Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego w II półroczu 2020 r

Reklama
Nabór od 15.07.2020 do 06.08.2020 15:29
Departament Kultury, Promocji i Sportu
Łączny budżet 1,9 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Białymstoku, Departament Kultury, Promocji i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację programów szkolenia sportowego w II półroczu 2020 r..

Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, w tym sport osób niepełnosprawnych, w II półroczu 2020 r.

w formie wspierania wykonywania zadania publicznego.

 1. Rodzaj i forma realizowanego zadania:
 1. Zadanie będzie wykonywane w formie realizacji programów szkolenia sportowego
  w dyscyplinach indywidualnych i zespołowych, organizacji lub uczestniczenia
  w rywalizacji sportowej, organizowanej przez właściwe związki sportowe, tj. treningi, zawody, w ramach prowadzonego szkolenia sportowego w II półroczu 2020 r.
 2. Oferent składa jedną ofertę na zadanie określone w ust. 1.                                                                                                                                                                                                                                          Terminy i warunki realizacji zadania:
  1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.
  2. Termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia wpływu dotacji na konto oferenta, nie później niż do 31 grudnia 2020 r.
  3. Wkład finansowy własny oferent może wydatkować od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert ale nie wcześniej niż od 1 września 2020 r.
  4. Zadanie należy realizować z najwyższą starannością, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując jego wykonanie w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
  5. W przypadku niewykorzystania dotacji lub wykorzystania dotacji niezgodnie z umową środki finansowe podlegają zwrotowi wraz z odsetkami, jak dla zaległości podatkowych, na rzecz Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
  6. Umowa na realizację zadania zostanie rozwiązana w trybie natychmiastowym
   w przypadku przekazania dotacji podmiotom trzecim, niebędącym realizatorem zadania publicznego, o którym mowa w punkcie I.
  7. Cel zadania publicznego musi być wskazany w ofercie w pkt. III. 3 – syntetyczny opis zadania i musi być spójny z założonymi rezultatami. Głównym celem realizowanego zadania jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, rozwój sportu
   w Białymstoku.
  8. W ofercie można wskazać czynniki ryzyka, które mogą spowodować ewentualne odstępstwa od realizacji poszczególnych działań.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama