Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór ofert w trybie art. 19a - wspieranie oktywności osób niepełnosprawnych

Reklama
Nabór od 02.07.2020 do 02.08.2020 23:59
Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na realizację zadania „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarząd Województwa Mazowieckiego przeznaczył na realizację zadania  „Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach" w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej: „ustawa o działalności pożytku publicznego") kwotę 200 000 zł.  

Oferty należy składać zgodnie z zasadami zlecania zadań publicznych poza trybem konkursowym, które zostały określone w ustawie o działalności pożytku publicznego, a uszczegółowione w „Rocznym Programie Współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok" oraz Zasadach przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (dalej: „Zasady”), tj. w szczególności:

  1. Oferty należy składać poprzez system Witkac.pl (zwany również generatorem), dostępny na stronie konkursyngo.mcps.com.pl. Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w podrozdziale 1.4.1 Zasad dostępnych na stronie www.dialog.mazovia.pl.
  2. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, które dodatkowo nie posiadają wymagalnych zobowiązań wobec Województwa Mazowieckiego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  3. Wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć kwoty 10 000 zł. Nie jest wymagany wkład własny (finansowy/osobowy/rzeczowy).
  4. Zadanie publiczne nie może być realizowane w okresie dłuższym niż 90 dni. Oferty należy składać min. 30 dni przed planowanym rozpoczęciem realizacji zadania, tj. data rozpoczęcia realizacji zadania nie powinna być wcześniejsza niż spodziewany termin przyznania środków przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, uwzględniający procedurę trybu pozakonkursowego zgodnie z art. 19a ust. 3, 4 oraz 5 ustawy o działalności pożytku publicznego, a planowana data zakończenia zadania nie powinna być późniejsza niż 15 grudnia 2020 r.
  5. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.
  6. W składanych ofertach należy zachować regionalny charakter zadania, poprzez udział w realizacji zadania niepełnosprawnych uczestników z co najmniej dwóch powiatów, których nazwy należy wskazać w ofercie.
  7. O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data założenia oferty w systemie Witkac.pl.
  8. O kolejności rozpatrzenia zgłoszonych ofert decyduje data wpływu rozumiana jako data złożenia oferty w systemie Witkac.pl.

Realizaując ww. zadanie należy przestrzegać odpowiednich zaleceń wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491, z późn. zm.)

Oferty będą rozpatrywane do wyczerpania środków wg. kolejności złożenia.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama