Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL
Reklama
Nabór od 13.07.2020 do 03.08.2020 00:00
Departament Obsługi Zarządu
Łączny budżet 67,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 67,8 tys. do 67,8 tys. PLN
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Departament Obsługi Zarządu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Śląsk Przyjazny Seniorom".

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1510/145/VI/2020 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 8.07.2020 r.                        

Nazwa konkursu

 

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji projektu wyłonionego w ramach głosowania  I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego pn. „Śląsk Przyjazny Seniorom”.

 

Cel konkursu

 

Celem zadania jest przeprowadzenie  warsztatów dla  Seniorów, polegających na nauce obsługi komputera i wykorzystania go jako nośnika informacji oraz na zorganizowaniu warsztatów integracyjno-kulturalnych polegających na wzmocnieniu relacji międzyludzkich, integracji z lokalnym środowiskiem, poprawie świadomości obywatelskiej oraz zwiększeniu wiedzy na temat kultury naszego regionu. Zadanie skierowane jest do seniorów oraz osób zależnych wykluczonych cyfrowo, z małą aktywnością i otwartością na nowinki technologiczne. Warsztaty należy przeprowadzić w Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach ulica Krauzego 1.

Zadanie musi zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi zasadami zawartymi w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn.zm), oraz wytycznymi Głównego Inspektoriatu Sanitarnego.

 

 

Podmioty uprawnione

 

 1. Organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
  jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
 3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
 4. Spółdzielnie socjalne.
 5. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Terminy składania ofert i rozstrzygnięć

 

Oferty należy składać w terminie do 3 sierpnia 2020r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi             do 31 sierpnia 2020r.

Oferty muszą być składane w formie elektronicznej przy użyciu elektronicznego generatora wniosków[1], jak i papierowej (zamiast formy papierowej dopuszcza się składanie ofert za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego). O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, ale data wpływu oferty (również za pośrednictwem operatora pocztowego) do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Biura Zamiejscowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy  ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7)  lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (adresy elektronicznych skrzynek podawczych zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.slaskie.pl/). W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

 

 

 

 

Zadania przewidziane do dofinansowania

Zleceniobiorca zobowiązany będzie m.indo: 

 • przeprowadzenia warsztatów/szkoleń, w ramach których obędą się zajęcia teoretyczne
   i praktyczne (w wymiarze 10 godzin zegarowych każda grupa: 4 godziny zajęć teoretycznych oraz 6 godzin warsztatów praktycznych ),
 • zapewnienia sal, do realizacji warsztatów/szkoleń (Centrum Kultury Śląskiej
  w Świętochłowicach ulica Krauzego 1.),
 • zorganizowania spotkania (spotkań) integracyjnych poszczególnych grup
  z zachowaniem obowiązujących zasad zawartych w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r.
   o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznymi Głównego Inspektoriatu Sanitarnego,
 • zapewnienia cateringu zarówno na zajęcia warsztatowe z obsługi komputera
   jak i  na spotkanie integracyjne i wydarzenie artystyczne, z zachowaniem obowiązujących zasad zawartych w Ustawie z dnia 2 marca 2020 r.
  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz wytycznymi Głównego Inspektoriatu Sanitarnego,
 • zakupu materiałów szkoleniowych  na zajęcia,
 • wydruku plakatów informacyjnych, ulotek i dyplomów
 • promocji wydarzenia artystycznego i integracyjnego, druk afisza informacyjnego, reklama w mediach internetowych

Kryteria oceny

1.merytoryczne (oryginalność projektu, uzasadniony cel działania, promocja projektu)

0-6 pkt

2.finansowe (koszty realizacji planowanego zadania, wysokość deklarowanych środków własnych, inne źródła finansowania)

0-4 pkt

3.organizacyjne (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, sposób realizacji zadania oraz rozliczenia środków w przypadku otrzymania dotacji w poprzednich latach)

0-4 pkt

4.zasięg lub znaczenie regionalne (zasięg oddziaływania projektu, zakładana liczba uczestników/beneficjentów)

0-2 pkt

 

Kwoty dotacji

Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 67 800,00 zł.

Koszty kwalifikowane

1.Oferta powinna zawierać wyłącznie koszty kwalifikowane:

 • koszty zatrudnienia trenerów, wykładowców, ekspertów, specjalistów realizujących zadanie jedynie w części odpowiadającej zaangażowaniu danej osoby w realizację zadania (umowy zlecenia, umowy o dzieło),
 • zakup usług niezbędnych do wykonania zadania,
 • zakup materiałów szkoleniowych do wykonania zadania,
 • wynajem elementów technicznych niezbędnych do wykonania zadania
  (np. sala, oświetlenie, nagłośnienie itd.),
 • catering związany z realizacja zadania,
 • koszty promocji przedsięwzięcia,
 • księgowość/obsługa prawna/biurowa/koordynacja i zarządzanie projektem.

 

2. Koszty kwalifikowane, które nie mogą być sfinansowane z dotacji przyznanej z budżetu Województwa Śląskiego:

 • praca wolontariuszy wraz ze sposobem wyceny (wycena wg cen rynkowych). Wartość pracy wolontariuszy nie może stanowić całego wkładu własnego, wymagany jest wkład finansowy,
 • koszty utrzymania biura podmiotu np. czynsz, media itp. bezpośrednio związane
  z realizacją zadania. Tego typu koszty nie mogą stanowić więcej niż 10 % wartości wszystkich pozostałych kosztów kwalifikowanych, uwzględnionych w kosztorysie.

Oferta i załączniki

 1. Podmiot uprawniony składając ofertę winien wskazać konkurs, w którym oferta ma zostać rozpatrzona.
 2. Ta sama oferta nie może zostać złożona do więcej niż jednego konkursu organizowanego
  przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego lub jego jednostkę organizacyjną.
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym
  w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia                               24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w formie elektronicznej przy użyciu elektronicznego generatora wniosków oraz w wersji papierowej w Kancelarii Ogólnej (pokój 164) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7, za pośrednictwem operatora pocztowego lub na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach (adresy elektronicznych skrzynek podawczych zamieszczone są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu: https://bip.slaskie.pl/ - oferty składane do Urzędu drogą elektroniczną poprzez w/w platformy wymagają opatrzenia ich podpisem elektronicznym).
 4. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione statutowo do reprezentacji podmiotu bądź upoważnione w tym celu (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
 5. W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wymienione w odpisie
  z rejestru/ewidencji, do oferty należy dołączyć imienne upoważnienie podpisane przez osoby uprawnione (tj. wymienione w odpisie).
 6. Departament Obsługi Zarządu może wymagać dodatkowych załączników dokumentujących jakość i rzetelność wykonania zadania zgłaszanego do dofinansowania.

Warunki dopuszczenia oferty do procedury konkursowej

 1. Złożenie oferty na obowiązującym formularzu.
 2. Złożenie oferty w elektronicznym generatorze wniosków.
 3. Złożenie oferty w terminie.
 4. Złożenie oferty przez podmioty uprawnione.
 5. Podpisanie oferty przez osoby uprawnione (pieczęć + podpis lub czytelny podpis).
 6. Spełnienie wymogów określonych w ogłoszeniu konkursu.
 7. Czytelne wypełnienie oferty.
 8. Wypełnienie wszystkich pól, tabel oraz oświadczeń.
 9. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego ogłoszenia.

Tryb wyboru

 1. Za przeprowadzenie konkursu odpowiedzialny jest Departament Obsługi Zarządu. Oferty prawidłowe pod względem formalnym, opiniowane są przez komisję konkursową, powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego.
 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Województwa Śląskiego, po zapoznaniu
  się z opinią komisji konkursowej.
 3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 5. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 6. Zarząd Województwa przyznając dotację, może wskazać pozycje z kosztorysu, objęte dofinansowaniem z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
 7. Wyniki konkursu zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.slaskie.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Biurach Zamiejscowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7.
 8. W ramach konkursu zostanie wyłoniony jeden oferent.

Warunki zawarcia umowy

 1. Podstawą udzielenia dotacji będzie umowa, której brzmienie zostanie określone przez Departament Obsługi Zarządu.
 2. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy dotacyjnej przed datą rozpoczęcia realizacji projektu (w zakresie objętym przyznanym dofinansowaniem) oraz dostosowanie kosztorysu zadania do wysokości przyznanej dotacji.
 3. Warunkiem zawarcia umowy jest złożenie właściwych załączników (2 egz. zaktualizowanego harmonogramu/kalkulacji przewidywanych kosztów).
 4. Zarząd Województwa Śląskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu
  w konkursie podpisania umowy w przypadku, gdy: okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci osobowość prawną, brak jest organu uprawnionego do reprezentacji podmiotu, zostaną ujawnione nieznane wcześniej istotne okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 
 5. Oferent, którego oferta zostanie wybrana w konkursie, jest zobowiązany do skontaktowania się z autorem zadania zgłoszonego do I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego  w zakresie ustalania szczegółów jego realizacji.

Zadania zrealizowane w roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim

Wybrane w ramach procedury budżetu obywatelskiego zadania po raz pierwszy realizuje się
 w roku 2020.

Informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Departamencie Obsługi Zarządu pod nr tel. 32/ 20 78 383.

 

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679 informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach, ul. Ligonia 46, adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl, strona internetowa: bip.slaskie.pl.
 2. Została wyznaczona osoba do kontaktu w sprawie przetwarzania danych osobowych (inspektor ochrony danych), adres e-mail: daneosobowe@slaskie.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach:
 1. Przeprowadzenia naboru i oceny wniosków w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia)

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (w szczególności dział II, rozdział 2);
 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (art. 14);
 • uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie przyjęcia programu współpracy samorządu województwa śląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na dany rok oraz Regulaminu przyznawania dotacji z budżetu Województwa Śląskiego na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w ramach organizacji otwartych konkursów ofert oraz z pominięciem otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stanowiącym załącznik do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.
 1. W przypadku przyznania dotacji i przyjęcia zlecenia realizacji zadania publicznego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także w celach związanych z:
 • realizacją zawartej umowy (w szczególności rozliczenie dotacji w zakresie rzeczowym i finansowym, kontrola, sprawozdawczość oraz ewentualne ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń);
 • wykonywaniem obowiązków prawnych związanych z realizacją procesów księgowo-podatkowych oraz zapewnieniem adekwatności, skuteczności i efektywności wydawania środków publicznych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia) wynikający z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych przepisów prawa.

 1. Prowadzenia akt sprawy oraz archiwizacji dokumentacji zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia).
 1. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych, podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi w zakresie prowadzonej korespondencji, podmiotom realizującym archiwizację, podmiotom zapewniającym obsługę bankową oraz teleinformatyczną Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, w tym dostawca elektronicznej platformy obsługi konkursów na dotacje na realizację zadań publicznych.

Ponadto w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP Urzędu.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie krócej niż przez okres 5 lat (w zakresie wskazanym w pkt 3 lit. a) lub 10 lat (w zakresie wskazanym w pkt 3 lit. b) od zakończenia sprawy, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji, instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej.

Po upływie tych okresów akta sprawy będą podlegać ekspertyzie ze względu na ich charakter, treść i znaczenie. Na tej podstawie nastąpić może zmiana okresu przechowywania dokumentacji, włącznie z uznaniem jej za materiały podlegające wieczystemu przechowywaniu w Archiwum Państwowym.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego. Jest Pani/Pan zobowiązana do podania danych osobowych, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konkursie.

Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia.

 

 

[1] Elektroniczny generator wniosków – należy przez to rozumieć oprogramowanie do obsługi otwartych konkursów ofert i dotacji udzielanych w formie pozakonkursowej „WITKAC” (www.witkac.pl).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama