Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs POWER: Działanie 4.1 Innowacje społeczne - metainkubator

Reklama
Nabór od 06.07.2020 do 31.08.2020 15:00
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Łączny budżet 6 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Niepełnosprawni
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla POWER, ogłosiło konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-028/20 na wsparcie rozwoju ekosystemu innowacji społecznych. Konkurs jest organizowany w ramach IV Osi Priorytetowej PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Celem konkursu jest wsparcie rozwoju ekosystemu innowacji społecznych poprzez sieciowanie podmiotów działających w sferze innowacji społecznych w celu zapewnienia lepszych warunków do inicjowania, rozwijania oraz upowszechniania / skalowania innowacji społecznych w Polsce.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

ok. 4 miesiące od zakończenia naboru wniosków

Miejsce składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 6 lipca do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Sposób składania wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu należy składać elektronicznie od 6 lipca do 31 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA.

O terminie wpływu decydować będzie data i godzina wpływu wniosku do SOWA.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

Wnioskodawcą może być podmiot, który jest liderem projektu realizowanego w ramach konkursu na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności (POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18) lub drugiej edycji konkursu na inkubację innowacji społecznych (konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-024/19) i spełnia samodzielnie albo – jeśli zgłasza projekt partnerski wraz z partnerem/ami – spełnia następujące warunki:

  • na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w inkubacji innowacji społecznych
  • posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań ewaluacyjnych w zakresie problematyki społecznej (ewaluacja programów, projektów finansowanych z funduszy UE nie będzie brana pod uwagę przy ocenie spełnienia tego wymogu)
  • zaangażuje trzy kluczowe osoby, z których:
  1. jedna ma co najmniej 5-letnie doświadczenie w inkubowaniu innowacji społecznych
  2. druga ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań ewaluacyjnych w zakresie innowacji społecznych
  3. trzecia ma co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań rzeczniczych i wykaże co najmniej jeden przykład swojej skuteczności w zakresie upowszechniania lub skalowania innowacji społecznej lub pozyskiwania zewnętrznych środków (poza funduszami UE) na wdrażanie innowacji społecznej (osoba z doświadczeniem rzeczniczym musi zostać wskazana z imienia i nazwiska we wniosku o dofinansowanie)
  • zgłasza się do konkursu tylko raz, dotyczy to też partnera/ów.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Na prowadzenie organizacji parasolowej, tzw. metainkubatora, którego zadaniem będzie wsparcie rozwoju ekosystemu innowacji społecznych w Polsce.

Do zakresu obowiązków metainkubatora będzie należało przede wszystkim sieciowanie podmiotów zainteresowanych współpracą na rzecz innowacji społecznych, wymiana doświadczeń i wiedzy między członkami sieci, wspomożenie procesu inkubowania innowacji społecznych, prowadzenie działań na rzecz upowszechniania i skalowania najlepszych innowacyjnych rozwiązań, a także podejmowanie inicjatyw skierowanych na zewnątrz. Inicjatywy te mają służyć promowaniu kultury eksperymentowania, wzmacnianiu kompetencji w obszarze zarządzania zmianą u lokalnych liderów czy budowaniu otwartości na innowacyjność społeczną na poziomie władz samorządowych. 

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100 %

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 6 000 000 PLN.

Reklama