Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Konkurs ofert: Wspieranie procesu rewitalizacji na obszarach zdegradowanych

Reklama
Nabór od 29.06.2020 do 20.07.2020 15:00
Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 115 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert oraz nabór na członków komisji konkursowej na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie rewitalizacji.

Tytuł zadania publicznego: „Wspieranie procesu rewitalizacji na obszarach zdegradowanych”.

Komórka realizująca: Wydział ds. Przedsiębiorczości i Innowacji.

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 115 000 zł.

Termin realizacji zadania: 17.08.2020 – 31.12.2020 r.

Miejsce realizacji zadania: obszar zdegradowany wyznaczony w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa.

Środki przeznaczone na realizację przedmiotowego zadania publicznego:Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2019 nie przekazała na realizację przedmiotowego zadania publicznego środków finansowych.

Warunki realizacji zadania publicznego:

W ramach konkursu finansowanie przyznawane będzie na działania mające na celu przeciwdziałanie zjawisku degradacji społecznej na obszarze zdegradowanym. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez: wspieranie społecznych aspektów rewitalizacji i informowanie o nich; stymulowanie oraz moderowanie aktywności społecznej ukierunkowanej na zdobycie wiedzy w zakresie samodzielnego radzenia sobie z problemem ubóstwa oraz wypracowanie mechanizmów wspierających wychodzenie z niego.

Przewidywalna maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 60 000 zł.

Realizacja zadania musi odbywać się w granicach obszaru zdegradowanego wyznaczonego w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa i być skierowana przede wszystkim do jego mieszkańców.

Zadanie musi być realizowane z uwzględnieniem wszelkich obowiązujących w danym czasie obostrzeń i wytycznych związanych z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-COV-2 oraz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Ograniczenie skali degradacji społecznej, poprzez realizację celów określonych w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa, w szczególności odnoszących się do:

 • poprawy jakości życia mieszkańców,
 • rozwoju aktywności społecznej i obywatelskiej,
 • wzmacniania więzi sąsiedzkich (integracja społeczna),
 • tworzenia i wspierania sieci społecznych,
 • działań skierowanych na to, aby dzielnice i osiedla, w których dziś żyje się nie najlepiej, stały się lepszym i bezpieczniejszym miejscem zamieszkania.

oraz

 • wypracowanie mechanizmów komunikowania interesariuszom o przebiegu procesu rewitalizacji oraz o możliwościach włączenia się w toczące się w tym zakresie przedsięwzięcia,
 • przeciwdziałanie ubóstwu, zwłaszcza poprzez przekazanie osobom zagrożonym lub dotkniętym tym zjawiskiem wiedzy dotyczącej sposobów radzenia sobie z nim oraz mechanizmów prowadzących do wychodzenia z niego.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

 • realizacja działań nakierowanych na rozwój aktywności społecznej i obywatelskiej, odnoszących się do przeciwdziałania zjawisku degradacji społecznej oraz wpisujących się w cele określone w Miejskim Programie Rewitalizacji Krakowa, uwzględniających aspekt edukacji w zakresie:

 • zdrowego stylu życia i oszczędzania żywności,

 • podstaw ekonomii społecznej/współdzielenia (sharing economy)/ekonomii cyrkularnej,

 • życia w stylu ‘zero/less waste’ (gotowanie, zakupy, domowe środki czystości).

Przeciwdziałanie degradacji społecznej, w tym zwłaszcza ubóstwu oraz wykluczeniu społecznemu, pozostaje niezwykle istotną kwestią w kontekście realizacji celów zawartych w MPRK. Ubóstwo zostało zidentyfikowane w Programie jako jeden z kluczowych czynników wpływających na poziom zdegradowania danego obszaru. Istotnym elementem realizacji zadania jest zatem podjęcie skutecznych działań na rzecz włączenia społecznego osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem (mieszkańców obszaru zdegradowanego), kształtowanie postaw prospołecznych – promowanie wolontariatu, wzmacnianie więzi sąsiedzkich i sąsiedzkiej pomocy, konsekwencją czego będzie ograniczenie skali degradacji społecznej Działania tego typu będą wspierać rewitalizację, która stanowi kompleksowy proces wyprowadzania obszaru zdegradowanego z sytuacji kryzysowej.

Powyższe cele będą realizowane poprzez następujące działania:

 • przeprowadzenie wśród uczestników projektu (mieszkańców obszaru zdegradowanego) ankiety dotyczącej ich świadomości na temat zagadnień będących przedmiotem projektu;

 • przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej zdrowego stylu życia i oszczędzania żywności, ekonomii współdzielenia, niemarnowania żywności, zdrowego żywienia, obejmującej co najmniej:

 • rekrutację uczestników oraz przeprowadzenie warsztatów lub webinariów dla mieszkańców obszaru zdegradowanego. Poprzez udział w warsztatach lub webinariach uczestnicy powinni zdobyć nie tylko wiedzę, ale również praktyczne umiejętności w zakresie, o którym mowa powyżej (tj. zdrowy styl życia i oszczędzanie żywności, ekonomia współdzielenia, niemarnowanie żywności, zdrowe żywienie). Aspekt praktyczny warsztatów lub webinariów zostanie zrealizowany poprzez tzw. zestaw sąsiedzki w postaci paczki z produktami do własnego przygotowania potraw wraz z instrukcją oraz zestawem nasion warzywnych do uprawy własnej. Zestaw zostanie wykorzystany w trakcie warsztatów lub webinariów w celach demonstracyjnych oraz ćwiczeniowych. Za przygotowanie oraz dystrybucję zestawu wśród mieszkańców obszaru zdegradowanego będzie odpowiadać realizator projektu;

 • opracowanie oraz dystrybucja wśród mieszkańców obszaru zdegradowanego materiałów edukacyjno-informacyjnych (mini poradnik/poradniki) w formie newsletter/mini ebook/cykl infografik publikowany w mediach społecznościowych/strona www lub blog;

 • założenie i prowadzenie grupy/profilu na portalu społecznościowym, która będzie dedykowana osobom biorącym udział w działaniach;

 • opracowanie oraz dystrybucja publikacji edukacyjnej, promującej dobre praktyki w zakresie ekonomii społecznej, ekonomii współdzielenia (sharing economy), ekonomii cyrkularnej w kontekście społeczności obszaru zdegradowanego.

Oferent/Oferenci są zobowiązani do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 403/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 17 lutego 2020 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=122099

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, rejestrują się w systemie informatycznym NAWIKUS – Narzędzie Analizy Wartości Kontraktowanych Usług Społecznych, na stronie internetowej pod adresem https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/ i tworzą Profil Organizacji.

2. Założony Profil służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem systemu informatycznego NAWIKUS.

3. Obligatoryjnym jest łączne składanie oferty do otwartego konkursu: w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu informatycznego NAWIKUS - https://www.gwa.nawikus.krakow.pl/lub www.nawikus.krakow.pl oraz w wersji papierowej, wygenerowanej przez system informatyczny NAWIKUS.

4. Oferta oraz załącznik (-i) składana (-e) w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi).

5. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

6. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 20 lipca 2020 o godz. 15:00. Oferty należy dostarczyć osobiście, wysłać pocztą lub kurierem w zaklejonych, opieczętowanych pieczęcią Oferenta/Oferentów kopertach wyłącznie do siedziby Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków, I piętro, pok. nr 20 (sekretariat Wydziału) – z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta (-ów) oraz tytułu zadania publicznego, którego dotyczy oferta.

7. Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta Krakowa lub MJO lub dostarczone

po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału ds. Przedsiębiorczości i Innowacji, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama