Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Organizowanie wsparcia dla kobiet z dziećmi, kobiet w ciąży, osób i rodzin w 10-ciu mieszkaniach...

Reklama
Organizowanie wsparcia dla kobiet z dziećmi, kobiet w ciąży, osób i rodzin w 10-ciu mieszkaniach wspomaganych treningowych na terenie m.st. Warszawy (pilotaż)
Nabór od 30.06.2020 do 21.07.2020 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 270 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodzina, Dzieci, Kobiety
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizowanie wsparcia dla kobiet z dziećmi, kobiet w ciąży, osób i rodzin w 10-ciu mieszkaniach wspomaganych treningowych na terenie m.st. Warszawy (pilotaż).

Usługi w formie udzielenia wsparcia w strukturze mieszkania wspomaganego treningowego są formą pomocy społecznej, której celem jest przygotowanie osób tam przebywających do samodzielnego życia, poprzez wsparcie specjalistów i realizację innych usług świadczonych przez organizację pozarządową oraz integrację tych osób ze społecznością lokalną. Działania w ramach zadania stanowić będą także pomost w procesie reintegracji społeczno-zawodowej osób, które korzystały ze wsparcia placówek zapewniających całodobową opiekę i wsparcie, umożliwiając bezpieczne przejście od pobytu w zinstytucjonalizowanej placówce do samodzielnego mieszkania.

W ramach konkursu oczekuje się prowadzenia mieszkań wspomaganych treningowych wraz z udzielaniem wsparcia adresatom zadania na podstawie określonej koncepcji programu, opracowanego przez Oferenta, dostosowanego do indywidualnych potrzeb odbiorców. Istotą programu powinno być także wzmacnianie i utrwalanie działań, które były prowadzone wobec adresatów zadania w placówkach całodobowych. Program powinien opierać się na rozwijaniu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej, a także poprawie funkcjonowania społecznego ze szczególnym naciskiem na trening ekonomiczny, obejmujący kształcenie umiejętności ponoszenia kosztów utrzymania poza placówką, a także zwiększenie kompetencji rodzicielskich m.in. poprzez:
• aktywizację zawodową;
• przeciwdziałanie marginalizacji społecznej;
• pomoc i wsparcie na rynku pracy;
• pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
• wsparcie w zakresie poprawy sytuacji finansowej (regulowanie zadłużeń, wyjaśnienie sytuacji alimentacyjnej);
• rozwijanie umiejętności gospodarowania środkami finansowymi;
• zwiększenie kompetencji rodzicielskich matek oraz ich zaradności w opiece nad dziećmi;
• doradztwo w sprawie konstruktywnej organizacji czasu wolnego; 
• pomoc w odbudowaniu więzi z najbliższymi;
• naukę dbałości o miejsce aktualnego przebywania;
• pomoc w dbaniu o  zdrowie (doradztwo w zakresie higieny, motywowanie
do leczenia i  rehabilitacji);
• naukę przestrzegania norm społecznych oraz prawidłowego rozumienia
i pełnienia ról społecznych (w tym rodzinnych i zawodowych);
• zwiększanie integracji ze środowiskiem lokalnym.

Adresaci:
 
Kobiety z dziećmi i kobiety w ciąży, osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej sytuacją kryzysową, przemocą w rodzinie, samotnym macierzyństwem, ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem, bezradnością w sprawach bytowych, opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego.
 
Z oferty programu mogą skorzystać osoby o dostatecznej kondycji psychofizycznej pozwalającej na funkcjonowanie w mieszkaniu wspomaganym treningowym oraz zdolne do korzystania z różnych form wspomagania. Ponadto osoby/rodziny chcące skorzystać
z zadania muszą wyrazić zgodę na podpisanie kontraktu socjalnego/indywidualnego programu pomocy dostosowanego do ich możliwości psychofizycznych, przestrzegać regulaminu zdefiniowanego przez podmiot prowadzący program oraz wywiązywać się
z opłatności za pobyt, natomiast własne potrzeby bytowe zaspokajać we własnym zakresie. 

Przyznanie pobytu wraz z usługami następuje w drodze umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy mieszkańcem mieszkania wspomaganego treningowego, a podmiotem prowadzącym mieszkanie wspomagane treningowe. Równocześnie umowa określa sposób i wysokość opłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym treningowym.

 

Formy:

Rodzaj oraz zakres usług świadczonych w mieszkaniu wspomaganym treningowym powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb mieszkańców, z uwzględnieniem zapisów zawartych w kontrakcie.


Usługi wspomagające pobyt osoby w mieszkaniu powinny obejmować w szczególności:
• diagnozowanie problemów osoby/rodziny, w tym ocenę sytuacji oraz diagnozę osobistych problemów, w tym ograniczeń i potencjałów, ustalanie indywidualnego planu pomocy i programu zmian lub zawieranie kontraktu socjalnego w uzgodnieniu z osobą zamieszkałą i pracownikami socjalnymi właściwego ze względu na Dzielnicę ośrodka pomocy społecznej m.st. Warszawy;
• pracę socjalną skierowaną na wzmacnianie bądź odzyskiwanie zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie;
• usługi asystenckie umożliwiające  wspieranie osób w wykonywaniu czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego oraz edukacyjnego.

Usługi wspierające i wzmacniające aktywność osoby w mieszkaniu powinny dotyczyć działań dążących do poprawy ich sytuacji życiowej, w tym zawodowej i mieszkaniowej oraz obejmować m.in.:
• pomoc i wsparcie w uregulowaniu spraw osobistych, rodzinnych, finansowych i administracyjnych oraz załatwianiu spraw urzędowych;
• pomoc w ubieganiu się o uzyskanie lokalu socjalnego lub mieszkania docelowego – w przypadku osób, które mają możliwość samodzielnego funkcjonowania;
• motywowanie do podejmowania działań mających na celu poprawę i zmianę sytuacji socjalno-bytowej, w tym do aktywnego poszukiwania i utrzymania pracy;
• wsparcie mieszkańców w uzupełnieniu wykształcenia i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych;
• informowanie o uprawnieniach do różnych form pomocy i kierowanie do specjalistycznych placówek w zależności od potrzeb z uwzględnieniem: specjalistycznego poradnictwa m.in. rodzinnego, socjalnego, prawnego, zawodowego, psychologicznego, pedagogicznego i socjoterapeutycznego, warsztatów i treningów np. podejmowania decyzji, rozwijania umiejętności planowania i wydatkowania dostępnych środków finansowych - w tym związanych z utrzymaniem mieszkania, treningu interpersonalnego i rozwoju umiejętności społecznych; prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwijania umiejętności zaradczych, pełnienia ról rodzicielskich, rozwoju osobistego i spędzania czasu wolnego;
• monitorowanie postępów w realizacji kontraktu socjalnego/indywidualnego programu pomocy.
Oczekiwania, które oferent zobowiązany jest przedstawić w ofercie.:
• przedstawienie w ofercie realizacji zadania publicznego doświadczeń organizacji na rzecz pomocy kobietom z dziećmi, kobietom w ciąży, w tym dotkniętym przemocą w rodzinie oraz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej m.in. sytuacją kryzysową, samotnym macierzyństwem, ubóstwem, bezdomnością, bezrobociem itp., a także rezultatów dotychczasowych działań w tym zakresie;
• wykazanie przez oferenta minimum 3-letniego doświadczenia współpracy z miastem na rzecz wspierania osób i rodzin zagrożonych dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, w tym doświadczenia o realizowaniu zadań o podobnym charakterze;
• przedstawienie zespołu specjalistów zatrudnionych do realizacji programu oraz udokumentowanie posiadania przez nich odpowiednich kwalifikacji i doświadczania zawodowego, dostosowanych do specyfiki zadania;
• określenie założeń funkcjonowania mieszkań wspomaganych treningowych uwzględniających poszczególne etapy pomocy i wsparcia w zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańców, z uwzględnieniem terminów osiągnięcia założonych celów, terminów zakończenia pobytu w mieszkaniu wspomaganym treningowym. Okres pobytu w mieszkaniu wspomaganym treningowym nie może być dłuższy niż okres realizacji programu, na który została zawarta umowa;
• przedstawienie zasad kwalifikowania uczestników do programu. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest do wdrożenia przejrzystych i jasnych zasad naboru adresatów do pobytu w mieszkaniu wspomaganym treningowym. Ponadto oferent zobowiązany jest do prowadzenia listy rezerwowej osób oczekujących na pobyt. Biuro Pomocy i Projektów Społecznych zastrzega sobie możliwość udziału w procesie rekrutacji;
• dołączenie do oferty w formie załącznika projektu Regulaminu pobytu w mieszkaniu wspomaganym treningowym zawierającym rodzaje i formy świadczonej pomocy; zasady przyjmowania do mieszkania i jego opuszczania; zasady odpłatności oraz zasady stosowania ulg w odpłatności; uprawnienia i obowiązki mieszkańców, Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zasad kierowania oraz odpłatności za pobyt w mieszkaniach w przypadku wprowadzenia zmian w aktach prawa;
• przedstawienie w ofercie założeń indywidualnego kontraktu/ indywidualnego planu działania, który będzie regulował obowiązki i uprawnienia odbiorców zadania i organizacji pozarządowej realizującej zadanie;
• przedstawienie w ofercie propozycji ewaluacji uwzględniającej w szczególności następujące wskaźniki: poziom usamodzielnienia mieszkanek, średni czas przebywania w ośrodku, podjęcie i/lub utrzymanie pracy zawodowej, poziom korzystania z usług pomocy społecznej, poprawa sytuacji mieszkaniowej;
• przedstawienie w ofercie kosztorysu, który powinien uwzględniać koszty: związane z zatrudnieniem pracowników, związane z wyposażeniem mieszkań, drobnych remontów mieszkań, ubezpieczenia mieszkań, opłat administracyjnych oraz inne, wynikające ze specyfiki zadania, szczegółowo opisane w ofercie.  

 
Oferent zobowiązuje się do:

• wdrożenia przejrzystych i jasnych zasad naboru adresatów do pobytu w mieszkaniu wspomaganym treningowym;
• monitorowania działań w ramach prowadzonego programu, w szczególności, w zakresie infrastruktury mieszkaniowej, realizacji usług dla mieszkańców oraz indywidualnych kontraktów. Monitorowanie ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie mieszkańców (uczestników) w mieszkaniach wspomaganych treningowych, zapobiegać zadłużeniom oraz wspierać w przypadku pojawienia się problemów;
• dbałości o współdziałanie kadry zatrudnionej do realizacji zadania z innymi placówkami świadczącymi pomoc mieszkańcom, w szczególności z WCPR, Urzędem Pracy, potencjalnymi pracodawcami, wydziałami spraw społecznych i zdrowia, ośrodkami pomocy społecznej w zakresie opracowywania i realizacji kontraktów/indywidualnych planów pomocy mieszkańcom, w tym uczestnictwo w spotkaniach konsultacyjnych i współpraca z pracownikiem socjalnym i asystentem rodzinnym;
• prowadzenia dokumentacji, w tym statystyk dotyczących udzielanej pomocy oraz oceny efektywności podejmowanych działań;
• dokumentowania współpracy specjalistów z mieszkańcami np. w formie prowadzonych kart pracy z uczestnikiem czy kart oceny postępów uczestnika;
• dbałości o użyczone mieszkania i mienie;
• ustalenia zasad współpracy z administratorem mieszkań, w tym zasad odpowiedzialności za  użytkowane mienie;
• pokrywania kosztów uzupełnienia mienia zniszczonego, zaginionego z winy uczestników programu;
• aktywnej współpracy przy realizacji projektów społecznych współfinansowanych ze źródeł europejskich.


Podmiot prowadzący zadanie przystosuje wskazane lokale mieszkalne będące w zarządzie i administrowaniu Zarządu Mienia Skarbu Państwa, poprzez wyposażenie lokali w niezbędny sprzęt i meble, zapewniający uczestnikom możliwość zamieszkania i użytkowania lokali.
• Oferent zapewni wyposażenie mieszkania dostosowane do liczby i rodzaju adresatów w nim przebywających, w następującym standardzie: szafki kuchenne, stół z krzesłami, łóżko/łóżka (w tym niezbędną pościel), szafa ubraniowa, komoda, wieszak do przedpokoju, szafka łazienkowa, sprzęt AGD: lodówka, pralka, wyposażenie kuchni w komplet garnków, zestaw talerzy i sztućców i inne niezbędne rzeczy.
• Należy założyć, że jedno mieszkanie w trakcie trwania programu może być wykorzystane przez więcej niż jednego adresata programu, może więc zaistnieć konieczność wykonania drobnych remontów, malowania czy doposażenia przed wprowadzaniem do mieszkania nowej osoby/rodziny.

Mieszkania wspomagane treningowe powinny działać na podstawie przyjętego przez podmiot prowadzący regulaminu, który powinien zawierać m.in.:
• nazwę podmiotu prowadzącego oraz adresy mieszkań,
• zasady formalno – prawne dotyczące przyjmowania mieszkańców,
• cele funkcjonowania mieszkań,
• organizację wewnętrzną mieszkań,
• prawa i obowiązki mieszkańców,
• zasady odpłatności.

Proponowane wskaźniki:
• liczba odbiorców programu z podziałem na grupy, którzy skorzystali z mieszkań wspomaganych treningowych;
• czas pobytu adresatów programu w mieszkaniu wspomaganym treningowym;
• liczba i % odbiorców programu, którzy osiągnęli zakładane rezultaty;
• liczba osób, które skorzystały z wsparcia w ramach poszczególnych form;
• liczba odbiorców programu, którzy podjęli pracę lub uzyskali stałe świadczenia z pomocy społecznej lub innych systemów zabezpieczeń społecznych w trakcie programu i po jego ukończeniu;
• liczba usamodzielnionych mieszkańców;
• liczba godzin i rodzaje działań  prowadzonych na rzecz adresatów programu;
• liczba odbiorców programu, którzy po pobycie w mieszkaniu wspomaganym treningowym otrzymali mieszkanie z zasobów lokalowym m.st. Warszawy lub w inny sposób osiągnęli samodzielność mieszkaniową – wskaźnik mierzony bezpośrednio po ukończeniu pobytu w mieszkaniu i po zakończeniu programu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama