Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Małe dotacje z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku na realizację działań...

Reklama
Małe dotacje z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2020 roku na realizację działań dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wynikających z Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020
Nabór od 27.07.2020 do 30.11.2020 15:59
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 45,53 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Rodziny

Oferty należy składać w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. Po złożeniu oferty elektronicznie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty i dostarczyć na adres Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa w dni robocze w godz. 8.00-16:00  lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską (liczy się data wpływu do Urzędu). Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z imienną pieczęcią, a w przypadku braku pieczątki - czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę (nie wystarczy parafowanie dokumentu).

W ciągu 7 dni od momentu wpływu papierowej wersji oferty do biura Urzędu m.st. Warszawy, oferta na okres 7 dni jest upubliczniana, tj. zamieszczana na:

 • tablicy ogłoszeń biura Urzędu m.st. Warszawy lub wydziału dla dzielnicy m.st. Warszawy,
 • stronie internetowej,
 • Biuletynie Informacji Publicznej.

W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty każdy może zgłosić do niej uwagi.

Po stwierdzeniu celowości realizacji zadania podpisywana jest umowa dotycząca realizacji tego zadania publicznego.

Szczegłóły realizacji zadania:

 • Wnioskowana dotacja od m.st. Warszawy nie może być wyższa niż 10 000 złotych.
 • Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoważne z 90 dniami, gdyż niektóre miesiące mają powyżej 30 dni).
 • O tym, czy jest to zadanie o powierzenie (czyli finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie), decyduje organizacja.
 • Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego).
 • Miejsce realizacji: m.st. Warszawa.
 • Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to co najmniej 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia potwierdzenia złożenia oferty.
 • Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.
 • Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.
 • W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 forma prowadzenie zajęć musi być bezpieczne dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama