Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto (2020-2021)

Reklama
Nabór od 06.07.2020 do 06.08.2020 16:00
Biuro Edukacji
Łączny budżet 2,35 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Młodzi warszawiacy zmieniają swoje miasto (2020-2021).

Grupą docelową (adresatami) zadania są dzieci i młodzież (od ukończenia 3. roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24. roku życia) mieszkająca lub ucząca się na terenie m.st. Warszawy. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość realizowania działań z udziałem nauczycieli/wychowawców i rodziców/opiekunów.

 

Informacje i warunki dotyczące realizacji zadania

 1. Projekty powinny być realizowane poprzez aktywizujące, praktyczne i problemowe metody pracy z dziećmi i młodzieżą adekwatne do wieku rozwojowego odbiorców i prowadzone przez osoby posiadające doświadczenie i stosowne kwalifikacje.
 2. Czas realizacji zadania nie może być krótszy niż 4 miesiące.
 3. W ofercie należy przewidzieć ryzyka związane m.in. z możliwością zamknięcia szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych, czy też z możliwością pojawienia się zakazu przemieszczania się grup z powodu stanu epidemicznego. Przy tworzeniu oferty, należy uwzględnić kwestię zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz kadrze prowadzącej działania. Dopuszcza się możliwość przygotowania oferty realizowanej w trybie nauczania zdalnego (w trybie on-line), możliwe jest również przygotowanie zajęć w dwóch wersjach – tradycyjnej i on-line.
 4. Oferty – w miarę możliwości – powinny uwzględniać udział różnych grup wiekowych i społecznych. Należy dołożyć wszelkich starań, aby uczestnicy projektów/programów nie doświadczyli dyskryminacji lub nierównego traktowania.
 5. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany do stosowania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405).
 6. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany do przekazania, na wezwanie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, szczegółowych informacji umożliwiających przeprowadzenie kontroli merytorycznej zadania.
 7. Działania prowadzone w obszarze tego zadania powinny nawiązywać do zapisów znajdujących się w „Programie rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013 – 2020” oraz do „Programu Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020”.
 8. Działania proponowane przez oferenta mogą dotyczyć m.in.:
 1. wsparcia edukacyjno - wychowawczego, w tym m.in. projekty:
  1. wzmacniające poczucie sprawczości oraz prawidłowe relacje i współpracę w grupie rówieśniczej,
  2. mediacyjne związane z rozwiązywaniem konfliktów rówieśniczych,
  3. przeciwdziałające wszelkim formom i przejawom przemocy oraz agresji, w tym mowie nienawiści,
  4. wzmacniające poczucie bezpieczeństwa,
 2. edukacji obywatelskiej i samorządowej, w tym m.in. projekty:
  1. rozwijające postawy otwartości, poszanowania demokracji, akceptacji i empatii wobec innych oraz służące integracji i włączeniu społecznemu,
  2. edukacji demokratycznej promujące prawa ucznia i człowieka,
  3. budujące przestrzeń dialogu,
  4. wzmacniające samorządność uczniowską;
 3. edukacji varsavianistycznej, w tym m.in. projekty:
  1. uwzględniające tradycję miasta,
  2. włączające młodzież w społeczną ochronę dziedzictwa kulturowego i zabytków Warszawy,
  3. związane z rozwojem Warszawy, w tym włączające młodych ludzi w kreowanie wizerunku miasta i przestrzeni publicznej,
  4. włączające młodzież w kształtowanie przestrzeni edukacyjnych z punktu widzenia architektury, estetyki i funkcjonalności ułatwiającej proces uczenia się i sprzyjającej rozwojowi społeczności szkolnych, przedszkolnych i lokalnych;
 4. edukacji ekologicznej, w tym m.in. projekty:
  1. związane z kwestiami czystości powietrza, gospodarowania odpadami, gospodarowania wodą,
  2. związane z ochroną terenów zielonych i lasów;
 5. edukacji wiślanej,
 6. edukacji europejskiej, w tym m.in.:
 1. projekty kształtujące postawę współprzynależności do wspólnoty europejskiej, promujące wartości europejskie oraz demokratyczne mechanizmy sprawowania władzy, wyjaśniające znaczenie procesu integracji europejskiej dla naszego kraju i miasta;
 1. edukacji kulturalnej, w tym m.in.:
  1. projekty ukierunkowane na budowanie trwałej oferty edukacji kulturalnej opartej na współpracy organizacji pozarządowej, szkoły i placówki wychowania pozaszkolnego/ogniska artystycznego/instytucji kultury, wpisujące się w Warszawski Program Edukacji Kulturalnej,
  2. mające na celu rozwój zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży,
  3. związane z edukacją wielokulturową, kształtowaniem zrozumienia i poszanowania dla innych kultur, narodowości, religii.
 1. Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do scenariuszy i innych utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons). W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora stosownej informacji dotyczącej finansowania utworu ze środków Miasta.

 

Informacje dotyczące oceny ofert

Przy ocenie ofert Komisja konkursowa do opiniowania ofert będzie brała pod uwagę kryteria zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Ponadto przy udzielaniu rekomendacji Komisja będzie brała pod uwagę informacje i opinie dotyczące realizowanych w ciągu trzech ostatnich lat projektów edukacyjno-wychowawczych, dofinansowanych ze środków m.st. Warszawy.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama