Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Reklama
Nabór od 06.07.2020 do 06.08.2020 16:00
Biuro Edukacji
Łączny budżet 220 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pozarządownik szkolny 3.0.

Istotne w odniesieniu do celu zadania są założenia Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020:

 • aktywne promowanie postaw obywatelskich i wykorzystanie w tym zakresie potencjału i dobrych praktyk NGO;
 • otwarcie się warszawskich szkół na partnerów społecznych - wspieranie współpracy organizacji pozarządowych ze szkołami;
 • uwzględnienie znaczącej pozycji III sektora w tworzeniu i aktywizacji nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego;
 • zachęcenie młodych warszawiaków do korzystania z różnorodnej oferty organizacji pozarządowych w rozwijaniu ich zainteresowań, wzmacnianiu kompetencji oraz w realizacji programów nauczania.

 

Odbiorcy:

Odbiorcami zadania są uczniowie oraz nauczyciele z warszawskich szkół ponadpodstawowych (licea, technika, szkoły branżowe I stopnia) oraz szkół podstawowych z klas VII-VIII. Możliwe jest wsparcie działań włączających rodziców /opiekunów.

 

Informacje dotyczące zadania:

Zadanie obejmuje realizację działań w ramach trzech komponentów:

 1. praca z nauczycielem – działania prezentujące funkcjonowanie organizacji pozarządowych i pokazujące możliwości współpracy społeczności szkolnej z organizacjami pozarządowymi, także w zakresie realizacji programów nauczania oraz zmian programowych i organizacyjnych wprowadzonych reformą oświatową;
 2. praca z uczniem – działania pokazujące młodym osobom w sposób praktyczny, czym są i jak funkcjonują organizacje pozarządowe oraz w jaki sposób uczniowie mogą korzystać z ich oferty w kontekście rozwijania swoich kompetencji, umiejętności i zainteresowań;
 3. przygotowanie materiałów dla organizacji pozarządowych i nauczycieli, umożliwiających przeprowadzenie pokazowej lekcji dla uczniów szkół ponadpodstawowych i uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych o działaniach NGO w oparciu o dyskusyjną grę karcianą „Gra w zmianę” przygotowaną w ramach I edycji „Pozarządownika szkolnego”. Gra dostępna jest na stronie Fundacji Pole Dialogu https://poledialogu.org.pl/wp-content/uploads/2018/12/Gra-instrukcja.pdf,
 4. przygotowanie publikacji zawierającej scenariusze zajęć i lekcji poświęconych zagadnieniom związanym z tzw. trzecim sektorem.

 

Pod uwagę będą brane jedynie projekty kompleksowe, zawierające działania mieszczące się we wszystkich czterech wspomnianych wyżej komponentach. W ofercie powinny zostać uwzględnione działania realizowane przez organizacje pozarządowe z różnych obszarów funkcjonowania szkół.

Wskazane jest, aby działania korespondowały z publikacją „Pozarządowo dla Samorządowych” dostępną na stronie internetowej Biura Edukacji Urzędu m. st. Warszawy http://edukacja.warszawa.pl/sites/edukacja/files/pozarzadowo.pdf.  

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do scenariuszy i innych utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons). W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora stosownej informacji dotyczącej finansowania utworu ze środków Miasta.

W ofercie należy przewidzieć ryzyka związane m.in. z możliwością zamknięcia szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych, czy też z możliwością pojawienia się zakazu przemieszczania się grup z powodu stanu epidemicznego. Przy tworzeniu oferty, należy uwzględnić kwestię zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz kadrze prowadzącej działania. Dopuszcza się możliwość przygotowania oferty realizowanej w trybie nauczania zdalnego (w trybie on-line), możliwe jest również przygotowanie zajęć w dwóch wersjach – tradycyjnej i on-line.

 

Warunki realizacji zadania:

 1. Wymagana będzie realizacja zadania w partnerstwie – oferta wspólna co najmniej dwóch organizacji pozarządowych.
 2. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy:
 1. będzie zobowiązany do stosowania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405),
 2. będzie zobowiązany do przekazania, na wezwanie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, szczegółowych informacji umożliwiających przeprowadzenie kontroli merytorycznej zadania.

Informacje dotyczące oceny ofert:

Do wystawienia rekomendacji komisja konkursowa będzie brała pod uwagę kryteria zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama