Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

OTWARTY KONKURS OFERT NR 58/2020 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PROMOCJA I...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 58/2020 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU W ROKU 2020/2021 Zadanie 2 Edukacja dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w zakresie wolontariatu
Nabór od 17.07.2020 do 10.08.2020 15:30
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 58/2020 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU W ROKU 2020/2021 Zadanie 2 Edukacja dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w zakresie wolontariatu.

Opis Zadania nr 2: Edukacja dzieci, młodzieży oraz nauczycieli w zakresie wolontariatu:

Proponowane działania powinny być dostosowane do potrzeb szkół (szkolnych kół wolontariatu) i grup nieformalnych oraz wzmacniał wolontariat szkolny i młodzieżowy na terenie Poznania. W projekcie Oferent powinien zawrzeć działania skierowane do nauczycieli i opiekunów, którzy chcieliby podjąć działania mające na celu zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowania. W ramach realizacji oferty Oferent może przygotować i przeprowadzić otwarte szkolenia, debaty, spotkania oraz warsztaty organizowane w szkołach, które dotyczyć będą idei wolontariatu oraz jej propagowania.

Zagadnienia, które m.in. mogą zostać uwzględnione:

  • organizacja i przeprowadzenie działań i projektów wolontariackich dla uczniów (możliwość działań online i stacjonarnych),
  • współpraca grup wolontariackich z dyrekcją szkoły, zespołem nauczycieli, radą rodziców oraz resztą społeczności szkolnej,
  • współpraca nieformalnych grup wolontariackich z podmiotami publicznymi (szkoły, miasto).

Kwota przeznaczona na zadanie numer 2

- 50.000,00 zł. w 2020 roku

- 20.000,00 zł w 2021 roku

Maksymalna kwota dofinansowania jednej oferty wynosi 35.000,00 zł, z czego:

  1. Maksymalna kwota dotacji w roku 2020 wynosi 25.000,00 zł
  2. Maksymalna kwota dotacji w roku 2021 wynosi 10.000,00 zł


Termin wydatkowania środków przekazanych oferentom w ramach dotacji na realizację zadania publicznego:

Termin realizacji zadania: maksymalnie od 15 września 2020 r. do 28 lutego 2021 r.

  1. za rok 2020 maksymalnie od 15 września do 31 grudnia 2020 r,
  2. za rok 2021 maksymalnie od 1 stycznia do 14 marca 2021 r.

Oferent zobowiązany jest do sporządzenia zestawienia kosztów realizacji zadania z rozbiciem na wydatki planowane w 2020 roku i 2021 roku.

W ramach realizacji zadania nie jest wymagane zapewnienie wkładu własnego.

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości 15%

Dopuszcza się dokonywanie dowolnego zmniejszenia poszczególnych pozycji kosztów, wynikającego z ich przesunięć.

Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku konieczne jest dokonanie aktualizacji opisu poszczególnych działań/harmonogramu/kosztorysu w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania.

Oferent jest zobowiązany do stosowania na materiałach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych logotypu kampanii PoMocni Poznań.

Oferent jest zobowiązany do wypełnienia w całości punktu IV.5 oferty, (pola  „Opis zakładanych rezultatów”).

 

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 10 sierpnia 2020 roku.

10.000,00 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama