Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Zaproszenie do składania ofert na realizacje zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 – WRS 3/2020

Reklama
Nabór od 17.07.2020 do 31.08.2020 23:59
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 430,089 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 430,089 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Niepełnosprawni
Prezydenta Miasta Gdańska zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Na podstawie Zarządzenia nr 483/20 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 kwietnia 2020 r. w związku z art. 15 zzm art.2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 ,567, 568) Prezydenta Miasta Gdańska zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert na realizację zadań w celu przeciwdziałania COVID 19 z pominięciem otwartego konkursu ofert.

 

* w tytule oferty należy podać rodzaj zadania, którego dotyczy składana oferta

 1. Rodzaj zadań publicznych związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do realizacji w ramach niniejszego zaproszenia

1) Niwelowanie skutków długotrwałej izolacji dzieci i młodzieży oraz dorosłych z niepełnosprawnością spowodowanej epidemią COVID19, umożliwienie ich rodzicom i opiekunom pełnego powrotu do pracy po okresie izolacji, a dzieciom spędzenia czasu w sanitarnie bezpiecznych warunkach przez organizację czasu wolnego w okresie letnim, w szczególności w formie zajęć opiekuńczych, wychowawczych, edukacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień:

a) organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych w wymiarze gwarantującym minimum 8 godziną dostępność dziennie (poniedziałek – piątek, w dni robocze) przez okres nie krótszy niż 2 tygodniedla osób z niepełnosprawnością ;

Adresaci działań:

 • dzieci, młodzież, dorośli z niepełnosprawnością;

b) organizacje stacjonarnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie; przez minimum 9 godzin dziennie (poniedziałek – piątek, w dni robocze z możliwością rozszerzenia oferty o zajęcia weekendowe)oraz innych form spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży

Adresaci działań:

 • dzieci i młodzież w wieku od 6 do 18 lat;

c) poszerzenie stacjonarnej oferty placówek wsparcia dziennego posiadających umowę na prowadzenie placówki zawartą z Gminą Miasta Gdańska, o dodatkowe minimum 5 godzin zajęć codziennie (poniedziałek – piątek, w dni robocze) przez okres nie krótszy niż 4 tygodnie;

Adresaci działań:

 • podopieczni placówek wsparcia dziennego;

d) organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych w formie wyjazdowej (kolonii i obozów) dla dzieci i młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności będących beneficjentami innych programów wsparcia w ciągu roku.  

 

Termin realizacji:

Termin realizacji zajęć: od 27 lipca do 31 sierpnia 2020 r.  

Termin realizacji zadania może obejmować okres od 27 lipca do 16 października 2020 r. 

 

Wymagania: 

 • zajęcia powinny być organizowane z zachowaniem Wytycznych MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 r (https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz);
 • w zadaniach realizowanych z dziećmi i młodzieżą należy spełnić wymagania ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 152).
 • wymagania dotyczące kadry, w przypadku organizowania zajęć o charakterze półkolonijnym, muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci 
  i młodzieży szkolnej (Dz. U. z 2016 r, poz. 452)
 • w przypadku organizacji zajęć dla osób z niepełnosprawnością wymagane jest doświadczenie kadry w pracy z osobami z niepełnosprawnością;
 • w ofercie należy opisać zakres działań profilaktycznych (profilaktyka uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki alkoholowej oraz narkotykowej, w tym dopalaczy), Przy planowaniu działań można wykorzystać wiodące strategie profilaktyczne, w szczególności:
  • informacyjną (dostarczenie wiedzy nt. skutków zachowań ryzykownych);
  • edukacyjną (dostarczenie wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień okresu dorastania, rozwijanie umiejętności psychologicznych i społecznych tj. nawiązywanie kontaktów, radzenie sobie ze stresem, rozwiazywanie konfliktów, opieranie się naciskom grupy itp.);
  • działania profilaktyczne z elementami strategii alternatyw (angażowanie się 
   w działalność pozytywną, np. artystyczną, społeczną lub sportową)
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia: 430.089,00 PLN (w tym 134.800,00 PLN ze środków przeznaczonych na profilaktykę uzależnień). 

 1. Zastrzega się możliwość niewykorzystania wszystkich środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia.  

 1. Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące organizacji zajęć stacjonarnych opisanych punkcie 1., 1) litery a)-c).  

 1. Jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie ofert: Wydział Rozwoju Społecznego. 

 1. Oferty są rozpatrywane w kolejności zgłoszeń do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na realizację zadań w ramach niniejszego zaproszenia, w częstotliwości raz na tydzień.  

Szczegóły zaproszenia znajdują się w załaczeniu, 

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama