Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Kalejdoskop kultur we Wrocławiu 2020

Reklama
Nabór od 29.07.2020 do 20.07.2020 12:00
Urząd Miejski Wrocławia
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. Kalejdoskop kultur we Wrocławiu 2020.

Forma: wsparcie.

Zadanie polega na realizacji co najmniej trzech łącznie z wymienionych poniżej działań, takich jak:

1. działania na rzecz współpracy i wsparcia przedstawicieli mniejszości, organizacji mniejszości, grup migranckich oraz podmiotów propagujących wiedzę o mniejszościach i osobach reprezentujących różnorodność kulturową, narodowościową i etniczną;
2. działania wzmacniające i promujące różnorodność oraz dorobek kulturowy mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup migranckich wśród mieszkańców, w tym m.in. wsparcie lokalnych artystów i animatorów kultury, warsztaty, szkolenia, panele dyskusyjne (preferowana forma online);
3. działania ukierunkowane na podnoszenie wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych wśród mieszkańców oraz wspieranie procesów integracyjnych m.in warsztaty,
szkolenia, panele dyskusyjne (preferowana forma online);
4. działania w zakresie rozwoju kompetencji informatycznych i technologicznych wśród twórców, organizatorów i odbiorców oferty kulturalnej mniejszości narodowych i etnicznych oraz grup migranckich zamieszkujących Wrocław;
5. wsparcie integracyjnych inicjatyw lokalnych z udziałem przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów;
6. wsparcie kompetencji pracowników sektora publicznego oraz innych organizacji, instytucji dotyczących wiedzy o mniejszościach narodowych i etnicznych.

Zadanie jest traktowane jako jedno przedsięwzięcie, które ma być prowadzone i nadzorowane przez jedną organizację pozarządową.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR (https://ngo.um.wroc.pl/). 

Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ul. G. Zapolskiej 4, pok. 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia, prosimy o kontakt do sekretariatu Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem 71 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama