Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs MEN: Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole

Reklama
Nabór od 30.06.2020 do 23.07.2020 23:59
Ministerstwo Edukacji Narodowej
Łączny budżet 200 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Czytam i wiem – tekst łatwy do czytania i zrozumienia w szkole. Opracowanie i upowszechnienie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji łatwej do czytania i zrozumienia, instrukcji dotyczącej ich tworzenia i wykorzystania w pracy z uczniami oraz rekomendacji dotyczących wdrożenia rozwiązań w praktykę szkolną”.

Celem konkursu jest zwiększenie dostępu uczniów napotykających na trudności w czytaniu i rozumieniu tekstów do informacji w procesie kształcenia poprzez:

1)opracowanie materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w wersji łatwej do czytania i zrozumienia (dalej jako „materiały”),

2) opracowanie instrukcji dotyczącej tworzenia i stosowania materiałów podczas pracy z uczniami, dalej jako „instrukcja”,

3) upowszechnienie instrukcji i materiałów oraz przygotowanie rekomendacji dotyczących dalszych działań związanych z zapewnieniem uczniom dostępu do informacji w procesie nauczania-uczenia się, w szczególności dostępu do tekstów łatwych do czytania i zrozumienia.

Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 200 000 zł.

Środki zadania zostaną przekazane w dwóch transzach:

1) pierwsza transza w wysokości 150 tysięcy złotych – na okres realizacji zadania od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku;

2) druga transza w wysokości 50 tysięcy złotych – na okres realizacji zadania od dnia 1 stycznia do 30 kwietnia 2021 roku, pod warunkiem przyjęcia sprawozdania częściowego za okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku.

Termin realizacji zadania upływa w dniu 30 kwietnia 2021 roku.

2.Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl.

Miejsce składania ofert: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. J. Ch. Szucha 2500-918 Warszawa

Termin składania ofert: 23 lipca 2020 roku.

W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Reklama