Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - statutowej organizacji...

Reklama
Nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - statutowej organizacji pozarządowej
Nabór od 01.07.2020 do 30.09.2020 23:59
Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie ogłosił nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 tej ustawy, przyznawanej na podstawie art. 15zzda ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z ZASADAMI UBIEGANIA SIĘ O UDZIELENIE WW. DOFINANSOWANIA ORAZ Z INSTRUKCJĄ DOTYCZĄ SKŁADANIA WNIOSKÓW DOSTĘPNĄ POD LINKIEM:

https://dzierzoniow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

WNIOSEK ORAZ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ POD LINKIEM:

https://dzierzoniow.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/15zzda-pozyczka-org

Wnioski można składać:

  • w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (preferowany sposób składania wniosków);
  • w wersji papierowej poprzez wysłanie na adres urzędu: Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, Rynek 27 lub do skrzynki podawczej umieszczonej za wejściem do Urzędu od strony ul. I. Krasickiego w godz: 7:30 – 15:30.

Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Powiatowego Urzędu Pracy w Dzierżoniowie. Kompletne wnioski będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu do Urzędu, do momentu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Do składania wniosków zapraszamy organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 01.04.2020r., oraz których siedziba znajduje się na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

Pożyczka udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł, ze stałym oprocentowaniem w skali roku, które wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy.
Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że organizacja pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będzie prowadzić działalność przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Reklama