

Warunki realizacji zadania:

- umożliwienie dzielenia się własnymi doświadczeniami z osobami zmagającymi się z podobnymi trudnościami,

- stworzenie miejsca bezpiecznej wymiany doświadczeń i informacji dla osób zmagających się z podobnymi trudnościami,

- baza lokalowa na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy,

- obowiązkowe jest zaplanowanie możliwości realizacji zadania w formie zdalnej, na wypadek gdy sytuacja epidemiczna uniemożliwi realizację w formie stacjonarnej,

- przedstawienie lokalnej diagnozy problemu, wokół którego miałaby być skupiona grupa wsparcia,

- stworzenie możliwości indywidualnej konsultacji i wsparcia psychologicznego dla uczestników,

- w ramach realizowanego zadania zakłada się możliwość realizacji działań niezwiązanych bezpośrednio z prowadzeniem wsparcia grupowego, muszą one jednak stanowić jego uzupełnienie np. wspólne wyjścia, inne formy wsparcia psychologicznego,

- w celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w ramach realizowanego zadania należy przestrzegać Zarządzenia Nr 886/2019 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dn. 28 maja 2019 r. w sprawie zakazu stosowania przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych.

 

W opisie zadania należy podać następujące informacje:

- opis sposobu rekrutacji członków grupy,

- obowiązkowo przedstawienie planu realizacji zadania w formie zdalnej,

- opis grupy odbiorców ze wskazaniem liczebności grupy, częstotliwości spotkań, 

- przedstawienie zakładanych rezultatów dostosowanych do specyfiki grupy oraz planowanego poziomu ich osiągnięcia,

- określenie wskaźników osiągnięcia celów,

- określenie ogólnej liczby uczestników projektu,

- przedstawienie analizy wystąpienia ryzyka w trakcie realizacji zadania oraz planowanego sposobu minimalizacji ryzyka,

- opis bazy lokalowej, w której będzie realizowane zadanie (należy podać informacje, jeżeli miejsce jest odpowiednie dla osób z niepełnosprawnościami).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama