Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: „Edukacja - zdalnie i cyfrowo”

Reklama
Nabór od 08.07.2020 do 31.07.2020 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji
Łączny budżet 500 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2020 roku pn. „Edukacja - zdalnie i cyfrowo”.

Zarząd Województwa Małopolskiego realizując postanowienia ,,Programu współpracy Województwa Małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Małopolskiego w obszarze nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie w 2020 roku pn. „Edukacja - zdalnie i cyfrowo”, którego m.in. zasady i tryb określa Regulamin, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.

Zarząd Województwa Małopolskiego przeznacza w 2020 roku na realizację zadań wybranych w ramach ww. Konkursu środki finansowe do kwotę ogółem 500 000,00 zł.

Zlecenie ww. zadań odbywać się będzie w formie wsparcia realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Przewiduje się wybór i dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

Oferent może wykazać się ,,wkładem osobowym”.

Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania.

Celem konkursu jest:

 • wsparcie uczniów z województwa małopolskiego w zakresie optymalizacji ich wyników szkolnych na poszczególnych etapach edukacyjnych, a w dłuższej perspektywie - przygotowanie młodzieży do podejmowania życiowych wyzwań oraz rozwijania u nich indywidualnych zainteresowań, talentów i kompetencji, zwiększających szansę na satysfakcjonujące funkcjonowanie w społeczeństwie,
 • podniesienie kompetencji naukowych lub praktycznych oraz przygotowanie społeczne i psychologiczne dzieci i młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie ze świadomością istniejących zagrożeń np. cyberzagrożeń,
 • stworzenie interaktywnej przestrzeni wiedzy/aktywności/zainteresowań rozwijających wśród dzieci i młodzieży pasję samokształcenia i potrzebę samodzielnego pogłębiania wiedzy,
 • wsparcie innowacyjnych projektów edukacyjnych, które wspomagają rozwój działalności naukowej kół naukowych przyczyniając się do popularyzacji badań i projektów naukowych wśród dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo uczniów wszystkich etapów edukacyjnych małopolskich szkół w projektach promujących działalność naukową, prowadzonych przy udziale opiekunów i członków akademickich kół naukowych, które działają na terenie województwa małopolskiego,
 • wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży, kształtowanie dumy narodowej, rozbudzenie wśród młodych ludzi zainteresowania historią Polski ze szczególnym uwzględnieniem polskich symboli narodowych – flaga, godło, hymn, kształtowanie świadomości i postaw obywatelskich wśród młodego pokolenia, nauka szacunku do wartości takich jak: wolność, niepodległość, miłość do ojczyzny.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie następujących bloków tematycznych:

      I.        TALENTY I KOMPETENCJE

 1. Do wyboru realizacja minimum jednego z poniższych punktów, a w ich obrębie jeżeli występuje minimum jednego podpunktu:

1)    Wsparcie wychowawczo-pedagogiczne małopolskich uczniów poprzez różne edukacyjne formy online dla prawidłowego rozwoju, mające wpływ na poprawę wyników w nauce oraz wykształceniu postawy radzenia sobie na wielu życiowych płaszczyznach, szczególnie uwzględniając rozwój wybranych kompetencji kluczowych określonych w Zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (t.j. Dz. U. UE.C z 2018 r. poz. 189.1), tj. kompetencji:

 • w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • w zakresie wielojęzyczności,

 • matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • cyfrowych,

 • osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • obywatelskich,

 • w zakresie przedsiębiorczości,

 • w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

a)  opracowanie programu wychowawczo-pedagogicznego, którego wdrożenie  online  wpłynie na poprawę osiągnięć edukacyjnych uczniów z małopolskich szkół oraz zwiększenie motywacji uzyskiwania jak najlepszych ocen 
i rozwój własnych kompetencji w tym kompetencji kluczowych;

b)  organizacja lub wsparcie organizacji wydarzeń/imprez/konkursów i in. zajęć o charakterze edukacyjnym zorganizowanych online, w celu pogłębiania osobistych i społecznych kompetencji uczniów, niezbędnych w procesie edukacji, ale też w życiu osobistym i zawodowym, takich jak: współpraca w zespole, zintegrowanie z grupą, rozbudzenie i zwiększenie poczucia własnej wartości, rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego, wzrost umiejętności uogólniania i wyciągania wniosków, skutecznego komunikowania się, samodzielności, odpowiedzialności, twórczego rozwiązywania problemów, autoprezentacji, publicznej prezentacji wyników pracy grupowej i własnej, autorefleksji, dokonywania oceny wkładu pracy własnej i innych członków grupy, wyszukiwania i interpretowania informacji itp.;

c)  prowadzenie online zajęć doskonalących techniki nabywania wiedzy, mających na celu wzrost chęci uczniów do podejmowania samodzielnej nauki oraz rozwój umiejętności wykorzystania posiadanych wiadomości w praktyce.

1a) Ustala się następujące obligatoryjne rezultaty/ źródła informacji 
o osiągnięciu wskaźnika konieczne do osiągnięcia po wyborze do realizacji punktów: 1) a), b), c)

 • wskaźnik osiągnięcia założonego rezultatu: udział co najmniej 10 uczniów z województwa małopolskiego,
 • rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji 
  o osiągnięciu wskaźnika: harmonogram zajęć i liczba logowań w każdym z  określonych w harmonogramie terminów zajęć,

2)    Odkrywanie i rozwijanie przez dzieci i młodzież talentów oraz kompetencji, szczególnie uwzględniając rozwój wybranych kompetencji kluczowych określonych w Zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (t.j. Dz. U. UE.C z 2018 r. poz. 189.1), tj. kompetencji:

 • w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • w zakresie wielojęzyczności,

 • matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • cyfrowych,

 • osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • obywatelskich,

 • w zakresie przedsiębiorczości,

 • w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

a)  prowadzenie online zajęć mających na celu rozwój potencjału i podniesienie kompetencji uczniów w tym kompetencji kluczowych oraz wspierających rozwój indywidualnych talentów,

b)  prowadzenie online działań mających na celu zwiększenie uczestnictwa uczniów w działaniach edukacyjnych prowadzonych poza salą lekcyjną,

c)  przygotowanie i rozpowszechnienie online materiałów edukacyjnych lub cyfrowych zasobów edukacyjnych, które mają istotny wpływ na rozwój potencjału intelektualnego uczniów oraz wzbudzenie potrzeby uczenia się.

2a) Ustala się następujące obligatoryjne rezultaty/ źródła informacji 
o osiągnięciu wskaźnika konieczne do osiągnięcia po wyborze do realizacji punktów 2) a), b), c).

 • wskaźnik osiągnięcia założonego rezultatu: udział uczestników w quizie tematycznym, podsumowującym zdobytą wiedzę,
 • rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji 
  o osiągnięciu wskaźnika: wyniki quizów

3)    Organizowanie różnorodnych inicjatyw edukacyjnych np.: przeglądów, wystaw, warsztatów, konferencji, sympozjów, seminariów, kursów językowych lub przedmiotowych, szkoleń, spotkań, zajęć on-line lub innych imprez o charakterze edukacyjnym, adresowanych do dzieci i młodzieży z województwa małopolskiego na wszystkich poziomach edukacyjnych (nauczanie przedszkolne, szkolne na poziomie podstawowym i średnim, nauczanie akademickie)

      3a)  Oczekiwane obligatoryjne rezultaty konieczne do osiągnięcia przy realizacji pkt 5):

 • wskaźnik osiągnięcia założonego rezultatu: organizacja lub wsparcie  co najmniej jednego wydarzenia edukacyjnego (np. przeglądu, wystawy, spotkania, warsztatu, konferencji, sympozjum, szkolenia, kursu językowego lub przedmiotowego, konkursu internetowego, innej imprezy o charakterze edukacyjnym ze szczególną rekomendacją formuły zajęć on-line) adresowanego do dzieci i uczniów z województwa małopolskiego ze wszystkich etapów edukacyjnych w tym wychowania przedszkolnego. Wydarzenie powinno bazować na uzdolnieniach i zainteresowaniach dzieci i uczniów wykraczających poza program szkolny np. zainteresowania artystyczne, naukowe, językowe. Celem wydarzenia jest również podnoszenie kompetencji naukowych lub praktycznych oraz przygotowanie społeczne i psychologiczne dzieci i młodzieży do funkcjonowania we współczesnym świecie ze świadomością istniejących zagrożeń np. cyberzagrożeń).
 • rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji 
  o osiągnięciu wskaźnika: dostarczenie dokumentacji w formie sprawozdania, lub/i fotograficznej lub nagrania filmowego/linka internetowego potwierdzającej przeprowadzenie zajęć/cykl zajęć w formie bądź stacjonarnej bądź on-line

    II.        NAUKOWA PRZESTRZEŃ EDUKACYJNA

1)    Wspieranie zadań mających na celu popularyzację wśród dzieci i młodzieży innowacyjnych inicjatyw naukowych i edukacyjnych, naukowych projektów interdyscyplinarnych oraz wyników badań naukowych realizowanych przy udziale opiekunów i członków akademickich kół naukowych, które działają na terenie województwa małopolskiego poprzez:

a)    uczestnictwo uczniów wszystkich etapów edukacyjnych z małopolskich szkół w prowadzonych on-line m. in. zajęciach,  warsztatach i innych formach promujących działalność naukową, a także wspierających rozwój kompetencji kluczowych określonych w Zaleceniu Rady Unii Europejskiej z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (t.j. Dz. U. UE.C z 2018 r. poz. 189.1), tj. kompetencji:

 • w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

 • w zakresie wielojęzyczności,

 • matematycznych oraz w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

 • cyfrowych,

 • osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się,

 • obywatelskich,

 • w zakresie przedsiębiorczości,

 • w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

oraz

b)    wspieranie działań prowadzonych przez koła naukowe w formie zdalnej, które poszerzają zasób oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej szczególnie uwzględniając rozwój wybranych kompetencji kluczowych.

2)    Warunkiem przystąpienia do otwartego konkursu ofert w ramach ww. projektu jest nawiązanie współpracy pomiędzy podmiotami, o których mowa w ust. 1 i akademickimi kołami naukowymi (studenckimi/doktoranckimi) działającymi na terenie Województwa Małopolskiego, wpisanymi do uczelnianego rejestru kół naukowych.

3)    Do oferty należy dołączyć m. in. potwierdzenie współpracy pomiędzy Oferentem/Oferentami i akademickimi kołami naukowymi działającymi na terenie województwa małopolskiego, wpisanymi do uczelnianego rejestru kół naukowych (konieczne jest podpisanie obustronne przez osoby uprawnione ze strony Oferenta/Oferentów i akademickiego koła naukowego np. listu intencyjnego, listu partnerskiego, porozumienia, oświadczenia o wzajemnej współpracy).

4)    Ustala się następujące obligatoryjne rezultaty konieczne do osiągnięcia przy realizacji projektów:

a)    rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej przy szczególnym uwzględnieniu kształcenia kompetencji kluczowych

 • wskaźnik osiągnięcia założonego rezultatu: przeprowadzenie działań wspierających rozwój przynajmniej jednej wybranej kompetencji kluczowej

b)    współpraca między podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego, akademickimi kołami naukowymi oraz szkołami;

 • wskaźnik osiągnięcia założonego rezultatu: nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, kołami naukowymi i środowiskiem szkolnym;
 • rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji 
  o osiągnięciu wskaźnika: dostarczenie dokumentu potwierdzającego nawiązanie współpracy, wykaz szkół które uczestniczyły w projekcie

c)    wszechstronne podejście do zagadnień, uwzględniające różne aspekty oraz zdalne formy wsparcia (np. konkursy, akcje informacyjne, szkolenia, warsztaty, laboratoria, wykłady, pokazy, kursy, wirtualne wycieczki edukacyjno-naukowe )

 • wskaźnik osiągnięcia założonego rezultatu: przeprowadzenie zdalnie przynajmniej jednej formy wsparcia
 • rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: liczba i rodzaj form wsparcia, liczba uczestników w poszczególnych formach wsparcia

   III.        PATRIOTYCZNE WYCHOWANIE

1)    Organizacja programu upowszechniania wiedzy historycznej o Polsce oraz  promocji polskich symboli narodowych wśród dzieci i młodzieży 
z Małopolski. Działania te mogą być realizowane poprzez:

a)    organizację lub wsparcie organizacji konkursów online poświęconych historii Polski, symbolice narodowej dla dzieci i młodzieży (m.in. w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych na terenie Małopolski);

b)    przygotowanie i rozpowszechnianie materiałów promujących polskie symbole narodowe oraz upowszechniających wiedzę historyczną wśród dzieci i młodzieży z terenu Małopolski, stanowiących nagrody dla zwycięzców konkursów online lub służące jako pomoc dydaktyczna (takich jak np. śpiewniki, biało czerwone chorągiewki, nalepki, plakaty, karty historyczne).

2)    Ustala się obligatoryjne rezultaty konieczne go osiągnięcia przy realizacji projektu:

a)    kształtowanie  świadomości  i  postaw  patriotycznych poprzez organizację zajęć online o charakterze historyczno-patriotycznym, promujących polską tradycję i polskie symbole narodowe (każde zajęcia zakończone quizem wiedz), przy czym:

 • wskaźnik osiągnięcia założonego rezultatu: dostarczenie materiałów edukacyjnych upowszechniających wiedzę historyczną do co najmniej 5 zwycięzców quizu kończącegozajęcia online;
 • rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji 
  o osiągnięciu wskaźnika: dokumentacja zdjęciowa 
  z rozpowszechniania materiałów edukacyjnych na ww. zajęciach/protokół odbioru nagród;

b)    zainspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania historii poprzez  organizację konkursów online poświęconych symbolice narodowej w szkołach, przedszkolach i innych placówkach na terenie Małopolski przy czym:

 • wskaźnik osiągnięcia założonego rezultatu: przekazanie materiałów promujących polskie symbole narodowe do co najmniej 5 zwycięzców konkursów;
 • rekomendowany sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika: dokumentacja zdjęciowa z powyższych działań

Oferent może dodatkowo wykazać autorskie rezultaty, specyficzne dla zadania, wraz z podaniem informacji o planowanym poziomie ich osiągnięcia i sposobie monitorowania rezultatów/źródle informacji o osiągnięciu wskaźnika (czyli w jaki sposób zostanie potwierdzone osiągnięcie wskaźnika, np. listy obecności, dokumentacja fotograficzna, protokoły odbioru, zawarte porozumienia). Rezultaty wskazane w złożonej ofercie powinny jak najtrafniej oddawać zakres rzeczowy i cele realizacji zadania i zostać przedstawione w sposób wymierny.

Materiały, stanowiące sposób monitorowania rezultatu/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika, należy załączyć do sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

Do Konkursu mogą być składane oferty na realizacje zadań, które rozpoczynać się będą nie wcześniej niż 17 sierpnia 2020 roku, a kończyć nie później niż 11 grudnia 2020 roku.

Warunkiem ubiegania się o realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty (w wersji papierowej) na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty na obowiązującym wzorze określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Niniejsza Uchwała określa zasady i tryb wyboru oferty, wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania oraz cele, oczekiwane rezultaty, założenia i warunki realizacji projektu, który jest przedmiotem konkursu.

Przed złożeniem oferty proszę o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Miejsce składania dokumentów:

Poczta:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Edukacji
30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Dziennik Podawczy, budynek B, parter
Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 8:00 - 16:00
Opis lokalizacji

z dopiskiem na kopercie:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w obszarze: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2020r. pn. „Edukacja – zdalnie i cyfrowo”.

Termin składania wniosków:

2020-07-31

O terminowym złożeniu wniosków decyduje data wpływu do Urzędu. W przypadku wersji papierowej potwierdzona pieczęcią wpływu do urzędu (a nie datą stempla nadania pocztowego).

Reklama