Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Małe dotacje w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Wydział Wsparcia Dziecka i Rodziny): środki z...

Reklama
Małe dotacje w Biurze Pomocy i Projektów Społecznych (Wydział Wsparcia Dziecka i Rodziny): środki z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku
Nabór od 10.07.2020 do 31.12.2020 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

 

 • Małe dotacje w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2020 roku  - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych (Wydział Wsparcia Dziecka i Rodziny).
 • Realizowane zadanie powinno mieścić się w Programie "Rodzina" na lata 2010-2020 oraz Programie Rozwoju Pieczy Zastępczej w m.st. Warszawie na lata 2019-2021.

 • Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 

 • Miejsce realizacji:  m.st. Warszawa.

 • Termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego).

 • Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to co najmniej 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia potwierdzenia złożenia oferty.

 • Organizacja decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie ( finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie).

 • Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

 • Oferty należy składać w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl. Po złożeniu oferty elektronicznie należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, prawidłowo podpisać i złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy ul. Kredytowa 3 lub przesłać przesyłką/pocztą tradycyjną/przesyłką kurierską na adres: Kancelarii Ogólnej Urzędu m.st. Warszawy ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa. (liczy się data wpływu do Biura).  Potwierdzenie złożenia oferty musi zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania organizacji. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę (nie wystarczy parafowanie dokumentu).

 • Złożone oferty nie mogą być uzupełniane. Tylko prawidłowo złożone oferty będą podlegać ocenie formalnej.

 • Oferty złożone w Generatorze, bez złożenia potwierdzenia złożenia oferty, nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty.

 • W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 forma prowadzenie zajęć musi być bezpieczne dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.

 • Nie przewiduje się możliwości pobierania opłat od uczestników zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama