Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej

Reklama
Nabór od 10.07.2020 do 03.08.2020 09:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 8,48 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina, Dzieci
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia, w okresie od 1.09.2020 r. do 31.08.2022 r. zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Tytuł zadania publicznego: „Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w lokalu/lokalach Podmiotu/ów”.

Komórka realizująca: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 8 480 400,00 zł (słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych).

Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

1) prowadzenia placówki wsparcia dziennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) zapewnienia funkcjonowania placówki przez minimum 4 godzin dziennie we wszystkie dni robocze,

3) zapewnienia uczęszczającym do placówki/placówek dzieciom opieki i wychowania, pomocy w nauce, organizację czasu wolnego oraz rozwój zainteresowań,

4) zapewnienia uczęszczającym do placówki dzieciom przynajmniej jednego posiłku dziennie dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania, którego wartość będzie wynosić minimum 3 zł,

5) zapewnienia zatrudnienia w placówce w wymiarze umożliwiającym realizację zapisu art. 28 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej tj. że pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie nie może przebywać więcej niż 15 dzieci,

6) prowadzenia dla każdego wychowanka Karty Przyjęcia oraz Karty Indywidualnego Wspomagania Rozwoju Wychowanka, których wzory zostaną przekazane przez Realizatora po podpisaniu umowy,

7) dokumentowania zajęć prowadzonych w placówce w postaci Dziennika Zajęć,

8) przeprowadzenia diagnozy sytuacji wychowanka oraz oceny zmian sytuacji wychowanka według wzoru, który zostanie przekazany przez Realizatora po podpisaniu umowy,

9) przekazywania Realizatorowi w terminach przez niego określonych ewidencji osób uczęszczających do placówki zawierających imię i nazwisko dziecka, numer PESEL oraz adres zgodnie ze wzorem przekazanym przez Realizatora po podpisaniu umowy,

10) w przypadku przekazania Zleceniobiorcy przez Realizatora zadania stosownej aplikacji, prowadzenie ewidencji osób korzystających z placówki z jej wykorzystaniem,

11) przeprowadzenia ewaluacji prowadzonych działań. Wyniki ewaluacji Zleceniobiorca przekaże Realizatorowi po zakończeniu 2020 r. i 2021 r. wraz ze sprawozdaniami rocznymi,

12) prowadzenia harmonogramu pracy oraz ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych w placówce zgodnie ze wzorem przekazanym przez Realizatora po podpisaniu umowy,

13) realizacji zadania zgodnie ze „Standardami realizacji usług publicznych przez organizacje pozarządowe w Gminie Miejskiej Kraków”, stanowiącymi załącznik do „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2022” przyjętego Uchwałą Nr IV/79/19 Rady Miasta Krakowa.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania publicznego będzie prowadzenie placówki wsparcia dziennego, która zapewni wsparcie rodzinom poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem, pomocą w nauce, organizacją czasu wolnego, zabawą i zajęciami sportowymi oraz rozwojem zainteresowań.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Zapewnienie wsparcia rodzinom poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem przez placówkę, minimum 4 godziny dziennie we wszystkie dni robocze.

2. Zapewnienia uczęszczającym do placówki dzieciom przynajmniej jednego posiłku dziennie.

3. Zapewnienia uczęszczającym do placówki dzieciom opieki i wychowania poprzez organizację zajęć mających na celu:

• pomocy w nauce (minimum 5 godzin tygodniowo),

• organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe (minimum 5 godzin tygodniowo),

• rozwój zainteresowań (minimum 5 godzin tygodniowo).

4. Zapewnienie w placówce zatrudnienia zapewniającego opiekę jednego wychowawcę na nie więcej niż 15 dzieci.

Podmiot może wskazać dodatkowe możliwe do osiągnięcia rezultaty, jakie powstaną w wyniku realizacji zadania publicznego, wskazując jednocześnie zakładany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 403/2020 z dnia 17 lutego 2020 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Oferta oraz załącznik (-i) składana (-e) w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką(-mi) imienną (-ymi).

5. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

6. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 3 sierpnia 2020 r. o godz. 9.00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 pok. nr 004 – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta/oferentów oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

7. Oferta powinna zawierać tytuł zadania oraz wskazywać, której placówki dotyczy np.: „Zadanie nr 1 „Placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 28 miejsc na terenie Dzielnicy I – Stare Miasto”. Na prowadzenie każdej z placówek należy złożyć osobną ofertę.

8. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama