Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych

Reklama
Nabór od 01.07.2020 do 15.10.2020 23:59
Komisja Europejska
Wszelkie szczegółowe zapytania można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: empl-vp-2020-003@ec.europa.eu.
Łączny budżet 10 mln EUR
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
W ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków o wsparcie finansowe inicjatyw odnoszących się do innowacji społecznych pn. „Ustanawianie i testowanie zintegrowanych interwencji, mające na celu wspieranie osób w (najbardziej) wrażliwych sytuacjach” (VP/2020/003).

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków ma na celu wsparcie istniejących lub nowych partnerstw w testowaniu innowacyjnych podejść wspierających realizację zasady 14 Europejskiego Filaru Praw Socjalnych (dalej: Filaru) pn. „Dochód minimalny”. Zasada ta stanowi, że każdy, kto nie dysponuje wystarczającymi zasobami, ma prawo do odpowiedniego dochodu minimalnego zapewniającego godne życie na wszystkich jego etapach oraz skuteczny dostęp do towarów i usług wspierających. W przypadku osób zdolnych do pracy, świadczenia związane z dochodem minimalnym powinny być powiązane z zachętami do (ponownego) włączenia się do rynku pracy. 

Oczekiwane rezultaty działań realizowanych w ramach projektu:

  • wdrożony zostanie model innowacji społecznych w zakresie realizacji zasady 14 Filaru, dotyczącej minimalnego dochodu, poprzez zintegrowane podejście do aktywnej integracji, które łączy zapewnianie dochodu oraz świadczenie usług, w szczególności usług społecznych i wspierających dostęp do zatrudnienia;

  • zintegrowane wsparcie i usługi będą skutecznie dostarczane do (najbardziej) wrażliwych grup społecznych;

  • metodologia oceny aktywizacji (w społeczeństwie i na rynku pracy) wrażliwej populacji;

  • ponad 80% klientów będzie:

a) zatrudnionych, szkolonych lub uczestniczyć w innych aktywizujących działaniach, lub

b) objętych innymi działaniami społecznymi.

Należy zaznaczyć, że samo świadczenie minimalnego dochodu nie będzie finansowane w ramach projektu.

Całkowity budżet przeznaczony na współfinansowanie projektów przez UE w ramach niniejszego zaproszenia do składania wniosków to 10 000 000 euro.

W ramach tego budżetu Komisja spodziewa się sfinansować około 8 projektów. Przy czym dotacja UE nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu a wnioskodawcy muszą zagwarantować współfinansowanie pozostałej kwoty.

Dotacja będzie przyznawana konsorcjum zainteresowanych stron, tzn. wiodącemu wnioskodawcy i współwnioskodawcom. Aby kwalifikować się, wiodący wnioskodawca i współwnioskodawcy muszą należeć do jednej z kategorii poniżej wskazanych podmiotów:

  • organ publiczny lub agencja publiczna, wyraźnie upoważnione na piśmie przez właściwe organy publiczne do przyjęcia odpowiedzialności za realizację działania;

  • organizacja non-profit (prywatna lub publiczna);

  • ośrodki badawcze/instytuty/szkoły wyższe;

  • organizacje społeczeństwa obywatelskiego;

  • organizacja partnerów społecznych na poziomie europejskim, krajowym lub regionalnym.

Termin składania wniosków upływa 

15 października 2020 r. 

Orientacyjna data rozpoczęcia działań w ramach projektu to 1 kwietnia 2021 r. a czas trwania samego projektu to 30 miesięcy.

Komisja zachęca wnioskodawców do złożenia propozycji projektu w języku angielskim, aby ułatwić ich rozpatrzenie i przyspieszyć proces oceny. Niemniej wnioski złożone w jednym z języków urzędowych UE zostaną również przyjęte. W takim przypadku do wniosku należy dołączyć streszczenie w języku angielskim.

W załączeniu dokument Komisji (w języku angielskim) oraz informację z programu EaSI.

Źródło: Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Reklama