Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Przeciwdziałanie narkomanii

Reklama
Nabór od 01.07.2020 do 22.07.2020 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze
Łączny budżet 75 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Zgodnie z Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2020 roku" planowane jest wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania narkomanii.

Zadanie: działania wynikające z ,,Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii",obejmujące w szczególności:
a) edukacja oraz profilaktyka w zakresie problematyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych;
b) leczenie, rehabilitacja oraz ograniczenie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna;
c) badania i monitoring dotyczący używania środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych oraz postaw społecznych i reakcji instytucjonalnych;

których celem jest ograniczenie stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych oraz związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Na wsparcie zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania narkomanii realizowanych przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2020 roku przeznaczona została kwota 75.000 zł.

Oferty o tej samej sumie kontrolnej należy złożyć w terminie 21 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 22 lipca 2020 roku: w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie www.engo.org.pl ,w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku PDF, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze przy Al. Niepodległości 36 (sekretariat pok. nr 10, I piętro) lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ignacego Mościckiego 6, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze” albo przesłać pocztą.

O terminie złożenia oferty w wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków.

Poniżej zamieszczamy treść uchwały nr 116/1577/20 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2020 roku realizacji zadań publicznych Województwa Lubuskiego w obszarze przeciwdziałania narkomanii wraz z ogłoszeniem, wzorem oferty, wzorem karty oceny zadania oraz klauzulą informacyjną RODO.

Pomoc dotycząca obsługi aplikacji Generator eNGO dostępna na stronie www.engo.org.pl , tel. 33 444 66 91, e-mail: pomoc@engo.org.plbiuro@deltapartner.org.pl

Reklama