Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Lato w Mieście 2020 – II edycja

Reklama
Nabór od 03.07.2020 do 27.07.2020 12:00
Urząd Miejski Wrocławia
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Organizacja i przeprowadzenie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży – Lato w Mieście 2020 – II edycja.

Forma: wsparcie.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Organizacja i przeprowadzenie półkolonii dla dzieci i młodzieży, głównie ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym (tj. żyjących w trudnych warunkach materialnych i/lub z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym), mieszkających we Wrocławiu i/lub uczęszczających do wrocławskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół policealnych).

Adresatami zadania mogą być jedynie dzieci i młodzież ze środowisk lokalnych, urodzone w latach 2003 - 2014, tj. w wieku od 6 do 17 lat. W przypadku uczestnictwa w półkoloniach dzieci i młodzieży niepełnosprawnej dopuszcza się rozszerzenie przedziału wiekowego do lat 26 (tj. urodzone od 1994 r.).

Oferent zobowiązany jest do organizacji i przeprowadzenia min. 1 turnusu półkolonii, trwającego min. 5 dni w tygodniu (z wyłączeniem sobót i niedziel).

W każdym turnusie muszą zostać przeprowadzone min. 1 zajęcia dotyczące profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania uzależnieniom (forma dowolna).

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). 

Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama